2 VSPH 756/2013-P12-7
KSPH 36 INS 8564/2012 2 VSPH 756/2013-P12-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Milana Zachariáše, bytem Milady Horákové 419, Kladno, o odvolání ČEZ Prodej, s.r.o., sídlem Duhová 1/425, Praha 4, zast. JUDr. Miroslavem Matouškem, adresa pro doručování: JUDr. Miroslav Matoušek, ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., Úsek Pohledávky, Guldenerova 2577/19, 303 28 Plzeň, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 36 INS 8564/2012-P12-2 ze dne 13. září 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 36 INS 8564/2012-P12-2 ze dne 13.září 2012 se mění tak, že se přihláška ČEZ Prodej, s.r.o. ve výši 28.233,-Kč n e o d m í t á a její účast v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 36 INS 8564/2012-P12-2 ze dne 13.9.2012 odmítl přihlášku pohledávky ČEZ Prodej, s.r.o. (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení týkajícího se Milana Zachariáše (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 20.7.2012 rozhodl o úpadku dlužníka a vyzval jeho věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky proti dlužníkovi do insolvenčního řízení, aby tak učinili do 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí o úpadku. Lhůta k přihlášení pohledávek skončila dne 20.8.2012. Protože odvolatel podal přihlášku pohledávky v celkové výši 28.233,-Kč do insolvenčního řízení dne 8.8.2012 Městskému soudu v Praze, tedy soudu jinému než věcně a místně příslušnému, jenž přihlášku postoupil insolvenčnímu soudu až dne 24.8.2012, tedy po uplynutí stanovené lhůty k podávání přihlášek, postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání uvedl, že odmítnutí přihlášky nepovažuje za správné, protože pohledávku přihlásil ke Krajskému soudu v Praze jako soudu věcně a místně příslušnému. Skutečnost, že ji označil nesprávnou spisovou značkou MSPH 78 INS 11542/2012, není podle něj vadou, jež by měla vést k odmítnutí přihlášky.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona kratší 30 dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že ust. § 71 a násl. insolvenčního zákona obsahuje zvláštní úpravu doručování soudních písemností v insolvenčním řízení (vyvěšení usnesení vydaných insolvenčním soudem na úřední desce okresního soudu, v jehož obvodu je dlužníkův podnik nebo jeho bydliště, jsou-li mimo sídlo soudu, jak to ukládalo ust. § 13 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání v případě usnesení o prohlášení konkursu, insolvenční zákon nevyžaduje), a proto má pro insolvenční řízení klíčový význam insolvenční rejstřík, tj. veřejně přístupný informační systém obsahující údaje podle insolvenčního zákona (zejména seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky (blíže viz ust. § 2 písm. i) a § 419 až 425 insolvenčního zákona).

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 10.4.2012 ve 13 hod. 10 min. bylo u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 36 INS 8564/2012 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužníka, v jehož průběhu rozhodl insolvenční soud dne 20.7.2012 o úpadku dlužníka (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne ve 14 hod. 23 min.). Co se týče usnesení č.j. KSPH 36 INS 8564/2012-A-13 ze dne 20.7.2012, jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužníka, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně lhůty k přihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenční soud v souladu s ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona, a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec lhůty k podání přihlášek do insolvenčního řízení připadl na čtvrtek 20.8.2012.

Odvolací soud dále zjistil, že odvolatel podal přihlášku ke Krajskému soudu v Praze již dne 8.8.2012, chybně ji však opatřil spisovou značkou MSPH 78 INS 11542/2012 , ačkoliv insolvenční soud i dlužníka označil správně. Insolvenční soud vyhodnotil přihlášku nesprávně jako podání určené Městskému soudu v Praze, aniž by se zabýval dalšími identifikátory, tj. např. jménem, příjmením, rodným číslem či bydlištěm dlužníka uvedeným v přihlášce, a věc postoupil Městskému soudu v Praze, jenž ji zaslal zpět insolvenčnímu soudu dne 24.8.2012. Protože je ze spisu zřejmé, že odvolatel podal přihlášku pohledávky včas, soud prvního stupně zjevně nepostupoval správně, když o ní a o ukončení účasti odvolatele v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným, napadené usnesení podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu změnil a rozhodl o tom, že se přihláška odvolatele neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 9. září 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková