2 VSPH 828/2013-P3-9
KSPH 41 INS 18561/2012 2 VSPH 828/2013-P3-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužníka Martina Šleze, bytem Nechánice 55, pošta Sulice-Kamenice, o odvolání České pojišťovny, a.s., sídlem Spálená 75/16, Praha 1, zast. advokátem Mgr. Josefem Veverkou, sídlem nám. Kinských 76/7, Praha 5, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 41 INS 18561/2012-P3-3 ze dne 3.dubna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 41 INS 18561/2012-P3-3 ze dne 3.dubna 2013 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze č.j. KSPH 41 INS 18561/2012-P3-3 ze dne 3.4.2013 odmítl přihlášku pohledávky České pojišťovny, a.s. (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení týkajícího se Martina Šleze (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení právní mocí tohoto usnesení končí.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že odvolatel podal dne 25.10.2012 přihlášku pohledávek do insolvenčního řízení dlužníka. Tato přihláška však byla vadná, když nedoložil prohlášení o uznání dluhu ze dne 5.1.2007, dohodu o způsobu zaplacení pohledávky ze dne 5.1.2007 a směrnici České pojišťovny, a.s. č. 3114. Z doložených dokladů tak nelze jednoznačně přezkoumat výši a pravost přihlášených pohledávek. Insolvenční správce proto vyzval odvolatele dopisem ze dne 17.1.2013 k doplnění a odstranění vad přihlášky, kterou si odvolatel převzal dne 28.1.2013. Odvolatel byl současně poučen o tom, jakým způsobem má vady odstranit, a o následcích, pokud tak neučiní řádně a včas. Do dnešního dne však svou přihlášku nedoplnil, takže výzvu insolvenčního správce ve stanovené lhůtě nesplnil. Vzhledem k tomu, že odvolatel svoji přihlášku pohledávky ve stanovené lhůtě řádně neopravil a nedoplnil, postupoval soud prvního stupně podle ust. § 185 insolvenčního zákona, přihlášku odmítl a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentoval zejména tím, že do insolvenčního řízení přihlásil přihláškou doručenou soudu 25.10.2012 dvě pohledávky ve výši 1.452.005,06 Kč a 147.808,-Kč, které podle svého názoru řádně doložil a prokázal. Dne 28.1.2013 mu byla doručena výzva ze dne 17.1.2013, v níž ho insolvenční správce vyzval, aby doplnil přihlášku. Odvolatel podle výzvy doplnil přihlášku podáním, které předal do podatelny soudu dne 12.2.2013. Není proto pravda, že přihlášku nedoplnil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Z ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona vyplývá, že věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Přihlášku pohledávky podle ust. § 176 insolvenčního zákona lze podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví jednací řád pro insolvenční řízení a jehož podoba je bezplatně zveřejněna ministerstvem spravedlnosti. Kromě obecných náležitostí podání (vymezených v ust. § 42 odst. 4 o.s.ř.) musí přihláška obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky (ust. § 174 odst. 2 insolvenčního zákona). K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává (ust. § 177 insolvenčního zákona).

Insolvenční správce přezkoumá přihlášku pohledávky postupem podle ust. § 188 odst. 1 insolvenčního zákona. Nelze-li přihlášku přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil do patnácti dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona).

Podle ust. § 185 insolvenčního zákona nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Pro odmítnutí přihlášky podle ust. § 185 insolvenčního zákona nepostačuje zjištění soudu, že věřitel přihlášku řádně a včas nedoplnil, nýbrž takové rozhodnutí soudu musí být založeno i na posouzení, zda přihláška je skutečně vadná či neúplná, zda insolvenční správce řádně věřitele vyzval k jejímu doplnění či odstranění vadnosti, zda jej poučil, jak při tom postupovat, a zda přihlášku pro tyto vady nelze přezkoumat. Názorem insolvenčního správce není soud vázán.

Odvolací soud považuje za nutné zmínit, že se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li insolvenční zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. To mimo jiné znamená, že i rozhodnutí vydaná v průběhu insolvenčního řízení musí odpovídat požadavkům vyjádřeným v ust. § 157, § 167 a § 169 občanského soudního řádu.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že odvolatel přihlásil do insolvenčního řízení přihláškou doručenou soudu dne 25.10.2012 dvě pohledávky ve výši 1.452.005,06 Kč a 147.808,-Kč s tím, že pohledávka č. 1 představuje úhradu plnění ze stornovaných pojistných smluv (jako důkaz v přihlášce označil smlouvu o výhradním obchodním zastoupení ze dne 1.4.2003, směrnici 3114 oddíl 2,3,5,6, dohodu o ukončení smlouvy o výhradním zastoupení ze dne 30.1.2006, prohlášení o uznání dluhu ze dne 5.1.2007 a přehledy storna smluv a výše odměn dlužníka) a pohledávka č. 2 představuje odměnu za právní služby. Insolvenční správce vyzval odvolatele výzvou ze dne 17.1.2013, aby přihlášku doplnil a opravil tak, že doloží prohlášení o uznání dluhu, dohodu o způsobu zaplacení pohledávky ze dne 5.1.2007, směrnici České pojišťovny, a.s. a listinné důkazy ohledně jednotlivých nároků ze stornovacích pojistných smluv tak, aby byla zřejmá a doložená skutečně vyplacená provize a výpočet zákonného úroku z prodlení u jednotlivých nároků. Odvolatel reagoval na výzvu podáním ze dne 12.2.2013, které předal téhož dne do podatelny soudu. V podání se obsáhle vyjádřil k jednotlivým nárokům, které podrobně odůvodnil.

Odvolací soud konstatuje, že napadené usnesení neobsahuje posouzení, zda přihláška je skutečně vadná či neúplná, a není tedy zřejmé, jak dospěl soud prvního stupně k závěru, že přihlášku pohledávky nelze přezkoumat ani po jejím doplnění. Z výzvy insolvenčního správce ze dne 17.1.2013, kterou odvolací soud v celém rozsahu výše citoval, nelze-vyjma požadavku na výpočet zákonného úroku z prodlení-navíc zjistit, v čem spatřoval insolvenční správce vadnost a neúplnost přihlášky, vyplývá z ní v zásadě pouze to, že požadoval, aby byla doplněna o listinné důkazy osvědčující existenci přihlášených pohledávek. Na tuto výzvu však odvolatel reagoval a přihlášku doplnil. Soud prvního stupně toto doplnění nijak nehodnotil a nezabýval se tím, zda byly případné vady odstraněny.

Vzhledem ke shora popsaným vadám zmatečnostní povahy vylučujícím posouzení věcné správnosti napadeného rozhodnutí v odvolacím řízení postupoval odvolací soud podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a b) a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu, napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 7.srpna 2013

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová