2 VSPH 788/2013-P30-10
MSPH 99 INS 1027/2013 2 VSPH 788/2013-P30-10

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka kytka development, s.r.o., sídlem Milady Horákové 109/116, Praha 6, o odvolání Martiny Literákové, bytem Nuselská 242, Praha 4, zast. advokátkou JUDr. Anežkou Klimešovou, sídlem Revoluční 1502/30, Praha 1, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 1027/2013-P30-4 ze dne 25. dubna 2013

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 1027/2013-P30-4 ze dne 25. dubna 2013 s e potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 99 INS 1027/2013-P30-4 ze dne 25.4.2013 odmítl přihlášku pohledávky Martiny Literákové (dále jen odvolatelka) ve výši 952.870,-Kč do insolvenčního řízení týkajícího se kytka development, s.r.o. (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že účast odvolatelky v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že odvolatelka přihlásila dne 12.3.2013 pohledávku v celkové výši 952.870,-Kč. Přihláška byla podána na předepsaném formuláři, odvolatelka v ní však neuvedla důvod vzniku přihlašované pohledávky, pohledávka nebyla řádně doložena listinami a nebylo jasné, zda je vykonatelná či nevykonatelná. Podle ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) byla proto dne 18.3.2013 vyzvána insolvenčním správcem k doplnění přihlášky do 15 dnů od doručení výzvy, jež jí byla doručena dne 27.3.2013. Do dne vydání tohoto usnesení předložila odvolatelka pouze opravený formulář přihlášky, z něhož vyplývá, že pohledávku neoznačila jako vykonatelnou a jako důvod jejího vzniku uvedla nedodržení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky ze dne 12.7.2011 . Jelikož přihláška řádně doplněna nebyla, ač odvolatelka byla poučena o tom, jak ji doplnit, i o následku v případě, že tak neučiní, soud s odkazem dle ust. § 185 a § 188 IZ rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení podala věřitelka včas odvolání a požadovala, aby je odvolací soud změnil tak, že se přihláška neodmítá a její účast v řízení nekončí. Poukazovala přitom na svou obtížnou životní i finanční situaci, jakož i na skutečnost, že neměla finanční prostředky na zastoupení advokátem, když sama není právně vzdělaná.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle ust. § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců, a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů.

Přihlášku pohledávky lze podle ust. § 176 IZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 211/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencnizakon.cz. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (ust. § 174 odst. 2 IZ). K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává (ust. § 177 IZ).

Insolvenční správce přihlášku pohledávky přezkoumá; nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (ust. § 188 IZ).

Podle ust. § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu vyplývá, že odvolatelka podala přihlášku pohledávky na předepsaném formuláři, ale neuvedla v ní výši ani právní důvod pohledávky a nepřipojila k ní žádné listiny osvědčující její existenci. Insolvenční správkyně JUDr. Daniela Urbanová ji proto dopisem ze dne 18.3.2013 vyzvala, aby do 15 dnů od doručení výzvy doplnila přihlášku o výši a důvod vzniku přihlašované pohledávky, aby listinami doložila vznik a výši uplatněné pohledávky a pro případ, že se jedná o pohledávku vykonatelnou, aby tuto skutečnost doložila titulem opatřeným doložkou právní moci a vykonatelnosti. Poučila ji nejen o tom, jak opravu, resp. doplnění přihlášky provést, ale také o případných následcích nesplnění výzvy, tj. že přihláška bude předložena insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k ní nepřihlíží. Ve výzvě též odvolatelku poučila o tom, že opravenou přihlášku má podat u insolvenčního soudu. Na výzvu, jež jí byla doručena dne 27.3.2013, reagovala odvolatelka dne 4.4.2013 předložením doplněné přihlášky, v níž uvedla, že výše pohledávky činí 952.870,-Kč a jako důvod jejího vzniku uvedla nedodržení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky ze dne 12.7.2011 , přičemž žádné listiny osvědčující vznik pohledávky nepředložila. Jinými slovy, vytčené vady přihlášky bránící přezkoumání přihlášené pohledávky odvolatelka ve stanovené lhůtě neodstranila. Uplynutím lhůty stanovené ve výzvě insolvenční správkyně tak nastal účinek předvídaný v ust. § 188 odst. 2 IZ spočívající v tom, že se k podané přihlášce nepřihlíží. Soudu prvního stupně proto nelze vytknout žádné pochybení, když za této situace rozhodl o odmítnutí přihlášky a o tom, že účast odvolatelky v insolvenčním řízení končí.

Na základě těchto zjištění a s přihlédnutím k tomu, že prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 IZ v insolvenčním řízení přípustné, neshledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 13. září 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová