2 VSPH 774/2012-A-15
KSUL 69 INS 4516/2012 2 VSPH 774/2012-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Terezie Suché, bytem Střední 151/25, Dubí, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 69 INS 4516/2012-A-6 ze dne 28.února 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 69 INS 4516/2012-A-6 ze dne 28.února 2012 se mění tak, že se dlužnici ukládá zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč do deseti dnů od právní moci tohoto usnesení v hotovosti do pokladny nebo na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 69 INS 4516/2012-A-6 ze dne 28.2.2012 uložil Terezii Suché (dále jen dlužnice), jež se insolvenčním návrhem došlým dne 24.2.2012 domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do sedmi dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud s poukazem na ust. § 108 insolvenčního zákona vysvětlil, že smysl zálohy spočívá v potřebě poskytnout insolvenčnímu správci nezbytné finanční prostředky k výkonu jeho funkce. Výši zálohy určil především s přihlédnutím k tomu, že z návrhu na povolení oddlužení vyplývá, že by dlužnice za příštích pět let nemohla ze svého příjmu zaplatit věřitelům minimálně 30 % jejich pohledávek, neboť výše jejího příjmu jí neumožňuje uhradit zákonem stanovenou minimální výši. Dlužnice v návrhu uvedla, že v současné době pobírá důchod ve výši 3.511,-Kč a od 1.4.2011 jí byl přiznán příspěvek na živobytí ve výši 2.344,-Kč měsíčně.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentovala zejména tím, že finanční prostředky na úhradu zálohy ve výši 50.000,-Kč nemá. Dále tvrdila, že její manžel má bratra v Anglii, jenž jim pomůže se splácením oddlužení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, překlenout tak nedostatek finančních prostředků bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespoň části nároků insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že se dlužnice domáhala vydání rozhodnutí o úpadku s tím, že vůči sedmi věřitelům má splatné závazky ve výši cca 523 tisíc Kč, její majetek tvoří id. 1/6 pozemku na parcele č.4, zastavěná plocha a nádvoří, a id. 1/6 na budově č.p. 151 v k.ú. Pozorka, a vybavení domácnosti. Pohledávka GE Money Multiservis, a.s. ve výši 188.375,04 Kč je pohledávkou zajištěnou. Její příjem představuje důchod ve výši 3.511,-Kč a příspěvek na živobytí ve výši 2.344,-Kč. Dále odvolací soud ze spisu zjistil, že podle darovací smlouvy ze dne 18.6.2012 se Jiří Zimmerhanzl, bytem Ruská 245/8, Dubí, zavázal platit dlužnici 4.000,-Kč měsíčně na plnění splátkového kalendáře.

Odvolací soud je se soudem prvního stupně zajedno potud, že toliko ze starobního důchodu a příspěvku na živobytí v celkové výši 5.855,-Kč by dlužnice při oddlužení navrženým splátkovým kalendářem dle ust. § 398 odst. 3 insolvenčního zákona nebyla schopna uhradit nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v minimálním 30% rozsahu, jak vyžaduje ust. § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona, tj. poskytnout na jejich nezajištěné pohledávky v celkové výši cca 335 tisíc Kč plnění alespoň ve výši 110 tisíc Kč. Z měsíční splátky je navíc třeba hradit nejprve přednostní nároky insolvenčního správce-jeho odměnu a hotové výdaje dle ust. § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb., jež činí měsíčně (bez daně z přidané hodnoty) celkem 900,-Kč. Předpoklad takového minimálního plnění nebylo možno dovozovat ani pro případ oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty dle ust. § 398 odst. 2 insolvenčního zákona, neboť majetek dlužnice tvoří pouze id. 1/6 shora uvedených nemovitostí, na nichž však bylo zřízeno zástavní právo k zajištění pohledávky GE Money Multiservis, a.s., a hodnota 1/6 podílu těchto nemovitostí není známa, přičemž další majetek představuje jen starší vybavení domácnosti.

Při úvaze o tom, v jaké výši je třeba zálohu určit, akcentuje odvolací soud skutečnost, že se insolvenční řízení dosud nenachází ve stadiu rozhodování o tom, zda je dlužnice v úpadku, či o tom, jakou formou bude řešen, nýbrž jen ve fázi, kdy je třeba zajistit finanční prostředky na náklady insolvenčního řízení v závislosti na tom, jaký lze očekávat způsob řešení úpadku.

To, že se Jiří Zimmerhanzl zavázal platit dlužnici 4.000,-Kč měsíčně na plnění splátkového kalendáře, vytváří předpoklad, že by dlužnice mohla podmínky oddlužení plněním splátkového kalendáře splnit. Protože za popsaného stavu věci zatím nelze mít za vyloučené, že úpadek dlužnice bude možno řešit oddlužením, a to ve formě splátkového kalendáře, považoval odvolací soud v dané fázi řízení za postačující požadovat po ní zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení jen ve výši 5.000,-Kč.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 občanského soudního řádu ve spojení s ust. § 167 odst. 2 téhož zákona a napadené usnesení změnil způsobem ve výroku uvedeným.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 14.prosince 2012

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová