2 VSPH 770/2014-A-10
KSUL 44 INS 2117/2014 2 VSPH 770/2014-A-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a ze soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem a sídlem Ruská 77/18, Chomutov, identifikační číslo: 47761784, zahájené na návrh Květoslavy Hoferkové, bytem Hynčice 76, pošta Vražné, o odvolání navrhovatelky proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 2117/2014-A-5 ze dne 5. února 2014

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem ve výroku označeným usnesením odmítl insolvenční návrh, jímž se Květoslava Hoferková (dále jen Navrhovatelka) domáhala zjištění úpadku Jany anonymizovano a prohlášení konkursu na její majetek.

Proti tomuto usnesení podala Navrhovatelka odvolání, v němž snášela argumenty na podporu závěru, že insolvenční návrh obsahuje veškeré zákonné náležitosti.

Soud prvního stupně předložil věc k projednání odvolání a rozhodnutí o něm odvolacímu soudu s tím, že v předkládací zprávě (č.d. A-7) uvedl, že odvolání je včasné, neboť napadené usnesení bylo doručeno Navrhovatelce dne 21.3.2014 a Navrhovatelka podala odvolání k poštovní přepravě dne 8.4.2014.

Podle ust. § 7 insolvenčního zákona (dále jen IZ) věty před středníkem se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 71 odst. 1 IZ se soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků v insolvenčním řízení doručují pouze zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku, ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení.

Z ust. § 75 odst. 1 IZ se podává, že o zvláštní způsob doručení jde tehdy, jestliže zákon ukládá, aby písemnost byla doručena zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Z odstavce 2 téhož ustanovení plyne, že nestanoví-li IZ jinak, doručuje se písemnost v insolvenčním řízení zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení a věřitelskému výboru. Soudní rozhodnutí se doručuje zvlášť také osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje, a osobám, které mají v insolvenčním řízení něco osobně vykonat.

Ust. § 74 odst. 2 IZ pak určuje, že pokud je s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen.

Z ust. § 204 odst. 1 OSŘ vyplývá, že se odvolání podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

V posuzované věci odvolací soud z obsahu doručenky dokládající postup pošty při doručování napadeného usnesení Navrhovatelce (viz vedlejší dokument k č.l. A-5) zjistil, že napadené usnesení ze dne 5.2.2014 bylo prostřednictvím pošty doručeno vložením do domovní schránky Navrhovatelky dne 7.2.2014. Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání tak dle ust. § 57 odst. 1 OSŘ začala plynout následujícího dne a marně uplynula dne 24.2.2014. Navrhovatelka však předala odvolání k poštovní přepravě až dne 8.4.2014, tedy opožděně. Dlužno dodat, že i pokud by bylo napadené usnesení Navrhovatelce doručeno (až) dne 21.3.2014, jak nesprávně uvedl soud prvního stupně, bylo by třeba odvolání považovat za opožděné, neboť odvolací lhůta by skončila dnem 7.4.2014.

Jelikož o odmítnutí opožděného odvolání nerozhodl v rozporu s ust. § 208 odst. 1 OSŘ soud prvního stupně, učinil tak dle ust. § 218a téhož zákona odvolací soud.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 25. září 2014

Mgr. Tomáš B r a u n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková