2 VSPH 816/2016-P3-9
KSPH 65 INS 26360/2015 2 VSPH 816/2016-P3-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Martina Lišky a JUDr. Hany Homolové ve věci dlužníka Ing. Andreje anonymizovano , bytem Skalní 386, 252 62 Statenice-Černý Vůl, o odvolání JUDr. Jiřiny Lužové, sídlem Dušní 22, Praha 1, insolvenční správkyně BOHEMIA TRAVEL SYSTÉM, s.r.o., proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 65 INS 26360/2015-P3-2 ze dne 10. února 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 65 INS 26360/2015- P3-2 ze dne 10. února 2016 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením označeným shora v insolvenčním řízení týkajícím se dlužníka Ing. Andreje anonymizovano (dále též jen dlužník) rozhodl o tom, že se přihláška věřitelky č. 3 JUDr. Jiřiny Lužové (dále jen odvolatelka), insolvenční správkyně BOHEMIA TRAVEL SYSTÉM, s.r.o., odmítá pro opožděnost a právní mocí tohoto usnesení končí její účast v insolvenčním řízení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že přihláška pohledávky odvolatelky byla dána osobně do podatelny soudu dne 14.1.2016. Vzhledem k tomu, že byla podána po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek věřitelů stanovené v usnesení o zjištění úpadku, podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona se k ní nepřihlíží a takto uplatněná pohledávka nebude v tomto insolvenčním řízení uspokojena. Soud proto postupoval podle ust. § 185 insolvenčního zákona, přihlášku pohledávky odmítl a ukončil účast odvolatelky na řízení.

Toto usnesení Krajského soudu v Praze napadla odvolatelka včasným odvoláním a namítala, že lhůta pro přihlášení pohledávek věřitelů jí nikdy nezačala běžet, neboť insolvenční soud v rozporu s ust. § 420 insolvenčního zákona nezveřejnil správně údaje o dlužníkovi. Tvrdila, že ve vyhlášce, kterou bylo dne 21.10.2015 zahájeno insolvenční řízení, byl dlužník označen: Ing. Andrej anonymizovano , anonymizovano , r.č. 670627/2628, bytem Statenice-Černý vůl, Skalní 386, PSČ 252 62, Okres Praha-západ. Oproti tomu na směnce, z níž vznikla její pohledávka, v soudním isir.justi ce.cz směnečném řízení u Městského soudu v Praze či v obchodním rejstříku byl dlužník vždy označován jménem a příjmením jako Ing. Andrey Zayakin, nikoliv Andrej anonymizovano . Stejné jméno a příjmení dlužníka (Andrey Zayakin) je uváděno i v přílohách k insolvenčnímu návrhu, které předložil dlužník. Dlužník ji přitom nikdy neinformoval o tom, že by došlo ke změně jeho jména a příjmení, a odvolatelka neměla možnost tuto změnu zjistit. Nad rámec toho došlo i ke změně bydliště dlužníka, o čemž rovněž nebyla informována. Pokud měla k dispozici jako identifikační údaje dlužníka jméno a příjmení dlužníka, datum narození a bydliště, a tři z těchto údajů se změnily (jméno, příjmení a bydliště), nemůže jí být tato změna na újmu. Skutečnost, že přihlášku podala dne 14.1.2016 odvolatelka nerozporovala a navrhla, aby odvolací soud změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že se její přihláška neodmítá a její účast v řízení neukončuje.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců, a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů.

Podle ust. § 185 insolvenčního zákona nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ust. § 419 insolvenčního zákona je insolvenční rejstřík informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti (odst. 1). Insolvenční rejstřík obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy. Pro každého dlužníka se vede jeden insolvenční spis (odst. 2). Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný, s výjimkou údajů, o kterých tak stanoví tento zákon. Každý má právo do něj nahlížet a pořizovat si z něj kopie a výpisy. Soudce insolvenčního soudu má přístup ke všem údajům vedeným v insolvenčním rejstříku (odst. 3). Na žádost vydá ministerstvo nebo insolvenční soud úředně ověřený výstup z informačního systému veřejné správy obsahující údaje z insolvenčního rejstříku nebo informaci o tom, že požadovaný údaj není veden v insolvenčním rejstříku (odst. 4).

Podle ust. § 420 odst. 1 insolvenčního zákona je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně stanovil v rozhodnutí o úpadku č.j. KSPH 65 INS 26360/2015-A-10 ze dne 20.11.2015 věřitelům lhůtu k podání přihlášek do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku a řádně je poučil o následcích zmeškání této lhůty podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 20.11.2015 ve 12 hod. 42 min., kdy dle ust. § 89 odst. 1 insolvenčního zákona nabylo účinnosti. Zákonná třicetidenní lhůta k podávání přihlášek (ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona) počala ve smyslu ust. § 57 odst. 1 o.s.ř. běžet následujícího dne 21.11.2015 a její poslední den připadl na pondělí 21.12.2015.

Z přihlášky odvolatelky soud zjistil, že byla podána na podatelnu soudu dne 14.1.2016, tedy po uplynutí lhůty, již soud v rozhodnutí o úpadku stanovil. Jeho závěr o opožděném podání přihlášky je tedy věcně správný, a odvolatelka ho ostatně ani nezpochybňovala.

Z výpisu z informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra odvolací soud zjistil, že dlužník (osoba shodného rodného čísla) je státním občanem ČR, je evidován pod jménem Andrej anonymizovano s tím, že jeho původní jméno bylo Andrey a původní rodné příjmení Zayakin, bydliště (adresa) je Skalní 386, Statenice -Černý Vůl. Dle sdělení Zvláštní matriky v Brně byl dlužníkovi vydán dne 14.7.2014 rodný list znějící na jméno Andrej anonymizovano , a to na základě rozhodnutí o udělení státního občanství. Dlužník si o změnu jména nikdy nepožádal. Pokud dlužník dříve působil pod jménem Andrey Zayakin, bylo to zřejmě na základě nesprávné transkripce jména na průkazu o povolení k pobytu vystaveného Ministerstvem vnitra ČR. Z toho je zřejmé, že údaje zveřejněné soudem prvního stupně ve vyhlášce, kterou bylo zahájeno insolvenční řízení a v usnesení o úpadku byly správné a odpovídaly údajům v rodném listu a v evidenci obyvatel ke dni rozhodnutí. Rovněž údaje zveřejněné v seznamu dlužníků v insolvenčním rejstříku byly správné a umožňovaly řádnou identifikaci dlužníka. Zákon insolvenčnímu soudu neukládá povinnost zveřejňovat jako povinný údaj informaci o všech jeho předchozích místech pobytu ani informaci o jeho dřívějším jménu a příjmení. Je na uživateli, aby použil k lustraci seznamu dlužníků takové údaje, které umožní spolehlivou identifikaci hledané osoby, přičemž v případě fyzických osob umožňuje insolvenční rejstřík vyhledání fyzických osob podle jména, data narození, obce či rodného čísla. Z povahy věci je zřejmé, že vzhledem k tomu, že dlužník může změnit jak své jméno, tak své bydliště, je jediným zcela spolehlivým identifikátorem rodné číslo.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 16. května 2016

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná