2 VSPH 817/2014-P67-12
MSPH 96 INS 714/2009 2 VSPH 817/2014-P67-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka Pražského bytového družstva, sídlem Na Hutmance 300/7, Praha 5, o odvolání Ing. Michala Lurie, bytem Čenětická 12/2219, Praha 4, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 714/2009-P67-6 ze dne 18. března 2014

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 714/2009-P67-6 ze dne 18. března 2014 se v bodě III. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 96 INS 714/2009-P67-6 ze dne 18.3.2014 v insolvenčním řízení vedeném na majetek Pražského bytového družstva (dále jen dlužník) odmítl přihlášku pohledávek Ing. Michala Lurie (dále jen odvolatel) a Ing. Ivany Lurie (dále jen manželka odvolatele) ve výši 4.039.760,-Kč (bod I. výroku) a konstatoval, že se k jejich přihlášce nepřihlíží (bod II. výroku) a že účast těchto věřitelů v insolvenčním řízení v celé výši přihlášených pohledávek končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že odvolatel a jeho manželka přihlásili do insolvenčního řízení podáním ze dne 12.3.2009 doplněným podáními doručenými dne 18.5.2009 a 20.6.2009 tři nevykonatelné pohledávky v celkové výši 4.039.760,-Kč (přihláška byla evidována pod č. P67). Na přezkumném jednání konaném dne 18.6.2009 byly jimi přihlášené pohledávky ve výši 3.730.000,-Kč, 250.000,-Kč a 59.760,-Kč popřeny insolvenčním správcem JUDr. Tomášem Pelikánem (dále jen správce) co do pravosti, dlužník je uznal. Po doručení vyrozumění o popření pohledávek a výzvy správce k podání žaloby na určení pravosti pohledávek, podali odvolatel a jeho manželka takovou žalobu včas dne 16.7.2009. Protože ji však podáním ze dne 3.3.2010 vzali zpět, soud řízení podle ust. § 96 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu zastavil. S poukazem na ust. § 185 a § 198 insolvenčního zákona rozhodl soud prvního stupně, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze, a to výslovně v rozsahu bodu III. výroku, se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud v této části zrušil, popřípadě aby je v bodě III. výroku změnil tak, že rozhodne o tom, že účast odvolatele a jeho manželky v řízení končí co do popřených pohledávek, ale zůstává jim pohledávka v podobě nároku na bezúplatný převod bytu č. 2219/9 a garáže č. 2219/13 v budově č.p. 2219 v Praze 4-Chodov. V odvolání namítal, že spolu s manželkou jsou účastníky insolvenčního řízení s dosud neuspokojeným nárokem na převod bytu a garáže podle zákona č. 72/1994 Sb. Od správce sice obdrželi nabídku na bezúplatný převod bytu a garáže ze dne 23.2.2011, kterou řádně přijali dne 24.3.2011 nabídku k převodu nemovitostí, ale nemovitosti do jejich vlastnictví dosud převedeny nebyly. Jsou tedy nadále oprávněnými osobami podle ust. § 284 odst. 4 insolvenčního zákona a věřiteli dlužníka i za situace, kdy se jejich přihláška odmítá a k jimi přihlášeným pohledávkám se nepřihlíží.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům :

Podle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona mohou věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle ust. § 197 odst. 2 téhož zákona. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka zjištěná co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že odvolatel a jeho manželka přihlásili do insolvenčního řízení shora popsané pohledávky v celkové výši 4.039.760,-Kč. Poté, kdy byly přihlášené pohledávky na přezkumném jednání správcem co do pravosti popřeny, domáhali se žalobou ze dne 8.7.2009 vydání rozsudku, jimž bude určeno, že vůči dlužníkovi mají pohledávku z titulu nároku na bezúplatný převod vlastnického práva k bytové jednotce č. 2219/9 a k nebytové jednotce č. 2219/13 v domě č.p. 2219/12 na adrese Čenětická 2219/12, Praha 11-Chodov a na odpovídající podíl na společných částech domu. Vzhledem k tomu, že podáním ze dne 3.3.2010 vzali žalobu v celém rozsahu zpět, Městský soud v Praze usnesením č.j. 196 Cm 33/2009-15 ze dne 8.3.2010 řízení zastavil.

Není tedy pochyb o tom, že nastala okolnost, na základě které se podle ust. § 198 insolvenčního zákona k přihlášce pohledávek odvolatele a jeho manželky nepřihlíží, a že soud prvního stupně nepochybil, když za této situace rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona o odmítnutí přihlášky a podle téhož ustanovení konstatoval, že právní mocí tohoto usnesení končí jejich účast v řízení jakožto věřitelů, již uplatnili v insolvenčním řízení pohledávky přihláškou (k tomu srovnej ust. § 2 písm. h/ a § 14 odst. 1 insolvenčního zákona). Dlužno ovšem poznamenat, že toto rozhodnutí nemá žádný vliv na skutečnost, že se nadále účastní insolvenčního řízení jakožto jiné osoby uplatňující své právo ve smyslu ust. § 15 insolvenčního zákona, jež v daném případě dovozují z ust. § 284 odst. 5 (dříve § 285 odst. 4) téhož zákona.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a usnesení soudu prvního stupně v bodě III. výroku napadeném odvoláním podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 28. srpna 2014

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková