2 VSPH 826/2012-P6-9
KSHK 42 INS 5197/2012 2 VSPH 826/2012-P6-9

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Ernesta Jablonovského, bytem Vinary 28, o odvolání Hypoteční banky, a.s., sídlem Radlická 333/150, Praha 5, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 5197/2012-P6-2 ze dne 30. května 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 5197/2012-P6-2 ze dne 30. května 2012 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 42 INS 5197/2012-P6-2 ze dne 30.5.2012 odmítl přihlášku pohledávky Hypoteční banky, a.s. (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení týkajícího se Ernesta Jablonovského (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 12.4.2012 rozhodl o úpadku dlužníka a jeho řešení oddlužením a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky proti dlužníkovi do insolvenčního řízení, aby tak učinili do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Konec lhůty pro přihlášení pohledávek připadl v daném případě na den 14.5.2012. Protože odvolatel podal přihlášku pohledávky v celkové výši 1.030.668,94 Kč prostřednictvím pošty dne 26.4.2012 ke Krajskému soudu v Praze (doručena mu byla dne 27.4.2012, jenž ji postoupil místně příslušnému soudu až dne 28.5.2012, postupoval insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, popřípadě aby je změnil a aby rozhodl, že se přihláška neodmítá. S poukazem na ust. § 173 odst. 4 insolvenčního zákona namítal pochybení Krajského soudu v Praze pochybil, jenž nepostoupil jeho přihlášku místně příslušnému soudu bez zbytečného odkladu po doručení, což mělo za následek újmu na právech odvolatele.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Dle ustanovení § 173 odst. 4 insolvenčního zákona věty druhé přihlášku pohledávky, která je podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Dle odst. 4 citovaného ustanovení přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona kratší 30 dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že ust. § 71 a násl. insolvenčního zákona obsahuje zvláštní úpravu doručování soudních písemností v insolvenčním řízení (vyvěšení usnesení vydaných insolvenčním soudem na úřední desce okresního soudu, v jehož obvodu je dlužníkův podnik nebo jeho bydliště, jsou-li mimo sídlo soudu, jak to ukládalo ust. § 13 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání v případě usnesení o prohlášení konkursu, insolvenční zákon nevyžaduje), a proto má pro insolvenční řízení klíčový význam insolvenční rejstřík, tj. veřejně přístupný informační systém obsahující údaje podle insolvenčního zákona (zejména seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky (blíže viz ust. § 2 písm. i) a § 419 až § 425 insolvenčního zákona).

Vzhledem k odvolací argumentaci považoval odvolací soud za nutné uvést, že postup jiného než insolvenčního soudu podle ust. § 173 odst. 4 insolvenčního zákona má-obdobně jako tomu je při podání odvolání jinému soudu, než u něhož je lze podat-umožnit nápravu pochybení věřitele spočívající v podání přihlášky u nepříslušného soudu, tj. jiného než insolvenčního soudu. Nemůže však zajistit včasné doručení podané přihlášky insolvenčnímu soudu a v žádném případě nezbavuje věřitele odpovědnosti podat včas přihlášku u insolvenčního soudu.

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 5.3.2012 v 9 hod. 50 min. bylo u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. KSHK 42 INS 5197/2012 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužníka, v jehož průběhu rozhodl insolvenční soud dne 12.4.2012 o úpadku dlužníka (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne v 6 hod. 3 min.). Co se týče usnesení č.j. KSHK 42 INS 5197/2012-A-10 ze dne 12.4.2012, jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužníka, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně lhůty k přihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenční soud v souladu s ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona, a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec lhůty k podání přihlášek do insolvenčního řízení připadl na pondělí 14.5.2012.

Protože Krajský soud v Praze postoupil insolvenčnímu soudu přihlášku, již mu odvolatel zaslal prostřednictvím pošty dne 27.4.2012, až dne 28.5.2012, nelze soudu prvního stupně vytknout žádné pochybení za to, že o přihlášce odvolatele a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 15. října 2012

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva