2 VSPH 787/2015-P313-10
KSPH 66 INS 1293/2014 2 VSPH 787/2015-P313-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Příbramská uzenina, a.s., sídlem Jinecká 315, Příbram, o odvolání Zdeňka Mezery, bytem Jeremiášova 2239, Písek, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 66 INS 1293/2014-P313-3 ze dne 12. listopadu 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 66 INS 1293/2014-

P313-3 ze dne 12. listopadu 2014 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 66 INS 1293/2014-P313-3 ze dne 12.11.2014 rozhodl v insolvenčním řízení vedeném na majetek Příbramské uzeniny, a.s. (dále jen dlužník), že se nepřihlíží k přihlášce pohledávek Zdeňka Mezery (dále jen odvolatel) ve výši 265.000,-Kč, přihláška se odmítá a účast odvolatele v insolvenčním řízení právní mocí tohoto usnesení končí.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 4.3.2014 (č.d. A-30) rozhodl o úpadku dlužníka a vyzval věřitele k přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení. Dne 6.5.2014 mu byla doručena přihláška, jíž odvolatel uplatnil pohledávky v celkové výši 265.000,-Kč. K přihlášce nebyly připojeny žádné listiny dokládající výši a právní důvod vzniku pohledávek.

Insolvenční správkyně Mgr. Monika Cihelková (dále jen správkyně) vyzvala odvolatele dopisem ze dne 15.5.2014 k opravě a doplnění přihlášky do 15 dnů, přičemž ho poučila o tom, jak opravu a doplnění provést, a poučila ho o následcích pro případ, že tak neučiní. Vyzvala ho, aby uvedl bližší důvod vzniku pohledávek označených č. 1 až 4 tak, že uvede, jaký konkrétní nárok ze smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady přihláškou uplatňuje, s tím, že má odkázat na příslušné ustanovení smlouvy, a uvede časové období, za něž měl nárok vzniknout. Dále ho správkyně vyzvala k doplnění přihlášky o listiny, konkrétně o smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady dlužníka, rozhodnutí valné hromady, resp. rozhodnutí jediného akcionáře, jímž byla smlouva schválena, a přehled plnění, která od dlužníka za dobu výkonu funkce předsedy dozorčí rady obdržel. Výzva byla odvolateli doručena dne 20.5.2014. Dne 4.6.2014 došlo soudu podání, jež odvolatel označil jako doplnění podkladů a uvedl v něm, že na základě výzvy správkyně zasílá smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 2.9.2002 a dodatek č. 3 ze dne 1.3.2007, kde je v článku IV. odst. 1 uvedena jeho odměna. Jiné listiny nepředložil. Vzhledem k tomu, že odvolatel požadovaným způsobem přihlášku neopravil a nedoplnil, navrhla správkyně podáním doručeným dne 10.11.2014, aby ji soud odmítl. Po ověření shora popsaných skutečností, dovodil soud, že jsou splněny podmínky vymezené v ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona, a rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání uvedl, že ho správkyně vyzvala k tomu, aby přihlášku doplnil tak, že uvede bližší důvod vzniku pohledávek označených č. 1 až 4, tj. jaký konkrétní nárok ze smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady přihláškou uplatňuje, s odkazem na příslušné ustanovení smlouvy, a uvede časové období, za něž měl nárok vzniknout. Na výzvu správkyně reagoval podáním ze dne 2.6.214, jímž insolvenčnímu soudu předložil smlouvu ze dne 2.9.2002 včetně dodatku č. 3 ze dne 1.3.2007 a odkázal na článek IV. odst. 1, v němž je uvedena odměna za výkon funkce. Podle jeho názoru tedy nemohla vyvstat pochybnost o právním důvodu uplatněných pohledávek. Dokumenty týkající se výkonu funkce člena dozorčí rady dlužníka jsou založeny ve Sbírce listin obchodního rejstříku, jednotlivé přihlášené pohledávky jsou nároky na odměny za prosinec 2013, leden 2014, únor 2014 a březen 2014 a vyjma odměny za prosinec 2013 mu výplatní lístky vystavil dlužník v době, kdy již správkyně vykonávala funkci předběžného správce (do funkce byla ustanovena dne 4.2.2014). Podle názoru odvolatele mohla správkyně z účetnictví dlužníka zjistit všechny skutečnosti potřebné k přezkoumání jím přihlášených pohledávek a bez jakýchkoliv pochybností mohla zjistit, za jaké období mu dlužník nevyplatil odměnu za výkon funkce předsedy dozorčí rady. Soudu prvního stupně odvolatel vytkl, že sice zrekapituloval průběh řízení, tj. popsal, jaké úkony učinil on a jaké úkony učinila správkyně, a dovodil, že nevyhověl požadavkům správkyně, ale nezabýval se tím, zda byl požadavek na doplnění přihlášky důvodný. Z těchto důvodů měl napadené usnesení za nepřezkoumatelné.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že přihláškou ze dne 2.5.2014 přihlásil odvolatel do insolvenčního řízení 4 nevykonatelné nezajištěné pohledávky ve výši 49.000,-Kč a 3 x 72.000,-Kč. Jako důvod jejich vzniku shodně uvedl neuhrazená odměna ze smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady a vyznačil data splatnosti od 20.1.2014, 20.2.2014, 20.3.2014 a 20.4.2014. Žádné přílohy k přihlášce nepřipojil.

Dle názoru odvolacího soudu nelze správkyni vytknout žádné pochybení, když za této situace vyzvala dne 15.5.2014 odvolatele k opravě a doplnění přihlášky o upřesnění, jaké konkrétní nároky přihláškou uplatnil s tím, že je třeba, aby odkázal na ujednání ve smlouvě, kterou k přihlášce nepřipojil, a vymezil časové období, za něž mu měly vzniknout. Současně ho poučila o tom, že neodstraní-li vytčené vady přihlášky, bude postupovat dle ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona a předloží přihlášku insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k ní nepřihlíží. Nadto ho, jak výslovně uvedla, aby předešla incidenčnímu sporu, požádala o předložení smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady dlužníka, o rozhodnutí valné hromady, resp. rozhodnutí jediného akcionáře dlužníka, jímž byla tato smlouva schválena, a o přehled plnění, jež z tohoto titulu od dlužníka obdržel. Přestože za této situace k odstranění nedostatků způsobujících nepřezkoumatelnost přihlášky postačovalo, aby odvolatel odkázal na příslušné ujednání smlouvy, z něhož existenci uplatněných nároků dovozoval, a vymezil období, za něž mu měly vzniknout, omezil se na to, že soudu předložil smlouvu ze dne 2.9.2002 s dodatkem č. 3 ze dne 1.3.2007 a odkázal na článek IV. odst. 1, z něhož plyne, že se dlužník zavázal vyplácet mu ke každému 10. dni následujícího měsíce odměnu za výkon funkce ve výši 20.000,-Kč, resp. od 1.3.2007 ve výši 100.000,-Kč měsíčně. Za jaké období mu přihlášené nároky měly vzniknout, neupřesnil. Rozpor v datech splatnosti uvedených v přihlášce a sjednané splatnosti ve smlouvě stejně jako rozpor ve výši uplatněných pohledávek a odměny sjednané ve smlouvě dle názoru odvolacího vylučuje, aby třetí osoba dovodila z údajů uvedených v přihlášce a jejím doplnění, jaké konkrétní pohledávky odvolatel do insolvenčního řízení vlastně přihlásil. Dlužno přitom podotknout, že není povinností insolvenčního správce, aby z účetnictví dlužníka zjišťoval, jaké pohledávky měli věřitelé přihlásit do insolvenčního řízení, ale jeho povinností je sestavit seznam přihlášených pohledávek, v míře a způsobem předvídaným v ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona zajistit odstranění nedostatků způsobujících nepřezkoumatelnost přihlášek a zejména podle k nim připojených dokladů, účetnictví dlužníka a jeho evidence vedené podle zvláštního předpisu je přezkoumat.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a podle ust. § 219 občanského soudního řádu napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 10. května 2016

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná