2 VSPH 738/2015-B-23
MSPH 90 INS 26065/2014 2 VSPH 738/2015-B-23

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Ivany Mlejnkové a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka DELTRANS Spedition, s.r.o., sídlem Rybná 716/24, Praha 1, o odvolání a) Limet Group, s.r.o., sídlem Nováčkova 401/53, Brno, a b) COOL Global, s.r.o., sídlem Osadní 311/12, Praha 7, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 90 INS 26065/2014-B-3 ze dne 2. dubna 2015

takto:

Odvolání se o d m í t a j í.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 90 INS 26065/2014-B-3 ze dne 2.4.2015 v insolvenčním řízení vedeném na majetek DELTATRANS Spedition, s.r.o. (dále jen dlužník) na návrh insolvenčního správce Mgr. Davida Švrčka (dále jen správce) nařídil předběžné opatření, jímž Limet Group, s.r.o. (dále jen odvolatel a/ nařídil zdržet se zcizení, zatížení či jiného právního jednání směřujícího ke snížení movitých věcí nabytých od dlužníka, zejména motorových vozidel, zcizení pohledávek náležejících dříve dlužníkovi a nakládání se svými peněženími prostředky vyjma provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření (bod I. výroku), COOL Global, s.r.o. (dále jen odvolatel b) nařídil zdržet se zcizení pohledávek náležejících dříve dlužníkovi (dále jen odvolatel b/ a správci nařídil podat do 1.6.2015 u téhož soudu odpůrčí žaloby, jimiž zahájí incidenční spor a bude jimi odporovat právním úkonům, jimiž dlužník v roce 2013 převedl motorová vozidla a postoupil pohledávky do vlastnictví odvolatelů a/ a b).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 4.2.2015 (č.d. A-17) rozhodl o úpadku dlužníka, prohlásil na jeho majetek konkurs a ustanovil správce do funkce. Podáním ze dne 2.4.2015 správce požadoval, aby soud nařídil předběžné opatření, jímž odvolatele a) a b) omezí v nakládání s movitými věcmi a peněžními prostředky, jež na ně dlužník převedl, a s pohledávkami, jež jim postoupil, s tím, že jednatel dlužníka Marcel Dohnal poté, co dlužník přestal být od poloviny roku 2013 ekonomicky aktivní, zcizil jeho veškerý majetek, aniž by za něj získal protiplnění a aniž by uhradil závazky dlužníka. Poukazoval přitom na to, že se do insolvenčního řízení přihlásilo již více než 30 věřitelů s pohledávkami převyšujícími 9 milionů Kč a dlužník nemá žádný majetek, když v roce 2013 z něj byly zcizeny pohledávky nejméně ve výši 10 milionů Kč, motorová a přípojná vozidla v hodnotě cca 10 milionů Kč, další hmotný majetek v hodnotě cca 3,5 milionu Kč a práva z přepravy v hodnotě cca 9,52 milionů Kč. Popsal přitom okolnosti související s uzavřením smlouvy mezi dlužníkem a odvolatelem a) ze dne 18.6.2013 a s uzavřením smlouvy mezi dlužníkem a odvolatelem b) dne 17.5.2013.

Cituje ust. § 74 odst. 1, § 75c a § 76 občanského soudního řádu a ust. § 7 a § 82 insolvenčního zákona dovodil soud, že dlužník činil úkony, jimiž převedl veškerý zpeněžitelný majetek třetím osobám bez přiměřeného protiplnění a jimiž může správce odporovat podáním incidenční žaloby za podmínek ust. § 235 a násl. insolvenčního zákona. Protože dovodil, že je třeba zamezit tomu, aby v mezidobí došlo k dalšímu převodu věcí, peněžních prostředků či pohledávek z dosahu majetkové podstaty, nařídil správcem navržené předběžné opatření a současně mu uložil, aby do 1.6.2015 podal proti odvolatelům a) a b) žaloby, jimiž bude právním úkonům dlužníka odporovat.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se odvolatelé a) a b) včas odvolali a požadovali, aby je odvolací soud zrušil. Zatímco odvolatel b) své odvolání ani dodatečně neodůvodnil, ač v odvolání uvedl, že tak učiní do 15 dnů, odvolatel a v odvolání namítal, že je správce vůči němu podjatý, že napadené usnesení trpí vadami, neboť ho soud v odůvodnění zaměňuje s dlužníkem, že se dlužník dostal do ekonomických potíží v důsledku neadekvátního postupu Policie ČR, že pohledávky v celkové výši 10 milionů Kč dle účetnictví dlužníka neexistovaly a jemu postoupeny nebyly, že za veškerý majetek převedený dlužníkem řádně zaplatil a že tvrzení týkající se Marcela Dohnala nejsou pravdivá.

Protože Vrchní soud v Praze ze spisu zjistil, že správce odpůrčí žaloby proti odvolatelům a) a b), jak mu uložil soud prvního stupně napadeným usnesením, v určené lhůtě nepodal, dovodil z toho, že předběžné opatření podle ust. § 77 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu zaniklo. Za této situace postrádá rozhodování o navrženém předběžném opatření jakékoliv opodstatnění a bezpředmětnými se stala i odvolání, jimiž odvolatelé a) a b) brojili proti napadenému usnesení. Proto je odvolací soud podle ust. § 218 písm. c) občanského soudního řádu odmítl.

Pouze pro úplnost považoval odvolací soud za nutné zmínit, že dne 26.5.2015 podal odvolatel a) proti správci žaloby (řízení jsou vedena pod sp. zn. 190 ICm 2121/2015 a 190 ICm 2171/2015), jimiž se domáhal vyloučení dvou motorových vozidel ze soupisu majetkové podstaty, do něhož je správce zapsal dne 16.4.2015, a tím vyloučil, aby s nimi (stejně jako se všemi dalšími majetkovými hodnotami zapsanými do soupisu) bylo ve smyslu ust. § 217 odst. 1 insolvenčního zákona možné nakládat jinak než způsobem stanoveným tímto zákonem a jinou osobou než osobou s dispozičními oprávněními.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 26. srpna 2015

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná