2 VSPH 777/2013-A-31
KSPH 40 INS 30344/2012 2 VSPH 777/2013-A-31

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a ze soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve vČci dlužníka CDB INVEST, a.s., sídlem Cihlá ská 1384, Ho ovice, zast. advokátem Mgr. MUDr. Zde kem Kubicou, sídlem Revoluní 1, Praha 1, zahájené na návrh navrhovatele ýeskoslovenské obchodní banky, a.s., sídlem Radlická 333/150, Praha 5, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 40 INS 30344/2012-A-18 ze dne 8. dubna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 40 INS 30344/2012-A-18 ze dne 8. dubna 2013 se v bodech I. až III. výroku p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Krajský soud v Praze usnesením .j. KSPH 40 INS 30344/2012-A-18 ze dne 8.4.2013 rozhodl pod bodem I. výroku o tom, že se zjiš uje úpadek CDB INVEST, a.s. (dále jen dlužník), prohlásil na jeho majetek konkurs a insolvenním správcem ustanovil JUDr. Davida Uhlí e (body II. a III. výroku), uril, že úinky rozhodnutí o úpadku a úinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem jeho zve ejnČní v insolvenním rejst íku (bod IV. výroku), vČ itele, kte í dosud nep ihlásili své pohledávky, vyzval, aby tak uinili do t iceti dn ode dne zve ejnČní rozhodnutí o úpadku, a aby sdČlili, jaká zajiš ovací práva uplatní na majetku dlužníka, a osoby, které mají závazky v i dlužníkovi, vyzval, aby plnČní neposkytovaly jemu, ale insolvennímu správci (body V., VI. a VII. výroku), na den 24.6.2013 na ídil p ezkumné jednání, svolal sch zi vČ itel a stanovil její program (bod VIII. výroku), insolvennímu správci uložil, aby mu p edložil zpracovaný seznam p ihlášených pohledávek a zprávu o hospodá ské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu, aby mu sdČlil, zda p ijímá ustanovení do funkce, adresu urenou pro doruování soudních písemností a telefonní íslo urené pro komunikaci s insolvenním soudem (body IX., -2-KSPH 40 INS 30344/2012

X. a XI. výroku), a konstatoval, že jeho rozhodnutí budou zve ej ována v insolvenním rejst íku (bod XII. výroku).

V od vodnČní usnesení soud uvedl, že se vydání rozhodnutí o úpadku domáhala ýeskoslovenská obchodní banka, a.s. (dále jen navrhovatel), která doložila, že má za dlužníkem splatné pohledávky v celkové výši 15.777.988,16 K podle p ihlášky ze dne 28.11.2012. Dalším vČ itelem dlužníka je Finanní ú ad pro St edoeský kraj, územní pracovištČ Praha-západ, který písemným podáním ze dne 8.1.2013 sdČlil, že má za dlužníkem splatné pohledávky v celkové výši 175.004,71 K, jejichž existenci osvČdil výkazy nedoplatk a exekuními p íkazy. KonenČ, ze seznamu dosud p ihlášených vČ itel soud zjistil, že do ízení p ihlásili své pohledávky další dva vČ itelé, SV, a.s. pohledávku v celkové výši 221.709,-K a A-Lhota, s.r.o. pohledávku v celkové výši 52.230.000,-K.

K insolvennímu návrhu se vyjád il dlužník zastoupený na základČ generální plné moci ze dne 20.7.2011advokátem Mgr. MUDr. Zde kem Kubicou. Ve vyjád ení zejména uvedl, že dne 4.11.2012 zem el jediný statutární orgán a jediný akcioná dlužníka a pod sp.zn. 268/2012, 25 D 1268/2012 probíhá dČdické ízení, jímž byl povČ en notá z P íbrami Mgr. Ji í Šindelá . Protože dlužník nemá statutární orgán, požadoval, aby soud v ízení posekal do doby, než bude znám nový statutární orgán dlužníka. K p ihlášeným pohledávkám uvedl, že pokud jde o pohledávky navrhovatele, je mu známo, že na majetek dlužníka byla vedena exekuce ohlednČ pohledávky ve výši 2.451.590,30 K s p íslušenstvím, k pohledávce Finanního ú adu pro St edoeský kraj, územní pracovištČ Praha-západ není schopen se vyjád it a ke zbývajícím dvČma pohledávkám uvedl, že v minulosti byly dlužníkem rozporovány, p iemž ohlednČ pohledávky A-Lhota, s.r.o., je veden spor. ZávČrem vyslovil názor, že dlužník má právo na spravedlivý proces, zejména má právo vyjád it se k návrhu, což v souasné dobČ není vzhledem k absenci statutárního orgánu možné.

Na základČ shora popsaných zjištČní dospČl soud prvního stupnČ k závČru, že navrhovatel má za dlužníkem vykonatelnou pohledávku ve výši 2.451.590,30 K s p íslušenstvím vyplývající z notá ského zápisu ze dne 17.5.2010 sp.zn. N 164/2010, NZ 159/2010 sepsaného JUDr. Františkem Boukem, notá em v Teplicích, z nČhož soud mimo jiné zjistil, že dlužník uznal v i navrhovateli závazek ve výši 2.621.630,05 K, který se zavázal uhradit do 31.5.2011, ale který nesplnil. OhlednČ této pohledávky byla zahájena na základČ exekuního p íkazu .j. 46 Ex 1363/11-50 vydaného Okresním soudem v BerounČ dne 14.10.2011 exekuce. Dalším vČ itelem dlužníka je podle soudu Finanní ú ad pro St edoeský kraj, územní pracovištČ Praha-západ, Praha 4, který má za dlužníkem splatné pohledávky v celkové výši 175.004,71 K. Vzhledem k tČmto zjištČním mČl soud prvního stupnČ zato, že byl osvČden úpadek dlužníka, nebo má více vČ itel a penČžité závazky po dobu delší t iceti dn po lh tČ splatnosti, jež není schopen plnit déle než t i mČsíce, a je z tohoto d vodu v úpadku ve formČ insolvence. Proto podle ust. § 136 ve spojení s ust. § 148 odst. 1 insolvenního zákona rozhodl o úpadku dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs. K námitkám dlužníka týkajícím se vykání na ustanovení nového statutárního orgánu dlužníka soud uvedl, že insolvenní správce ochrání zájmy vČ itel a zamezí zmenšování majetkové podstaty a tím i zkracování možnosti uspokojení všech p ihlášených vČ itel .

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze v rozsahu bod I. až III. výroku se dlužník vas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a vČc vrátil soudu -3-KSPH 40 INS 30344/2012 prvního stupnČ k dalšímu ízení. Argumentoval zejména tím, že napadené usnesení nemČlo být vydáno, protože úpadek dlužníka nebyl osvČden vzhledem k tomu, že dlužník nemČl možnost vyjád it se k návrhu. Došlo tak k závažné procesní vadČ, jež m že mít za následek nesprávné zjištČní rozhodných skuteností a nesprávné rozhodnutí o zjištČní úpadku. P ipomnČl, že zástupce dlužníka opakovanČ soud prvního stupnČ upozor oval na to, že p ed zahájením ízení zem el Mgr. Bed ich Moulík, který byl statutárním orgánem a jediným akcioná em dlužníka. Plná moc nebyla zástupci s úmyslem zastupovat dlužníka v tomto ízení. Zástupce v ízení vystupuje pouze proto, aby upozornil na vzniklou situaci v rámci p edcházení škod. Soud prvního stupnČ mČl podle jeho názoru ustanovit dlužníkovi podle ust. § 29 odst. 2 o.s. . opatrovníka, p ípadnČ mu mČl podle ust. § 175e odst. 4 o.s. . ustanovit správce dČdictví nebo vykat s dalším postupem do doby, než bude ustanovena osoba oprávnČná za dlužníka jednat.

Navrhovatel ve vyjád ení k odvolání navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení v celém rozsahu potvrdil vzhledem k tomu, že je správné a jeho vydání nep edcházelo žádné procesní pochybení ze strany soudu prvního stupnČ.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle ust. § 136 odst. 1 insolvenního zákona vydá insolvenní soud rozhodnutí o úpadku, je-li osvČdením nebo dokazováním zjištČno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Dlužník je podle ust. § 3 odst. 1 a 3 insolvenního zákona v úpadku, jestliže má více vČ itel , penČžité závazky po dobu delší 30 dn po lh tČ splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, a je-li právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li p edlužen, tj. má-li více vČ itel a souhrn jeho závazk p evyšuje hodnotu jeho majetku. Z uvedeného plyne, že pojem úpadku je vymezen dvojím zp sobem jako úpadek projevující se platební neschopností (insolvencí) dlužníka a jako úpadek projevující se jeho p edlužením, p iemž k vydání rozhodnutí o úpadku postauje zjištČní, že dlužník je buć insolventní, nebo že je p edlužen, jinými slovy, zjištČní úpadku v obou zákonem vymezených formách není nezbytné.

Ust. § 3 odst. 2 insolvenního zákona vymezuje vyvratitelné právní domnČnky, podle nichž se má zato, že dlužník není schopen plnit své penČžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné ásti svých penČžitých závazk , nebo je neplní po dobu delší 3 mČsíc po lh tČ splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení nČkteré ze splatných penČžitých pohledávek v i dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo dlužník nesplnil povinnost p edložit seznamy dle ust. § 104 odst. 1 insolvenního zákona, kterou mu uložil insolvenní soud. Pokud bude zjištČno naplnČní nČkteré z nich, resp. pokud se dlužníkovi nepoda í nČkterou z nich vyvrátit, platí, že je platebnČ neschopným ve smyslu ust. § 3 odst. 1 insolvenního zákona.

Podle ust. § 141 odst. 1 a 2 insolvenního zákona se proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základČ insolvenního návrhu vČ itele m že odvolat pouze dlužník; odvoláním však lze namítat pouze to, že rozhodnutí nemČlo být vydáno proto, že úpadek není osvČden, nebo proto, že tomu brání p ekážka stanovená v tomto zákonČ. Ke skutenostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního -4-KSPH 40 INS 30344/2012 stupnČ, se v odvolacím ízení nep ihlíží. Je-li osvČden úpadek dlužníka, není d vodem k tomu, aby odvolací soud zrušil nebo zmČnil rozhodnutí o úpadku skutenost, že insolvenní navrhovatel nedoložil, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, ani skutenost, že insolvenní navrhovatel ztratil v pr bČhu odvolacího ízení zp sobilost být úastníkem ízení.

Odvolací soud se nejd íve zabýval tím, zda advokát Mgr. MUDr. ZdenČk Kubica je oprávnČn na základČ generální plné moci ze dne 20.7.2011 zastupovat dlužníka v tomto ízení. Z p edložené plné moci vyplývá, že jí dlužník zmocnil jmenovaného k tomu, aby ho ve všech právních vČcech zastupoval a vykonával veškeré právní úkony s tím, že je zejména oprávnČn obhajovat ho, zastupovat p i soudním, správním a jiném ízení. S ohledem na obsah plné moci dovodil odvolací soud, že advokát Mgr. MUDr. ZdenČk Kubica je oprávnČn zastupovat dlužníka i v insolvenním ízení, a to bez ohledu na to, že mu pro toto ízení nebyla udČlena speciální plná moc (p i posouzení této otázky vyšel p itom nap . z rozhodnutí Nejvyššího soudu ýeské republiky sp.zn. 20 Cdo 738/2011).

Co se týe vlastního rozhodnutí ve vČci, v daném p ípadČ dospČl i odvolací soud k závČru, že v ízení bylo prokázáno, že dlužník je dle ust. § 3 odst. 1 insolvenního zákona v úpadku ve formČ platební neschopnosti. StejnČ jako soud prvního stupnČ vyšel p itom ze zjištČní, že dlužník je po dobu delší t í mČsíc v prodlení s plnČním svých splatných závazk v i více vČ itel m, p iemž niím nevyvrátil právní domnČnku, že není schopen plnit své penČžité závazky, když neprokázal, že má (a mČl) k dispozici dostatek finanních prost edk pot ebných na úhradu svých splatných závazk .

Navrhovatel doložil, že v dobČ zahájení insolvenního ízení i v okamžiku vydání napadeného rozhodnutí má v i dlužníkovi mimo jiné vykonatelnou pohledávku ve výši 2.451.590,30 K p edstavující nesplacený úvČr podle smlouvy o úvČru . 3603/07/526 ze dne 4.1.2008, kterou dlužník podle z notá ského zápisu ze dne 17.5.2010, N 164/2010, NZ 159/2010, sepsaného JUDr. Františkem Boukem, notá em v Teplicích, uznal a svolil k její vykonatelnosti. Ze zjištČní soudu prvního stupnČ dále vyplývá, že vČ itelem dlužníka je i Finanní ú ad pro St edoeský kraj, územní pracovištČ Praha-západ, který má za dlužníkem splatné pohledávky v celkové výši 175.004,71 K dle výkazu nedoplatk .j. 332319/12/060940205413, .j.409639/12/0609402054 a .j. 076/12/060940205413, podle nichž je dlužník s prodlením s úhradou danČ z nemovitostí již od 23.4.2012.

V ízení tedy bylo prokázáno nejen to, že dlužník má více vČ itel a penČžité závazky déle než t icet dn po splatnosti, ale i to, že je neplní po dobu delší 3 mČsíc po lh tČ splatnosti, což jsou skutenosti svČdící o splnČní zákonné a v ízení nevyvrácené domnČnky, že dlužník není schopen plnit své penČžité závazky.

Odvolací soud je se soudem prvního stupnČ zajedno v tom, že u dlužníka nep icházelo v úvahu jiné ešení jeho úpadku než konkurs, nebo oddlužení je v jeho p ípadČ vyloueno a zákonné podmínky reorganizace nespl uje ani o její povolení nepožádal. Za této situace soud prvního stupnČ nepochybil, když rozhodl o tom, že úpadek dlužníka bude ešen konkursem.

Co se týe odvolání bodu III. výroku, je t eba p ipomenout ust. § 26 insolvenního zákona, podle nČhož lze v odvolání proti rozhodnutí o ustanovení -5-KSPH 40 INS 30344/2012 insolvenního správce namítat pouze to, že ustanovený insolvenní správce nespl uje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Již proto, že takové námitky dlužník v odvolání nevznesl, není v této ásti odvolání d vodné.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka proti bod m I., II. a III. výroku napadeného usnesení d vodným, postupoval proto podle ust. § 219 obanského soudního ádu a usnesení insolvenního soudu v této ásti jako vČcnČ správné potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 20. ervna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva