2 VSPH 801/2016-A-13
MSPH 79 INS 7121/2016 2 VSPH 801/2016-A-13

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Hany Homolové ve věci dlužníka Mgr. Radka Futery, MBA, bytem Přívozní 1600/2b, Praha 7, zast. advokátem Mgr. Tomášem Čermákem, sídlem Na Sadech 2033/21, České Budějovice, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 7121/2016-A-6 ze dne 29. března 2016

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 7121/2016-A-6 ze dne 29. března 2016 se m ě n í tak, že se místní nepříslušnost Městského soudu v Praze nevyslovuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 79 INS 7121/2016-A-6 ze dne 29.3.2016 vyslovil svou místní nepříslušnost k řízení o insolvenčním návrhu, jímž se Mgr. Radek Futera, MBA (dále jen dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Krajskému soudu v Českých Budějovicích.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dne 24.3.2016 bylo na návrh dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Z insolvenčního návrhu soud zjistil, že dlužník je invalidním důchodcem a bydlí v obci Slavonice u Dačic, přičemž jiné místo pobytu se dle soudu z návrhu ani listin k němu připojených nepodává. Cituje ust. § 7, § 7a a § 7b odst. 1 insolvenčního zákona a ust. § 85 odst. 1 a § 105 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu soud dovodil, že se v době zahájení insolvenčního řízení dlužník trvale zdržoval v obvodu působnosti Krajského soudu v Českých Budějovicích. Proto vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena místně příslušnému soudu.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil, neboť soudem místně příslušným je Městský soud v Praze. V odvolání uvedl, že v důsledku administrativního pochybení uvedl v insolvenčním návrhu nesprávně adresu svého bydliště. Soudu prvního stupně vytkl, že se správností údaje o jeho bydlišti nezabýval, přestože z plné moci udělené advokátovi Mgr. Tomáši Čermákovi je zřejmé, že bydlí a zdržuje se na adrese Přívozní 1600/2b, Praha 7. Podáním ze dne 1.4.2016 dodatečně chybu v insolvenčním návrhu opravil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Ze spisu odvolací soud zjistil, že v bodě 2 insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení ze dne 21.3.2016 je co adresa bydliště dlužníka uvedena adresa Lebeděvova 617, Slavonice, přestože dle údajů České pošty, s.p., jež dne 14.3.2016 ověřila pravost podpisu dlužníka na plné moci, již udělil k zastupování v tomto řízení advokátovi Mgr. Tomáši Čermákovi, je dle údajů v dlužníkem předloženém cestovním pase uvedena adresa Přívozní 1600/2b, Praha 7. Tomu ostatně odpovídají i údaje uvedené ve znaleckém posudku, ve výpisech z katastru nemovitostí, v rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o invalidním důchodu ze dne 29.12.2015 a v exekučních příkazech, jež dlužník k návrhu připojil. Z těchto zjištění odvolací soud dovodil, že k uvedení nesprávné adresy bydliště dlužníka v insolvenčním návrhu skutečně došlo pouze administrativním pochybením zástupce dlužníka, jenž jej zpracoval.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným, napadené usnesení podle ust. § 220 odst. 2 za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu změnil a rozhodl o tom, že se místní nepříslušnost Městského soudu v Praze nevyslovuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 25. dubna 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Bedrníčková