2 VSPH 816/2014-P10-10
MSPH 99 INS 3183/2013 2 VSPH 816/2014-P10-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka FONTANA DEVELOPMENT, s.r.o., sídlem Vodňanského 1184, 1, Praha 6, o odvolání SOVJEN, a.s., sídlem Dlouhá 705/16, Praha 1, zast. advokátem Mgr. Ing. Ing. Tomášem Kubíkem, sídlem Politických vězňů 21, Praha 1, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 3183/2013-P10-4 ze dne 19. března 2014

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 3183/2013-P10-4 ze dne 19. března 2014 se m ě n í tak, že se přihláška pohledávky SOVJEN, a.s. neodmítá a její účast v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 99 INS 3183/2013-P10-4 ze dne 19.3.2014 rozhodl v insolvenčním řízení vedeném na majetek FONTANA DEVELOPMENT, s.r.o. (dále jen dlužník), že se přihláška pohledávky SOVJEN, a.s. (dále jen odvolatel) ve výši 15.156.467,62 Kč odmítá, a konstatoval, že se k přihlášce odvolatele nepřihlíží a jeho účast v řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že podáním ze dne 11.4.2014 přihlásil odvolatel do insolvenčního řízení pohledávku za dlužníkem ve výši 15.156.467,62 Kč (sestávající z jistiny ve výši 11.954.800,-Kč a zákonného úroku z prodlení ve výši 3.201.667,62 Kč) z titulu neuhrazeného podílu na nákladech spojených s investicemi do územního rozhodnutí a vybudování infrastruktury v developerském projektu Fontana V. dle smlouvy o řízení, správě a financování investic ze dne 15.9.2008 a dodatku ze dne 15.5.2009. Protože přihláška neobsahovala důvod vzniku přihlášené pohledávky a nebyla řádně doložena listinami, vyrozuměl insolvenční správce GRM Insolvence, v.o.s. (dále jen správce) odvolatele o tom, že podání nesplňuje formální náležitosti přihlášky, a vyzval ho k doplnění přihlášky o uvedení důvodu vzniku a výše pohledávky, resp. o uvedení, zda smlouvu i její dodatek podepsal jednatel dlužníka s vědomím a souhlasem valné hromady, společníků a v souladu se společenskou smlouvou, či nikoli, zda se jednalo o pokus o legalizaci předchozích finančních toků do odvolatele, či nikoli, zda nedošlo k antedatování listin, k podpisu neoprávněnou osobou, zda odvolatel vybudoval technickou infrastrukturu a poskytl dlužníkovi plnění protihodnotou, či nikoli, aby doložil, jaká konkrétní plnění a služby dlužníkovi poskytl, kdy a jak byla smlouva a její dodatek uzavřeny, v jakém vztahu je jednatel dlužníka Mikhail Kindler a Natalia Kindler jednající za odvolatele při podpisu smlouvy ze dne 15.9.2008, aby uvedl, z jaké konkrétní částky bylo vypočteno příslušenství, aby doložil listiny prokazující vznik a výši pohledávky (smlouvu s dodatkem, doklady o poskytnutí plnění s přesným vyčíslením a vyúčtováním plnění včetně údajů o tom, kdy byly konkrétní práce provedeny, objednávku dlužníka, doklady o převzetí plnění dlužníkem, dohodu o narovnání ze dne 16.10.2007 uzavřenou ve prospěch společnosti C.B.C. aj.) a aby mu vydal veškeré akcie Vodárny Trnová, a.s. náležející dlužníkovi. Výzva byla odvolateli doručena dne 6.10.2013, leč odvolatel-ačkoliv byl řádně poučen o tom, jak má opravu přihlášky provést, komu má doplnění adresovat i o následcích v případě, že ji nedoplní a vady neodstraní-ve stanovené lhůtě přihlášku nedoplnil a vytčené vady neodstranil. Soud proto podle ust. § 185 insolvenčního zákona rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání namítal, že důvod vzniku přihlášené pohledávky, tj. skutečnosti, na nichž se pohledávka zakládá, popsal dostatečně a úplně. Pokud jde o výzvu správce, jejíž obsah soud převzal do odůvodnění napadeného usnesení, vyjadřovala podle odvolatele výlučně pochybnost správce o existenci přihlášené pohledávky a obsahovala jeho požadavky na předložení různých listin k prokázání tvrzené pohledávky vyvolané námitkami vznesenými věřitelem ZENOBIA, s.r.o.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že odvolatel přihlásil do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka nevykonatelnou pohledávku zajištěnou zástavním právem k nemovitostem dlužníka v obci Trnová, okres Praha-západ dle zástavní smlouvy ze dne 15.10.2009 s tím, že zástavní právo bylo vloženo do katastru nemovitostí dne 4.1.2010, v celkové výši 15.156.467,62 Kč sestávající z jistiny ve výši

11.954.800,-Kč a zákonného úroku z prodlení ve výši 3.201.667,62 Kč (v položce 15 návrhu přitom podrobně popsal, jakým způsobem jeho výši vypočítal), přičemž jako důvod vzniku pohledávky na jistině označil neuhrazený podíl na nákladech spojených s investicemi do územního rozhodnutí a vybudování infrastruktury v developerském projektu Fontana V. dle smlouvy o řízení, správě a financování investic ze dne 15.9.2008 a dodatku ze dne 15.5.2009. Jako přílohy připojil odvolatel k přihlášce výpis z obchodního rejstříku, smlouvu ze dne 15.9.2008 včetně dodatku ze dne 15.10.2009, zástavní smlouvu ze dne 15.10.2009 a výpis z katastru nemovitostí.

Přípisem ze dne 12.7.2013, jenž na žádost správce doručil odvolateli insolvenční soud, vyzval správce odvolatele k opravě a doplnění přihlášky s tím, že do 30 dnů od doručení výzvy má uvést a doložit, z jakého důvodu nárokuje v přihlášce celkem částku 15.156.467,62 Kč , v reakci na námitky vznesené věřitelem ZENOBIA, s.r.o. v popření, jež správce k výzvě připojil, má doplnit přihlášku o listiny prokazující vznik přihlášené pohledávky, jak je popsáno v odůvodnění napadeného usnesení, jež odvolací soud citoval shora, a o nezbytná vysvětlení a má správci vydat akcie dlužníka v akciové společnosti Vodárna Trnová. Ve výzvě vyjádřil správce přesvědčení, že nebude-li přihláška řádně doložena, nebude ji při přezkumném jednání možné přezkoumat, a poskytl odvolateli poučení dle ust. § 188 insolvenčního zákona.

Byť je odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně toho názoru, že odvolatel popsal důvod vzniku pohledávky (rozhodující skutečnosti, na nichž se přihlášená pohledávka zakládá) pod bodem 12 zcela nedostatečně, neboť z jeho specifikace pohledávky jakožto neuhrazeného podílu na nákladech spojených s investicemi do územního rozhodnutí a vybudování infrastruktury v developerském projektu Fontana V. dle smlouvy o řízení, správě a financování investic ze dne 15.9.2008 a dodatku ze dne 15.5.2009 nelze dovodit, z jakých konkrétních skutečností její vznik dovozuje (a dlužno přitom poznamenat, že v případě popření nevykonatelné pohledávky může věřitel podle ust. § 198 odst. 2 insolvenčního zákona v žalobě uplatnit pouze skutečnosti, které uplatnil jako důvod vzniku popřené pohledávky), pro rozhodnutí o odvolání považoval za rozhodující to, že správce ve výzvě nijak nepopsal, v čem spatřuje neúplnost uvedení skutečností zakládajících vznik přihlášené pohledávky způsobující nepřezkoumatelnost přihlášky, ale jeho požadavky zjevně směřovaly toliko k tomu, aby odvolatel dalšími listinami v reakci na důvody popření uvedené věřitelem ZENOBIA, s.r.o. i vlastní výhrady správce (založené na pochybnosti o platnosti smluv uzavřených mezi odvolatelem a dlužníkem, o poskytnutí plnění ze strany odvolatele apod.) doložil existenci přihlášené pohledávky. Jeho požadavek na předložení listin a poskytnutí vysvětlení k okolnostem smluvního vztahu mezi odvolatelem a dlužníkem tedy nesměřoval k odstranění vad či neúplností přihlášky, ale k doložení existence pohledávky odvolatele za účelem usnadnění jejího přezkumu, a nezakládá tudíž důvod k odmítnutí přihlášky dle ust. § 185 insolvenčního zákona, neboť následek předvídaný ust. § 188 odst. 2 téhož zákona nenastal.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným, podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu proto napadené usnesení změnil a rozhodl o tom, že se přihláška odvolatele neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí.

Pou čen í: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 15. září 2014

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková