2 VSPH 84/2012-P56-7
KSPA 48 INS 11310/2010 2 VSPH 84/2012-P56-7

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice BRUNO, s.r.o., sídlem Brozany, pošta Staré Hradiště, o odvolání SVUM-CZ, s.r.o., sídlem Na Vinici 152, Konárovice, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 48 INS 11310/2010-P56-2 ze dne 21.října 2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 48 INS 11310/2010-P56-2 ze dne 21.října 2011 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ve výroku označeným usnesením odmítl přihlášku pohledávky SVUM-CZ, s.r.o. (dále též jen odvolatelka) do insolvenčního řízení týkajícího se BRUNO, s.r.o. (dále jen dlužnice) a rozhodl o tom, že účast odvolatelky v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 26.1.2011 zjistil úpadek dlužnice, prohlásil na její majetek konkurs a její věřitele, kteří dosud pohledávky nepřihlásili, vyzval, aby tak učinili do 60 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku, tj. do 28.3.2011. Protože odvolatelka doručila přihlášku pohledávky ve výši 87.491,67 Kč soudu až dne 19.9.2011 po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, postupoval insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích podala odvolatelka včasné odvolání, v němž namítala, že ji insolvenční soud do dne 28.3.2011 nevyzval k podání přihlášky pohledávky a že tak učinil až dne 15.9.2011. Proto setrvala na uplatnění své pohledávky a zaplacení žalované částky .

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 IZ v insolvenčním řízení přípustné. KSPA 48 INS 11310/2010 -P56

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 IZ kratší 30 dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že ust. § 71 a násl. IZ obsahuje zvláštní úpravu doručování soudních písemností v insolvenčním řízení, a proto má pro insolvenční řízení klíčový význam insolvenční rejstřík, tj. veřejně přístupný informační systém obsahující údaje podle IZ (zejména seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti (blíže viz ust. § 2 písm. i) a § 419 až 425 IZ). Z údajů v něm obsažených odvolací soud zjistil, že dne 1.10.2010 v 11 hod. 12 min. bylo u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích pod sp. zn. KSPA 48 INS 11310/2010 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužnice, v jehož průběhu rozhodl insolvenční soud dne 26.1.2011 o úpadku dlužnice (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne ve 13 hod. 32 min.). Co se týče usnesení č.j. KSPA 48 INS 11310/2010-A-32/celk. 4 ze dne 26.1.2011, jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužníka, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, včetně šedesátidenní lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl v dané věci na pondělí 26.3.2011.

Lhůta k podání přihlášky je lhůtou procesní, tzn. že postačí, pokud je poslední den lhůty přihláška podána na poště. V posuzované věci odvolací soud zjistil, že odvolatelka podala přihlášku pohledávky k poštovní přepravě dne 16.9.2011 (viz přiložená obálka k č.l. P56-1), tj. zjevně po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění pohledávek, jež skončila dnem 26.3.2011. Soud prvního stupně tedy nepochybil, když o přihlášce odvolatelky a o ukončení její účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 IZ.

K odvolací argumentaci považoval odvolací soud za nutné uvést, že IZ spočívá na principu, že insolvence (insolvenční řízení) je věcí veřejnou (jež se prosazuje prostřednictvím insolvenčního rejstříku neprodleným elektronickým zobrazením obsahu insolvenčních spisů), a tudíž není důvod vyrozumívat věřitele dlužníka o zahájení insolvenčního řízení zvláštním způsobem, např. tak, že by jim soud zvlášť doručoval rozhodnutí, jímž se oznamuje zahájení insolvenčního řízení. Tento závěr je konformní i s judikaturou Nejvyššího soudu (viz např. usnesení sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P ze dne 4.9.2008 uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 25/2009), podle níž nejde-li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou podle ust. § 71 a násl. uvedeného zákona) ani KSPA 48 INS 11310/2010 -P56 vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení ani rozhodnutí o úpadku. Jinými slovy, věřitelé dlužnice byli vyzváni k tomu, aby přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení zveřejněním výzvy obsažené v rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku dne 26.1.2011, a odvolatelka se mýlí, dovozuje-li jinak. Okolnost, že k výzvě došlo až dne 15.9.2011, se z obsahu spisu nepodává.

Na základě těchto zjištění neshledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích.

V Praze dne 18.května 2012 JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová