2 VSPH 736/2013-A-13
MSPH 89 INS 6321/2013 2 VSPH 736/2013-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Jany Braunspergerové, bytem Zahradníčkova 54/83, Praha 5, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 89 INS 6321/2013-A-8 ze dne 4.dubna 2013

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 89 INS 6321/2013-A-8 ze dne 4.dubna 2013 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 89 INS 6321/2013-A-8 ze dne 4.4.2013 uložil Janě Braunspergerové (dále jen dlužnice), jež se insolvenčním návrhem ze dne 7.3.2013 domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do sedmi dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že povinnost zaplatit zálohu ukládá dlužnici proto, že je nutné zajistit prostředky na hotové výdaje a odměnu insolvenčního správce za období od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení. Zmínil přitom, že se dlužnice domáhá povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Výši zálohy stanovil s přihlédnutím k majetkovým poměrům a výši příjmů dlužnice.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil a rozhodl o tom, že jí uloží povinnost zaplatit zálohu ve výši 2.000,-Kč. V odvolání namítala, že záloha ve výši stanovené insolvenčním soudem je pro ni nepřiměřenou zátěží, a argumentovala tím, že další náklady insolvenčního řízení včetně odměny insolvenčního správce budou hrazeny v průběhu oddlužení splátkovým kalendářem z jednotlivých splátek.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům :

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z insolvenčního návrhu a předložených příloh odvolací soud zjistil, že se dlužnice domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení s tím, že vůči šesti věřitelům má splatné závazky v celkové výši cca 360 tisíc Kč, její movitý majetek tvoří vybavení domácnosti, nevlastní nemovitý majetek a její měsíční příjem činí cca 17.800,-Kč měsíčně. Protože z těchto údajů je zřejmé, že úpadek dlužnice bude zřejmě-ve shodě s tím, čeho se dlužnice domáhala-řešen oddlužením, a je proto nezbytné, aby insolvenční správce měl k dispozici prostředky, z nichž bude hradit své hotové výdaje bezprostředně po rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení, je odvolací soud stejně jako soud prvního stupně toho názoru, že za tím účelem je třeba, aby dlužnice zaplatila zálohu ve výši stanovené v napadeném usnesení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným a podle ust. § 219 občanského soudního řádu napadené usnesení potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 2.července 2013

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová