2 VSPH 736/2012-A-16
KSPL 20 INS 6384/2012 2 VSPH 736/2012-A-16

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Tomáše Němce, bytem Chválenice 147, zahájené na návrh Petro Hubytskyy, bytem Faltysova 1502/2, Praha 5, zast. advokátem Mgr. Davidem Novákem, sídlem Ladova 1, Praha 2, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 6384/2012-A-7 ze dne 29.března 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 6384/2012-A-7 ze dne 29.března 2012 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 20 INS 6384/2012-A-7 ze dne 29.3.2012 uložil Petro Hubytskyy (dále jen navrhovatel), který se insolvenčním návrhem došlým soudu dne 16.3.2012 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na majetek Tomáše Němce (dále jen dlužník), aby do sedmi dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

V odůvodnění soud odkázal na ust. § 108 odst. 1 insolvenčního zákona, podle něhož může vyzvat insolvenčního navrhovatele k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení až do výše 50.000,-Kč, a vysvětlil, že záloha je nutná k tomu, aby insolvenční správce měl bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a po ustanovení do funkce k dispozici finanční prostředky nezbytné k jejímu výkonu.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se navrhovatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že mu uloží zaplatit zálohu pouze ve výši 20.000,-Kč, případně, aby je zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentoval zejména tím, že mu není zřejmé, proč byla záloha stanovena v maximální výši. Uvedl, že z něj dlužník podvodem vylákal velkou částku, kterou mu nevrátil, a navrhovatel proto nemá další prostředky na úhradu zálohy ve výši 50.000,-Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit. Povinnost zaplatit zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích.

Účelem institutu zálohy je především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, předejít hrozbě nedostatku finančních prostředků bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespoň části nároků insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že navrhovatel v insolvenčním návrhu uvedl, že je občanem ukrajinské národnosti, je jednatelem GUMLIFE, s.r.o. a zaměstnancem Pragoelast, s.r.o. Dlužníkovi poskytl půjčky v celkové výši 10.000.000,-Kč. Dalším věřitelem dlužníka je Martin Blecha s pohledávkou z titulu půjček v celkové výši 5.000.000,-Kč. Ohledně majetku dlužníka navrhovatel v návrhu nic neuvedl. Dlužník se k insolvenčnímu návrhu nevyjádřil. Do insolvenčního řízení se přihlásil navrhovatel, Krajský soud v Plzni a BONUS PRAHA Investment, a.s. s pohledávkami v celkové výši cca 16.000.000,-Kč.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel o majetku dlužníka nic neuvedl a rozsah dlužníkova majetku není znám, není proto jisté, zda výtěžek zpeněžení majetkové podstaty bude postačovat na úhradu nákladů insolvenčního řízení, přičemž v insolvenčním řízení je nutné zajistit prostředky na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce. Z tohoto důvodu nelze insolvenčnímu soudu vytýkat, že navrhovateli uložil zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení v zákonem přípustné výši 50.000,-Kč.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 7.prosince 2012

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová