2 VSPH 808/2013-B-23
KSPH 38 INS 16134/2011 2 VSPH 808/2013-B-23

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a ze soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve vČci dlužníka Michala ýížka, bytem Antonína Dvo áka 90, Dob íš, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 38 INS 16134/2011-B-18 ze dne 15. dubna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 38 INS 16134/2011-B-18 ze dne 15. dubna 2013 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Krajský soud v Praze usnesením .j. KSPH 38 INS 16134/2011-B-18 ze dne 15.4.2013 v insolvenním ízení vedeném na majetek Michala ýížka (dále jen dlužník) rozhodl o opravČ bodu II. výroku usnesení .j. KSPH 38 INS 16134/2011-B-16 ze dne 4.4.2013 tak, že uril odmČnu insolvenní správkynČ JUDr. Bc. Veroniky Jaškové (dále jen správkynČ) ve výši 33.500,-K zvýšenou o da z p idané hodnoty, což iní celkem 40.535,-K, s tím, že bude uhrazena z majetkové podstaty, a hotové výdaje ve výši 55,31 K uhradí ýeská republika.

V od vodnČní usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 4.4.2013 rozhodl o schválení konené zprávy o zpenČžení majetkové podstaty. Protože v bodČ II. výroku došlo k chybČ v psaní, když v nČm bylo uvedeno, že 20.000,-K z odmČny správkynČ bude uhrazeno ýeskou republikou, akoliv odmČna správkynČ bude zcela uhrazena z majetkové podstaty, rozhodl soud podle ust. § 164 obanského soudního ádu o opravČ bodu II. výroku tohoto usnesení. Proti tomuto usnesení se dlužník vas odvolal a vytýkal insolvennímu soudu, že v napadeném usnesení nekonkretizoval skladbu majetkové podstaty, že z nČj vyplývá, co ji tvo ilo a jak byla urena výše odmČny správkynČ.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenního zákona se pro insolvenní ízení a pro incidenní spory použijí p imČ enČ ustanovení obanského soudního ádu, nestanoví-li insolvenní zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spoívá insolvenní ízení.

Protože insolvenní zákon neupravuje postup insolvenního soudu v p ípadČ zjištČní chyby v psaní a potech, jakož i jiné nesprávnosti v písemném vyhotovení rozhodnutí, je v takovém p ípadČ t eba postupovat p imČ enČ podle ust. § 164 obanského soudního ádu. Podle tohoto ustanovení opraví p edseda senátu v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v potech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti; týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doruí úastník m; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, m že odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, doku opravné usnesení nenabude právní moci.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že insolvenní soud usnesením ze dne 4.4.2013 schválil konenou zprávu správkynČ o zpenČžení majetkové podstaty s tím, že p íjmy podstaty iní 41.579,69 K, výdaje z podstaty iní 1.100,-K a k rozvrhu k rozdČlení mezi nezajištČné vČ itele nezbývá nic (bod I. výroku), uril odmČnu správkynČ ve výši 33.500,-K zvýšenou o da z p idané hodnoty, což iní celkem 40.535,-K, s tím, že ve výši 20.000,-K bude uhrazena z majetkové podstaty a hotové výdaje ve výši 55,31 K uhradí ýeská republika (bod II. výroku), a správkyni uložil, aby mu p edložila upravený seznam p ihlášených pohledávek (bod III. výroku).

Jak je z ejmé z toho, co uvedeno výše, bod II. výroku usnesení ze dne 4.4.2013 opravil insolvenní soud napadeným usnesením nikoli proto, že by v nČm bylo uvedeno, že 20.000,-K z odmČny správkynČ uhradí ýeská republika, ale protože rozhodl toliko o tom, že z majetkové podstaty bude uhrazeno na odmČnu správkynČ 20.000,-K, zatímco nebylo ureno, z jakého zdroje bude uhrazen zbytek odmČny. P estože d vody, jež vedly insolvenní soud k vydání napadeného usnesení, neodpovídají skutenému stavu vČci, je odvolací soud toho názoru, že jeho postup byl správný, nebo zjevná nesprávnost v dikci bodu II. výroku mČla za následek nejistotu, pokud jde o zdroj, z nČhož bude odmČna správkynČ uhrazena.

Pokud jde o odvolací argumentaci, považoval v prvé adČ za nutné upozornit na to, že majetková podstata (její skladba) je z ejmá ze soupisu, jenž správkynČ zpracovala v pr bČhu insolvenního ízení, a z konené zprávy, jež byla schválena usnesením ze dne 4.4.2013, proti nČmuž dlužník odvolání nepodal. Co se týe výše odmČny správkynČ, nelze než konstatovat, že i ta byla p edmČtem p ezkoumání p edcházejícího vydání usnesení ze dne 4.4.2013 a byla v nČm urena pod bodem II. výroku, p iemž napadené usnesení na urení její výše nic nezmČnilo. MČl-li dlužník pochybnost o správnosti výše odmČny, nic mu nebránilo v tom, aby napadl odvoláním usnesení ze dne 4.4.2013; odvoláním proti usnesení ze dne 15.4.2013 však zmČny v urení výše odmČny správkynČ dosáhnout nem že. Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka d vodným a napadené usnesení podle ust. § 219 obanského soudního ádu jako vČcnČ správné potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 17. prosince 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva