2 VSPH 829/2010-P31-9
MSPH 95 INS 3905/2010 2 VSPH 829/2010-P31-9

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Transpa CZ, s.r.o., sídlem Verdunská 819/37, Praha 6, o odvolání ColorWest, s.r.o., sídlem Konzumní 207/14, Plzeň, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 3905/2010-P31-3 ze dne 30.srpna 2010

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 3905/2010-P31-3 ze dne 30.srpna 2010 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 95 INS 3905/2010-P31-3 ze dne 30.8.2010 odmítl přihlášku pohledávky ColorWest, s.r.o. (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení týkajícího se Transpa CZ, s.r.o. (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že účast odvolatele ohledně této pohledávky v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dne 14.4.2010 bylo proti dlužníkovi zahájeno insolvenční řízení a že usnesením ze dne 12.5.2010 rozhodl o úpadku dlužníka a vyzval jeho věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky proti dlužníkovi do insolvenčního řízení, aby tak učinili do třiceti dnů. Lhůta k přihlašování pohledávek skončila dne 11.6.2010. Protože přihlášku pohledávky ve výši 12.720,-Kč doručil odvolatel soudu prostřednictvím pošty opožděně až dne 30.6.2010, přičemž na poštu ji podal 28.6.2010, postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání namítal, že přihlášená pohledávka nebyla samostatnou pohledávkou, ale pouze doplněním včas podané přihlášky ze dne 4.6.2010. Přihlášku doplnil tímto způsobem proto, že Obvodní soud pro Prahu 6 nebyl schopen vyznačit právní moc na platebním rozkaze, který byl vystaven dne 24.3.2010. Právní moc tohoto platebního rozkazu nastala dne 15.4.2010 a Obvodní soud pro Prahu 6 vyznačil po několika urgencích právní moc na originál platebního rozkazu až dne 14.6.2010. Nebylo v silách věřitele, aby i přes urgence u tohoto soudu zajistil vyznačení právní moci dříve. Věřitel se tedy na základě tohoto domnívá, že podal přihlášku pohledávky v termínu stanoveném soudem a doplnil pohledávku ve výši 12.720,-Kč o náklady řízení dle uváděného platebního rozkazu č.j. 27 C 74/2010-7, u něhož zavinil prodlení vyznačení právní moci Obvodní soud pro Prahu 6 .

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona kratší 30 dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že odvolatel včas přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky v celkové výši 333.812,73 Kč, z níž 258.454,-Kč představuje jistina, 13.952,73 Kč úrok, 13.310,-Kč soudní poplatek a 48.096,-Kč náklady soudního řízení. Přihlášku podal doporučeně prostřednictvím pošty 304 00 Plzeň 4, soudu došla dne 9.6.2010. Podáním ze dne 28.6.2010 (soudu došlo dne 30.6.2010) odvolatel opakovaně předložil insolvenčnímu soudu přihlášku týchž pohledávek doplněnou o pohledávku ve výši 12.720,-Kč podle platebního rozkazu č.j. 27 C 74/2010-7 vydaného Obvodním soudem pro Prahu 6, jenž nabyl právní moci dne 15.4.2010 a jímž tento soud uložil dlužníkovi zaplatit odvolateli mimo jiné shora uvedenou částku na náhradu nákladů řízení. V podání odvolatel výslovně upozornil na to, že dříve podanou přihlášku toliko doplňuje o tuto pohledávku.

V daném případě je odvolací soud toho názoru, že soud prvního stupně nepochybil, když o dodatečně podané přihlášce odvolatele a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení v rozsahu dodatečně uplatněné pohledávky rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona, neboť ji odvolatel podal opožděně po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění pohledávek, jež uplynula dne 11.6.2010. Zjevně se totiž nejedná o pohledávku uplatněnou původní přihláškou, u níž by bylo lze aplikovat ust. § 192 odst. 2 insolvenčního zákona, podle něhož může věřitel měnit důvod vzniku, výši nebo pořadí přihlášené pohledávky až do jejího přezkoumání, dokud není zjištěna nebo účinně popřena.

Pokud jde o odvolací argumentaci, je odvolací soud toho názoru, že to, že již pravomocný platební rozkaz nebyl opatřen doložkou právní moci, nijak odvolateli nebránilo v tom, aby za situace, kdy-jak sám tvrdí-platební rozkaz nabyl právní moci již dne 15.4.2010, tj. téměř dva měsíce před koncem lhůty pro přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení, pohledávku z titulu práva na náhradu nákladů přiznanou pravomocným platebním rozkazem v insolvenčním řízení včas uplatnil a tvrzené skutečnosti ohledně jejího vzniku doložil dodatečně. Postup, jenž zvolil, nebyl správný, a jde jen k jeho tíži, že vedl k opožděnému uplatnění pohledávky.

Na základě těchto zjištění neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 28.prosince 2010

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová