2 VSPH 778/2013-A-30
KSPA 56 INS 24392/2012 2 VSPH 778/2013-A-30

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužníka Ladislava Horáka, bytem Staroholická 88, Holice, zahájené na návrh BONUS PRAHA Investment, a.s., sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10, zast. advokátem Mgr. Michalem Müllerem, sídlem Bílkova 132/4, Praha 1, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 24392/2012-A-24 ze dne 3. dubna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 24392/2012-A-24 ze dne 3. dubna 2013 se m ě n í tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ve výroku označeným usnesením zastavil řízení o insolvenčním návrhu, jímž se BONUS PRAHA Investment, a.s. (dále jen navrhovatel) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku Ladislava Horáka (dále jen dlužník). Důvodem pro vydání usnesení bylo nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích se navrhovatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání uvedl, že soudem požadovanou zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 35.000,-Kč již uhradil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Soud prvního stupně tudíž postupoval v souladu se zákonem, když po navrhovateli požadoval zálohu na náklady insolvenčního řízení, a rovněž mu nelze vytknout, že z důvodu absence její úhrady ve stanovené lhůtě řízení zastavil. Pro rozhodnutí o odvolání je ovšem podstatné, že dle záznamu o složení vyhotoveného soudem prvního stupně dne 9.4.2013 (č.l. A-25) navrhovatel již zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 35.000,-Kč skutečně uhradil.

Za této situace odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 211, § 167 odst. 2 a § 154 odst. 1 o.s.ř. napadené usnesení změnil a rozhodl o tom, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Nad rámec odvolacího řízení považoval odvolací soud za nutné upozornit soud prvního stupně na to, že za situace, kdy napadené usnesení vydala asistentka soudce a kdy od počátku nebylo pochyb o důvodnosti odvolání (skutečnost, že navrhovatel zálohu uhradil, mu v době, kdy odvolání předložil k rozhodnutí odvolacímu soudu, již byla známa), nic nebránilo v tom, aby mu postupem podle ust. § 374 občanského soudního řádu nebo ust. § 95 insolvenčního zákona v rámci autoremedury zcela vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích.

V Praze dne 5. srpna 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová