2 VSPH 735/2012-B-41
KSHK 45 INS 12746/2010 2 VSPH 735/2012-B-41

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna v insolvenční věci dlužníka Michala Pivody, bytem Krkonošská 228, Vrchlabí, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 12746/2010-B-35 ze dne 2. dubna 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 12746/2010-B-35 ze dne 2. dubna 2012 se z r u š u j e a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové nadepsaným usnesením zrušil oddlužení dlužníka (bod I. výroku) a na jeho majetek prohlásil nepatrný konkurs (body II. a III. výroku) s tím, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že oddlužení dlužníka bylo povoleno usnesením č.j. KSHK 45 INS 12746/2010-A-9 ze dne 30.11.2010 a insolvenčním správcem byla ustanovena IREKON, v.o.s. (dále jen správce). Dne 9.11.2011 sdělil zaměstnavatel dlužníka nkt cables Vrchlabí, k.s. soudu, že dlužník ke dni 31.10.2011 ukončil pracovní poměr. Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště krajské pobočky Hradec Králové-Vrchlabí sdělil podáním ze dne 5.1.2012, že dlužník je evidován jako uchazeč o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti, ze které s ohledem na její výši není možné provádět srážky. Na jednání konaném dne 6.3.2012 o neplnění splátkového kalendáře dlužníka správce sdělil, že dlužník je nezaměstnaný a pobírá pouze podporu ve výši 6.500,-Kč, splátkový kalendář není plněn. Dlužník uvedl, že neplní splátkový kalendář, protože je nezaměstnaný, zaměstnání si hledá, ale dosud nemá uzavřenou žádnou pracovní smlouvu. Podle zprávy správce ze dne 8.3.2012 plnil dlužník splátkový kalendář pouze v měsících září, říjnu a listopadu 2011, počínaje prosincem 2012 již správce žádné plnění neobdržel. Celkově byla za trvání účinků schváleného oddlužení uhrazena odměna insolvenčního správce ve výši 4.320,-Kč a pohledávky nezajištěných věřitelů ve výši 6.172,51 Kč.

Na základě těchto zjištění dospěl soud k závěru, že dlužník dlouhodobě neplní splátkový kalendář ani nehradí řádně odměnu a hotové výdaje správce z důvodu nedostačujících příjmů. Plnění ze strany manželky dlužníka nepřichází v úvahu, protože z její mzdy ve výši asi 9.400,-Kč při dvou vyživovacích povinnostech lze provádět pouze minimální srážky, které by neuspokojily ani splátku na odměnu a hotové výdaje správce.

Soud proto podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona rozhodl o zrušení oddlužení a na majetek dlužníka prohlásil nepatrný konkurs. Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že ho správce dostatečně neinformoval o tom, jak bude řešena jeho situace, řádně s ním nekomunikoval a nehledal jiné řešení. Správce rovněž uvedl nesprávnou výši splacených pohledávek, když podle potvrzení zaměstnavatele byly provedeny srážky ve prospěch správce ve výši 25.401,-Kč. Dlužníkovi rovněž nebylo sděleno, jakou částku je povinen splácet. Celé insolvenční řízení je vedeno účelově a rozhodnutí o prohlášení konkursu je zmatečné.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

V daném případě schválil soud prvního stupně oddlužení plněním splátkového kalendáře usnesením č.j. KSHK 45 INS 12746/2010-B-26 ze dne 16.8.2011. Vyšel přitom ze zjištění, že dlužník je zaměstnán u nkt cables Vrchlabí, k.s., a podle sdělení dlužníka přesahoval jeho příjem 18.000,-Kč měsíčně. Dlužník má čtyři věřitele s pohledávkami ve celkové výši 326.193,-Kč. Podle oznámení zaměstnavatele ukončil dlužník ke dni 31.10.2011 pracovní poměr a k tomuto dni byly provedeny srážky v celkové výši 25.401,-Kč. Podle zprávy správce ze dne 8.3.2012 neplní dlužník od 1.11.2011 splátkový kalendář a dosud uhradil věřitelům 6.172,51 Kč a odměnu správce ve výši 4.320,-Kč.

Odvolací soud dále z insolvenčního spisu zjistil, že Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště krajské pobočky Hradec Králové-Vrchlabí, podáním doručeným dne 10.10.2012 soudu oznámil, že dlužník byl vyřazen z evidence z důvodu, že nastoupil do zaměstnání v obci Strážné.

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Podmínky, za nichž lze dlužníku umožnit řešení jeho úpadku či hrozícího úpadku oddlužením, vymezuje ust. § 395 insolvenčního zákona. Tyto podmínky přípustnosti oddlužení zkoumá soud jak ve stadiu rozhodování o návrhu na povolení oddlužení (se zřetelem ke skutečnostem, které dlužník uvedl v návrhu na povolení oddlužení a v insolvenčním návrhu, popřípadě se zřetelem ke skutečnostem doloženým věřiteli), tak ve fázi insolvenčního řízení následující po povolení oddlužení. Je zřejmé, že požadavek minimální třicetiprocentní míry uspokojení pohledávek jeho nezajištěných věřitelů pojatých do oddlužení představují základní podmínky přípustnosti oddlužení, které jsou (při řádném a včasném splnění všech dlužníkových povinností podle schváleného způsobu oddlužení) předpokladem naplnění účelu oddlužení-osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle ust. § 414 a násl. insolvenčního zákona. Proto jen za mimořádných okolností vymezených v ust. § 415 insolvenčního zákona lze přiznat osvobození i dlužníku, jehož nezajištěným věřitelům se v rámci oddlužení nedostalo minimální zákonné míry uspokojení jejich pohledávek, a proto také (jak plyne z ust. § 417 odst. 1 insolvenčního zákona) mohou věřitelé dlužníka ještě před rozhodnutím o přiznání osvobození uplatnit námitku, že ke schválení oddlužení nebo k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka.

Důvodem pro zrušení oddlužení dle ust. § 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona nemůže být bez dalšího momentální zhoršení příjmové situace dlužníka, jež mu v daném okamžiku neumožňuje poskytovat věřitelům pojatým do splátkového kalendáře plnění v rozsahu potřebném pro jeho celkové řádné splnění. Aby bylo možné dospět k závěru, že nedojde k úspěšnému splnění oddlužení, musí jít o situaci, kdy je zcela zřejmé, že dlužník v časovém prostoru splátkového kalendáře nebude schopen či ochoten současný nepříznivý vývoj procesu oddlužení zvrátit, anebo kdy se dlužníku ani v rozumném časovém horizontu nepodařilo dosáhnout potřebných lepších výdělků či dalších příjmů, jež předpokládal, a není reálná naděje na změnu. Jestliže soud prvního stupně v době povolení oddlužení měl podmínku ekonomické dostatečnosti dlužníkovy nabídky věřitelům za splněnou (vzhledem k tomu, jakých příjmů v té době dlužník dosahoval), pak se měl zabývat tím, zda s ohledem na již poskytnuté plnění a na momentální dlužníkovy nižší příjmy nejsou jevem přechodným.

Soud prvního stupně takto v daném případě nepostupoval a nezabýval se tím, v jakém rozsahu byly pohledávky věřitelů a odměna správce uspokojeny, a to dokonce za situace, kdy z potvrzení bývalého zaměstnavatele dlužníka vyplývá, že na účet správce byly zaslány srážky v podstatně větším rozsahu, než uvedl ve své zprávě. Dostatečně se přitom nezabýval ani tím, zda má dlužník v budoucnu možnost získat nové zaměstnání. Již z toho je zřejmé, že předpoklad, na němž soud prvního stupně založil svou úvahu o neplnění podmínek oddlužení, neobstojí.

Vzhledem k tomu, že po vydání napadeného rozhodnutí došlo ke změně poměrů, protože podle oznámení úřadu práce, že dlužník má nové zaměstnání, bude třeba zabývat se tím, zda dlužník bude, a to již s ohledem na skutečný rozsah upokojení pohledávek věřitelů a odměny správce, schopen splnit základní podmínky přípustnosti oddlužení, tedy zda splní požadavek minimální třicetiprocentní míry uspokojení pohledávek svých nezajištěných věřitelů pojatých do oddlužení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora odvolací soud podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil napadené usnesení a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 7. prosince 2012

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva