2 VSPH 838/2010-A-13
KSPL 54 INS 4346/2010 2 VSPH 838/2010-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Jindřicha Němce, bytem Alej Svobody 882/60, Plzeň, adresa pro doručování: Chrást E2, 330 03 Chrást, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 4346/2010-A-7 ze dne 27.července 2010

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 4346/2010-A-7 ze dne 27.července 2010 se mění tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 54 INS 4346/2010-A-7 ze dne 27.7.2010 odmítl insolvenční návrh podaný Jindřichem Němcem (dále jen dlužník).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že se dlužník domáhal insolvenčním návrhem podaným dne 26.4.2010 zjištění svého úpadku a povolení oddlužení. Protože k návrhu nebyly připojeny zákonem požadované přílohy obsahující potřebné údaje, vyzval soud dlužníka usnesením ze dne 25.6.2010, aby návrh doplnil do 7 dnů. Dlužník sice návrh dne 7.7.2010 doplnil, ale v doplnění nepředložil seznam svých závazků s uvedením věřitelů v souladu s výzvou. Pro osoby uvedené v seznamech přitom platí obdobně ust. § 103 odst. 1 insolvenčního zákona, tj. fyzické osoby je třeba označit jménem a příjmením, bydlištěm (sídlem) a v případě, že jde o podnikatele, též identifikačním číslem, právnické osoby je třeba označit obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Dlužník však takto své věřitele neoznačil. Insolvenční soud proto podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil s tím, že k odvolání připojil seznam svých věřitelů, jež označil podle požadavků soudu uvedených v napadeném usnesení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Ust. § 104 téhož zákona ukládá dlužníkovi, jenž podává insolvenční návrh, povinnost připojit k němu určité přílohy (seznamy majetku, závazků a zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek), a v odstavcích 2 a 3 vymezuje obsah seznamu majetku a seznamu závazků. Odstavec 4 dlužníkovi ukládá, aby seznamy (týká se všech požadovaných seznamů) podepsal a aby v nich výslovně uvedl, že jsou správné a úplné, a ohledně seznamů majetku a seznamu zaměstnanců vyžaduje, aby skutečnost, že žádné dlužníky nebo zaměstnance nemá, v těchto seznamech uvedl.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že dlužník skutečně ani spolu s podáním ze dne 4.7.2010 doručeným dne 7.7.2010 nepředložil insolvenčnímu soudu seznam svých závazků, v němž by věřitelé byli označeni způsobem vyžadovaným zákonem, ale právnické osoby-podnikatele označil toliko neúplným názvem, aniž by uvedl jejich právní formu a identifikační číslo. Protože však odvolací soud ze spisu současně zjistil, že insolvenční soud v usnesení č.j. KSPL 54 INS 4346/2010-A-5 ze dne 25.6.2010, jímž dlužníka vyzval k doplnění návrhu o chybějící seznamy, nevytkl dlužníkovi, že seznam závazků vykazuje vady v označení věřitelů, a nepoučil ho o tom, jak takové vady odstranit (soud pouze uvedl, že dlužník je povinen v seznamu označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují ), dospěl k závěru, že v daném případě nebyly splněny všechny podmínky nezbytné k postupu podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora byl by odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, ale s přihlédnutím k tomu, že dlužník k odvolání připojil seznam, v němž své věřitele zákonem požadovaným způsobem označil, postupoval podle ust. § 220 odst. 3 občanského soudního řádu a napadené usnesení změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 28.prosince 2010

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová