2 VSPH 838/2013-P15-7
KSHK 40 INS 7023/2012 2 VSPH 838/2013-P15-7

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužnice Vladimíry Kylarové, bytem Macharova 2089, Dvůr Králové nad Labem, o odvolání Petra Kylara, bytem Horní Roveň č.p. 197, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 7023/2012-P15-2 ze dne 26. března 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 7023/2012-

P15-2 ze dne 26. března 2013 se potvrzuje toliko v rozsahu, v němž byla jako opožděná odmítnuta přihláška pohledávky ve výši 6.342,03 Kč, a ve zbývající části se zrušuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 40 INS 7023/2012-P15-2 ze dne 26.3.2013 odmítl přihlášku pohledávky Petra Kylara (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení týkajícího se Vladimíry Kylarové (dále jen dlužnice) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 23.3.2012 vydal vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení proti dlužnici, usnesením ze dne 22.5.2012 rozhodl o úpadku dlužnice a vyzval její věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky proti dlužnici do insolvenčního řízení, aby tak učinili do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Konec lhůty pro přihlášení pohledávek připadl v daném případě na den 21.6.2012. Protože odvolatel podal přihlášku pohledávky ve výši 147.584,42 Kč do insolvenčního řízení prostřednictvím pošty až dne 3.12.2012 (soudu byla doručena dne 4.12.2012), postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se odvolatel včas odvolal, přičemž z odvolání plyne požadavek, aby je odvolací soud zrušil.

V odvolání namítal, že od okamžiku zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení proti dlužnici jej počala kontaktovat Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. jako věřitel dlužnice z důvodu odvolatelova spoludlužnictví a požadovala po něm, aby doplatil dluh z úvěru ve výši 141.242,39 Kč. Odvolatel uvedl, že žádné prostředky z úvěru nečerpal, nicméně ke dni 12.11.2012 požadovanou částku zaplatil. Proto následně podal přihlášku pohledávky.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona kratší 30 dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Pro danou věc je pak podstatné, že podle ust. § 183 insolvenčního zákona není přihláškou pohledávky, kterou zajišťují věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty třetích osob, dotčeno právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky z tohoto zajištění (odst. 1). Přihláškou pohledávky není dotčeno ani právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky po kterékoli z osob odpovídajících mu společně a nerozdílně s dlužníkem; o právu věřitele požadovat od dlužníkova ručitele, včetně bankovní záruky a zvláštních případů ručení, to platí obdobně (odst. 2). Osoby, od kterých může věřitel požadovat plnění podle odstavců 1 a 2, mohou pohledávku, která by jim proti dlužníku vznikla uspokojením věřitele, přihlásit jako pohledávku podmíněnou, pokud ji nepřihlásí věřitel. Jestliže však věřitel takovou pohledávku přihlásí, mohou se jí tyto osoby v rozsahu, v němž pohledávku uspokojí, v insolvenčním řízení domáhat místo něj s tím, že pro jejich vstup do řízení platí přiměřeně § 18; návrh podle tohoto ustanovení mohou podat samy.

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 23.3.2012 v 9 hod. 39 min. bylo u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 40 INS 7023/2012 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužnice, v jehož průběhu rozhodl insolvenční soud dne 22.5.2012 o jejím úpadku (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne v 10 hod. 39 min.). Co se týče usnesení č.j. KSHK 40 INS 7023/2012-A-9 ze dne 22.5.2012, jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužnice, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně lhůty k přihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenční soud v souladu s ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona, a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl na čtvrtek 21.6.2012.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. přihlásila do insolvenčního řízení pohledávku vůči dlužnici v celkové výši 141.242,39 Kč, již tvořila jistina na nesplaceném úvěru ve výši 139.791,76 Kč a úhrady a úrok z prodlení ve výši 11,-Kč a 1.439,63 Kč, z titulu úvěrové smlouvy reg. č. 2003/13051 ze dne 14.4.2003, přičemž jako ručitele označila odvolatele a Alexandra Štefaníka. Podáním ze dne 26.11.2012, jež soudu došlo dne 4.12.2012, uplatnil odvolatel v insolvenčním řízení pohledávku vůči dlužnici v celkové výši 147.584,42 Kč s tím, že jako ručitel uhradil za dlužnici Raiffeisen stavební spořitelně, a.s. nejprve částku 141.242,39 Kč jakožto dluh dle úvěrové smlouvy a následně ještě dodatečně požadovaný úrok ve výši 6.342,-Kč a požadoval, aby insolvenční soud provedl výměnu věřitele pohledávky, což je dnes Raiffeisen stavební spořitelna za Kylar Petr .

Dle názoru odvolacího soudu plyne z těchto zjištění, že odvolatel navrhl insolvenčnímu soudu za použití formuláře přihlášky pohledávky, aby podle ust. § 183 odst. 3 insolvenčního zákona za použití ust. § 18 téhož zákona rozhodl o tom, že odvolatel vstupuje místo dosavadního insolvenčního věřitele Raiffeisen stavební spořitelny, a.s. do řízení v rozsahu již uhrazené pohledávky, již Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. v řízení uplatnila. Pokud insolvenční soud v rozporu s ust. § 18 odst. 2 insolvenčního zákona nerozhodl o jeho návrhu do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy mu návrh došel, nastala situace předvídaná částí věty za středníkem téhož ustanovení, tj. je třeba mít zato, že insolvenční soud vydal rozhodnutí, jímž návrhu vyhověl. Jinými slovy, od 6.12.2012 je odvolatel účastníkem insolvenčního řízení v postavení insolvenčního věřitele v rozsahu pohledávky ve výši 141.242,39 Kč místo dosavadního insolvenčního věřitele Raiffeisen stavební spořitelny, a.s. Dlužno přitom poznamenat, že úhradu své pohledávky potvrdila soudu Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. podáním ze dne 27.11.2012, jíž vzala právě z tohoto důvodu přihlášku pohledávky zpět. Podle názoru odvolacího soudu je za této situace bez významu skutečnost, že insolvenční soud dne 12.2.2013 rozhodl o tom, že zpětvzetí přihlášky Raiffeisen stavební spořitelny, a.s. bere na vědomí a že právní mocí tohoto usnesení skončí její účast v insolvenčním řízení, neboť vstupem odvolatele do řízení již její účast skončila. Závěr o opožděnosti přihlášky je správný pouze v případě pohledávky ve výši 6.342,03 Kč již Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. do insolvenčního řízení nepřihlásila a na niž shora popsaný režim nedopadá.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání v podstatné části důvodným s tím, že podání odvolatele ze dne 26.11.2012 nemělo být v rozsahu pohledávky ve výši 141.242,39 Kč posuzováno jako přihláška pohledávky, ale jako návrh podle ust. § 183 odst. 3 insolvenčního zákona, a nebyl proto důvod zabývat se tím, zda tato pohledávka byla přihláškou uplatněna opožděně, či nikoli. Takový postup byl namístě toliko v případě pohledávky ve výši 6.342,03 Kč. Napadené usnesení proto podle ust. § 219 občanského soudního řádu potvrdil pouze ohledně pohledávky ve výši 6.342,03 Kč a ve zbývající části je podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 téhož zákona zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 7. srpna 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová