2 VSPH 817/2016-B-55
KSPA 44 INS 11929/2014 2 VSPH 817/2016-B-55

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Martina Lišky a JUDr. Hany Homolové ve věci dlužnice Stanislavy Brunclíkové, bytem Městec 26, 538 63 Chroustovice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 44 INS 11929/2014-B-34 ze dne 30. března 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 44 INS 11929/2014-B-34 ze dne 30. března 2016 se v bodech I. a II. výroku p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením č.j. KSPA 44 INS 11929/2014-B-34 ze dne 30.3.2016 zrušil schválené oddlužení Stanislavy Brunclíkové (dále jen dlužnice), prohlásil na její majetek konkurs (body I. a II. výroku) s tím, že bude projednáván jako nepatrný (bod IV. výroku), stanovil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku (bod III. výroku), vyzval osoby, které mají závazky vůči dlužnici, aby napříště plnění neposkytovaly dlužnici, ale insolvenčnímu správci (bod V. výroku) a insolvenčnímu správci AS ZIZLAVSKY, v.o.s. (dále jen správce) uložil, aby mu do 15.4.2016 předložil zprávu o hospodářské situaci dlužnice ke dni prohlášení konkursu (bod V. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 22.5.2014 (č.d. A-6) rozhodl o úpadku dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením a do funkce ustanovil správce (jenž byl následně schůzí věřitelů odvolán a ustanoven správce současný) a usnesením ze dne 11.9.2014 (č.d. B-8) schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Dne 26.1.2015 navrhla věřitelka RWE GasNet, s.r.o. zrušení oddlužení a dne 22.6.2015 podal stejný návrh Úřad práce ČR. Dlužnice se přes výzvu soudu k těmto podáním nevyjádřila. Soud k projednání návrhů nařídil na den 17.3.2016 jednání, na něž se dlužnice bez omluvy nedostavila. Z pravidelných zpráv správce o průběhu oddlužení soud zjistil, že dlužnice neplní podmínky schváleného oddlužení, neboť celkový předpoklad uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů činí pouze 10,87 % a nelze předpokládat, že by do skončení oddlužení uhradila alespoň 30 % těchto pohledávek. Cituje ust. § 418 odst. 1 písm. a), b) a c) insolvenčního zákona (dále jen IZ) uzavřel soud na tom, že dlužnice dlouhodobě neplní povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, neboť nehradí pravidelně isir.justi ce.cz splátky ve stanovené výši, a podstatnou část splátkového kalendáře zjevně nebude možné splnit, a proto rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti bodům I. a II. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a umožnil jí pokračovat v oddlužení. V odvolání uvedla, že platila splátky dle svých nejlepších možností, ale je nemocná a zdravotní stav jí nedovoloval větší výdělek. Tuto situaci označila za dočasnou a prohlásila, že je připravena uhradit alespoň 30 % svých zjištěných nezajištěných pohledávek.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 418 odst. 1 IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr. Podle ust. § 418 odst. 4 IZ může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1 a 3, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Na jednání předložila dlužnice odvolacímu soudu pracovní smlouvu, na jejímž základě jí má být vyplácena mzda ve výši 8.800,-Kč, a dále tvrdila, že jí byl přiznán invalidní důchod ve výši 4.757,-Kč a paní Hana Zitová, její syn a matka jsou připraveni přispívat jí na plnění splátkového kalendáře počínaje říjnem tohoto roku. Žádné darovací smlouvy či smlouvy o důchodu však nepředložila, proto odvolací soud k těmto tvrzením nemohl přihlédnout.

Ze spisu odvolací soud ověřil, že po schválení oddlužení dlužnice neplnila podstatné povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení, neboť ke dni zrušení oddlužení (do února 2016) uhradila dle zprávy správce ze dne 11.3.2016 (č.d. B-30) ve prospěch svých nezajištěných věřitelů 32.187,-Kč, což představovalo 3,08 % zjištěných nezajištěných pohledávek a předpokládané uspokojení za celou dobu trvání oddlužení činilo pouze 10,87 %. Plnění splátkového kalendáře bylo závislé na plnění od třetích osob, jež bylo poskytováno nepravidelně. Soud prvního stupně tedy nepochybil, když za tohoto stavu dospěl k závěru, že nelze očekávat, že podstatnou část splátkového kalendáře bude možno splnit. Tato situace se přitom zásadně nezměnila ani ke dni jednání před odvolacím soudem. Příjem z nově uzavřené pracovní smlouvy a z údajně přiznaného invalidního důchodu by dle sdělení správce postačoval k uspokojení nezajištěných věřitelů pouze do výše 21 %. Splnění podmínek schváleného oddlužení by tedy nadále bylo možné jen z plnění poskytovaného třetími osobami, přičemž dlužnice nepředložila žádnou darovací smlouvu či smlouvu o důchodu s ověřeným podpisem, jak vyžaduje ust. § 392 odst. 3 IZ. Kromě výše uvedeného považuje odvolací soud za podstatné, že dlužnici vznikly po schválení oddlužení splatné neuhrazené závazky vůči Úřadu práce ČR a RWE GasNet, s.r.o., jež ke dni jednání před odvolacím soudem dle vlastního prohlášení neuhradila.

Za těchto okolností dospěl odvolací soud k závěru, že se v řízení dle ust. § 418 odst. 1 písm. b) IZ ukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, resp. že dlužnice není schopna hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného způsobu oddlužení, a že dlužnici vznikl dle ust. § 412 odst. 1 písm. c) IZ v důsledku zaviněného jednání peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným a usnesení soudu prvního stupně v bodech I. a II. výroku podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích.

V Praze dne 2. září 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík