2 VSPH 761/2015-A-14
MSPH 88 INS 8631/2015 2 VSPH 761/2015-A-14

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Queen Sky, s.r.o., sídlem Vodičkova 791/41, Praha 1, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 8631/2015-A-6 ze dne 3. dubna 2015

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 8631/2015-A-6 ze dne 3. dubna 2015 se m ě n í tak, že se dlužníkovi Queen Sky, s.r.o. povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 88 INS 8631/2015-A-6 ze dne 3.4.2015 uložil Queen Sky, s.r.o. (dále jen dlužník), jež se insolvenčním návrhem domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek, aby do 3 dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení citoval soud část ust. § 108 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona, a vysvětlil, že účelem zálohy je zejména zajištění finančních prostředků k výkonu funkce insolvenčního správce bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a k zajištění záruky, že budou uspokojeny jeho nároky v případě, že je nebude možné uhradit z majetkové podstaty, s tím, že odměna insolvenčního správce činí v konkursu nejméně 45.000,-Kč. S přihlédnutím k tomu, že dle insolvenčního návrhu a k němu připojeného seznamu tvoří majetek dlužníka vybavení kanceláře a zásoby zboží a peníze na účtech (34.780,94 Kč a 140 EUR), přičemž mu je z vlastní činnosti známo, že výtěžnost zpeněžení drobného movitého majetku představuje obvykle jen za zlomek jeho účetní hodnoty, dovodil, že majetková podstata nebude na úhradu nákladů insolvenčního správce postačovat. Z těchto důvodů uložil dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání jednak tvrdil, že zálohu není schopen zaplatit, neboť má exekučně blokované účty, jednak namítal, že kromě finančních prostředků na účtech označil v seznamu majetku zboží v hodnotě cca 200.000,-Kč a navíc mu v důsledku výpovědi smlouvy vrátí Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen Pojišťovna) do 30 dnů částku 87.517,-Kč. Toto tvrzení doložil písemným sdělením Pojišťovny ze dne 15.4.2015.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Z ust. § 108 insolvenčního zákona plyne, že insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do výše 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích, a povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení lze uložit insolvenčnímu navrhovateli pouze tehdy, je-li tu důvodný předpoklad, že budoucí náklady řízení nebude možno zcela uhradit z majetkové podstaty a že prostředky k jejich krytí nelze zajistit jinak než zálohou. Pro posouzení, zda je namístě po navrhovateli zaplacení zálohy požadovat a v jaké výši, je tudíž nutné vzít v úvahu skutkové a právní okolnosti dané věci, jež jsou podstatné především pro úsudek o tom, jaký způsob řešení dlužníkova úpadku či hrozícího úpadku lze očekávat, jaké náklady (k jejichž krytí záloha slouží) si tento způsob pravděpodobně vyžádá, a zda-či do jaké míry-lze předpokládat uspokojení těchto nákladů z majetkové podstaty.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dle insolvenčního návrhu a k němu připojených seznamů závazků a majetku má dlužník vůči 70 věřitelům splatné nezajištěné závazky v celkové výši cca 4,4 milionu Kč a 44 tisíc EUR, přičemž jeho majetek tvoří zůstatky na bankovních účtech ve výši 34.781,-Kč a 140,-EUR, kancelářské vybavení v pořizovací ceně cca 1,3 milionu Kč, zboží v prodejní ceně cca 1,7 milionu Kč (kosmetika, šperky, bižuterie, suvenýry, alkohol) a pohledávka ve výši 87.500,-Kč vůči Pojišťovně. Přestože je odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně potud, že nelze předvídat, zda finanční prostředky na účtech dlužníka budou spolu s výtěžkem zpeněžení majetkové podstaty zcela postačovat na úhradu nákladů insolvenčního řízení (byť není vyloučeno, že tomu tak bude a že část výtěžku zpeněžení majetkové podstaty bude možné použít na alespoň částečné uspokojení pohledávek věřitelů), na rozdíl od něj je toho názoru, že k uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení dlužníkovi nebyl důvod. Je tomu tak proto, že finanční prostředky odpovídající maximálnímu, zákonem přípustnému limitu 50.000,-Kč jsou v majetkové podstatě nepochybně k dispozici: vedle prostředků na bankovních účtech ve výši cca 40.000,-Kč bude k dispozici výtěžek zpeněžení majetkové podstaty, jenž zejména vzhledem k povaze zboží, jež tvoří jeho podstatnou část, nemůže být nižší než 10.000,-Kč, a kromě toho dlužník doložil, že k dispozici bude (resp. pravděpodobně již je) částka, již měla na jeho pohledávku uhradit Pojišťovna.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným, a napadené usnesení proto podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu změnil a rozhodl o tom, že se dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 11. ledna 2016

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková