2 VSPH 764/2012-B-144
MSPH 78 INS 5200/2009 2 VSPH 764/2012-B-144

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka MILNEA, s.p. v likv., sídlem Třanovského 622/11, Praha 6, do níž vstoupilo státní zastupitelství, o odvolání ALFA, s.r.o., sídlem Šebelova 752b, Bílovice nad Svitavou, zast. Mgr. Markem Galvasem, bytem Běly Pažoutové 686/16, Brno, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 78 INS 5200/2009-B-124 ze dne 3. dubna 2012

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 78 INS 5200/2009-B-124 ze dne 3. dubna 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v insolvenčním řízení týkajícím se MILNEA, s.p. v likv. (dále jen dlužník) na schůzi věřitelů konané dne 3.4.2012 zamítl návrh ALFA, s.r.o. (dále jen odvolatel) na zrušení usnesení schůze, jímž bylo rozhodnuto o tom, že věřitelským orgánem nebude nadále věřitelský výbor, ale zástupce věřitelů.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že se věřitelé na schůzi konané dne 3.4.2012 usnesli na tom, že věřitelským orgánem nebude nadále věřitelský výbor, ale zástupce věřitelů. Odvolatel soudu navrhl, aby usnesení schůze věřitelů zrušil, protože změnu věřitelského orgánu považuje za zbytečnou, neboť insolvenční řízení je před jednáním o konečné zprávě, neprobíhají žádná incidenční ani excindační řízení a žádný majetek se nezpeněžuje. Není proto v zájmu věřitelů měnit poměry ve věřitelském orgánu. Soud návrh odvolatele zamítl, protože je právem věřitelů určit, zda věřitelský orgán bude kolektivní, nebo jím bude zástupce věřitelů. Schválená změna podle něj nemůže být v rozporu se zájmy věřitelů ani je nemůže poškozovat.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se odvolatel v průběhu schůze odvolal. V doplnění odvolání uvedl, že dne 3.4.2012 navrhl insolvenčnímu soudu, aby zrušil usnesení schůze věřitelů, jímž bylo rozhodnuto o tom, že věřitelským orgánem nebude nadále věřitelský výbor, ale zástupce věřitelů, a protože soud jeho návrh zamítl, proti jeho rozhodnutí se odvolal. Odvolatel připomněl, že podle ust. § 58 odst. 1 insolvenčního zákona je úkolem věřitelského orgánu především ochrana společného zájmu věřitelů a naplnění účelu insolvenčního zákona v součinnosti s insolvenčním správcem. Podle jeho názoru je změna věřitelského výboru zbytečná, neboť účelu insolvenčního řízení bylo již v podstatě dosaženo za součinnosti dosavadního věřitelského výboru, když se insolvenční řízení nachází před projednáním konečné zprávy, nejsou vedeny žádné incidenční ani excindační spory a nezpeněžuje se žádný majetek, neboť majetková podstata postačuje k tomu, aby pohledávky všech věřitelů byly zcela uspokojeny. Věřitelský výbor, jehož členem je odvolatel, neporušil ani nezanedbal žádnou ze svých povinností, v řízení byl proveden částečný rozvrh, podle něhož byly přihlášené pohledávky uspokojeny v rozsahu 99 %, a z jeho podnětu byly do majetkové podstaty zahrnuty např. pohledávky z titulu náhrady škody způsobené dlužníkovi Ing. Tomášem Krupou, Janem Fojtíkem a Mgr. Martinem Mojžíškem. Odvolatel je přesvědčen o tom, že řízení by mělo být dokončeno s dosavadním věřitelským výborem, jenž jakožto kolektivní orgán zajistí účinnější a objektivní prosazování kontroly ze strany věřitelů. Vzhledem k výši pohledávek věřitelů FOCUS-METAL, s.r.o. (dále jen věřitel č. 2) a FOKR Czech, s.r.o. (dále jen věřitel č. 4), kteří změnu věřitelského orgánu navrhli, lze podle něj očekávat, že zástupcem věřitelů bude zvolen věřitel č. 4, jenž bude sledovat zájmy vlastní a zájmy věřitele č. 2 a nebude jednat nestranně a s odbornou péčí tak, aby ostatním věřitelům a dlužníkovi nevznikla újma.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 54 odst. 1 insolvenčního zákona může insolvenční soud zrušit usnesení schůze věřitelů, odporuje-li společnému zájmu věřitelů. To však neplatí v případě uvedeném v ust. § 29 odst. 1, § 51 odst. 1 insolvenčního zákona a pro usnesení schůze věřitelů o způsobu řešení dlužníkova úpadku, o reorganizačním plánu nebo o způsobu oddlužení. Jinými slovy, insolvenční soud může zrušit usnesení schůze věřitelů pouze proto, že odporuje společnému zájmu věřitelů; i kdyby však určitá usnesení odporovala společnému zájmu věřitelů (usnesení, jímž se schůze věřitelů nejblíže následující po přezkumném jednání usnesla na odvolání insolvenčního správce z funkce a ustanovení nového správce podle ust. § 29 odst. 1 insolvenčního zákona, usnesení, jímž bylo přiznáno hlasovací právo věřitelům, jejichž pohledávka byla popřena, podle ust. § 51 odst. 1 téhož zákona, a zbývající tři usnesení typově popsaná v ust. § 54 odst. 1 insolvenčního zákona), insolvenční soud je zrušit nemůže.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že se na schůzi konané dne 10.11.2011 usnesli věřitelé na odvolání celého věřitelského výboru. Na základě odvolání věřitele BLUE CHIP, s.r.o., jenž insolvenčnímu soudu navrhl, aby toto usnesení zrušil, a jenž se následně odvolal proti usnesení, jímž soud jeho návrh zamítl, přezkoumal odvolací soud zamítavé rozhodnutí a usnesením č.j. MSPH 78 INS 5200/2009, 1 VSPH 147/2012-B-107 ze dne 20.2.2012 je jako věcně správné potvrdil. V dalším průběhu řízení se na schůzi konané dne 3.4.2012 věřitelé usnesli na tom, že věřitelským orgánem nebude nadále věřitelský výbor, ale zástupce věřitelů. Pro návrh hlasovali věřitelé č. 2 a 4, proti návrhu odvolatel, jenž navrhl, aby insolvenční soud usnesení schůze věřitelů zrušil, a následně se poté, kdy soud jeho návrh zamítl, proti jeho rozhodnutí odvolal z důvodů popsaných výše.

Jak vysvětleno výše, může insolvenční soud zrušit určitá usnesení schůze věřitelů, pokud odporují společnému zájmu věřitelů. V daném případě je však odvolací soud toho názoru, že důvod ke zrušení usnesení schůze věřitelů prokázán nebyl, a to právě proto, že se insolvenční řízení nachází ve své závěrečné fázi, přičemž-jak popsal odvolatel v odvolání-pohledávky věřitelů byly již v podstatné části (v rozsahu 99 %) uspokojeny a v majetkové podstatě je dostatek prostředků na jejich úplné uspokojení. Dlužno přitom poznamenat, že insolvenční soud schválil usnesením ze dne 13.6.2012 konečnou zprávu a vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenční správkyně Mgr. Gabriely Švecové, podle níž zbude v majetkové podstatě po uspokojení zbývajících dosud neuspokojených pohledávek částka převyšující 21,5 milionu Kč. Byť je odvoláním napadli věřitelé č. 2 a 4, nic to na skutkovém stavu věci nemění, neboť zpochybnili jeho správnost toliko co do výpočtu odměny insolvenční správkyně, a požadovali, aby byl dlužník zavázán k úhradě nákladů insolvenčního řízení věřiteli č. 2.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a podle ust. § 219 občanského soudního řádu napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 20. listopadu 2012

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva