2 VSPH 734/2012-P1-10
KSHK 42 INS 7361/2011 2 VSPH 734/2012-P1-10

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Golsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníků Vlastislava Suchardy, bytem Vidochov 31, a Miluše Suchardové, bytem Vidochov 94, o odvolání PROFI CREDIT Czech, a.s., sídlem Jindřišská 24/941, Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 7361/2011-P1-3 ze dne 27.dubna 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 7361/2011-P1-3 ze dne 27. dubna 2012 se z r u š u j e a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 42 INS 7361/2011-P1-3 ze dne 27.4.2012 zastavil pod bodem I. výroku řízení o duplicitně přihlášené pohledávce PROFI CREDIT Czech, a.s. (dále jen odvolatel), přihlášku pohledávky odvolatele za dlužníkem a dlužnicí ve výši 111.990,-Kč odmítl (bod II. výroku) a rozhodl, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast odvolatele v insolvenčním řízení končí (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSHK 42 INS 7361/2011-A-7 ze dne 18.5.2011 spojil ke společnému projednání insolvenční řízení vedená samostatně na majetek dlužníka a dlužnice. Současně zjistil jejich úpadek a povolil jeho řešení oddlužením.

Podáním doručeným soudu dne 16.6.2011 přihlásil odvolatel do insolvenčního řízení dlužníka pohledávky v celkové výši 111.990,-Kč a téhož dne přihlásil pohledávky v celkové výši 111.990,-Kč do insolvenčního řízení dlužnice. Na přezkumném jednání konaném dne 5.9.2011 byly přezkoumány nevykonatelné pohledávky v celkové výši 111.990,-Kč, přičemž pohledávka č. 1 ve výši 38.662,-Kč byla v celé výši popřena a pohledávka č. 2 ve výši 73.328,-Kč byla zjištěna ve výši 1.478,-Kč a popřena ve výši 71.064,-Kč. Rozsudkem č.j. 42 ICm 2602/2011-32 ze dne 22.3.2012 zamítl soud žalobu na určení, že odvolatel má za dlužníkem pohledávky ve výši 38.662,-Kč a 71.834,-Kč.

Vzhledem k tomu, že přihlášená pohledávka odvolatele byla zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, postupoval soud podle ust. § 178 insolvenčního zákona a dospěl k závěru, že se k této pohledávce nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna. Proto podle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona rozhodl o jejím odmítnutí.

Z obsahu obou přihlášek je zřejmé, že odvolatel duplicitně uplatnil jednu pohledávku, která je společným závazkem obou dlužníků. Vzhledem k tomu, že by dvojím přezkoumáním (zjištěním) téže pohledávky došlo ke zvýhodnění odvolatele, zastavil insolvenční soud podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona ve spojení s ust. § 103, § 83 a § 104 odst. 1 o.s.ř. řízení o duplicitně přihlášené pohledávce.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentoval zejména tím, že za dlužníkem přihlásil pohledávky v celkové výši 111.990,-Kč, které se skládaly z pohledávky ve výši 38.662,-Kč představující nedoplatek na zesplatněné jistině a pohledávky ve výši 73.328,-Kč představující smluvní pokuty. Shodné pohledávky přihlásil za dlužnicí. Po přezkumném jednání byl vyrozuměn o tom, že byly popřeny pohledávky za dlužníkem, ale nebyl vyrozuměn o tom, že by byly popřeny pohledávky za dlužnicí. Rozsudkem č.j. 42 ICm 2602/2011-32 ze dne 22.3.2012 zamítl soud jeho žalobu na určení, že má za dlužníkem pohledávky ve výši 38.662,-Kč a 71.834,-Kč. Dále poukázal na to, že usnesením č.j. KSHK 42 INS 7361/2011-B-14 ze dne 13.9.2011 bylo insolvenční řízení vedené na majetek dlužnice vyloučeno k samostatnému řízení, které bylo nadále vedeno pod sp.zn. KSHK 42 INS 7363/2011, usnesením č.j. KSHK 42 INS 7363/2011-B-2 ze dne 21.9.2011 byl na majetek dlužnice prohlášen konkurs, který byl usnesením č.j. KSHK 42 INS 7363/2011-B-10 ze dne 22.3.2012 zrušen. Úpadek dlužníka a dlužnice tedy není řešen v jediném řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Ze spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně usnesením č.j. KSHK 42 INS 7361/2011-A-7 ze dne 18.5.2011 spojil ke společnému projednání insolvenční řízení ohledně dlužníka vedené pod sp.zn. KSHK 42 INS 7361/2011 a ohledně dlužnice vedené pod sp.zn. KSHK 42 INS 7363/2011, když řízení bylo dále vedeno pod sp.zn. KSHK 42 INS 7361/2011. Odvolatel přihlásil jak do insolvenčního řízení vedeného proti dlužníkovi, tak do insolvenčního řízení vedeného proti dlužnici pohledávky v celkové výši 111.990,-Kč ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100178031. Usnesením č.j. KSHK 42 INS 7361/2011-B-14 ze dne 13.9.2011 bylo insolvenční řízení ohledně dlužnice Miluše vyloučeno k samotnému řízení, jež bylo dále vedeno pod sp.zn. KSHK 42 INS 7363/2011. Z tohoto spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č.j. KSHK 42 INS 7363/2011-B-2 ze dne 21.9.2011 byl na majetek dlužnice prohlášen konkurs, jenž byl řešen jako nepatrný. Usnesením č.j. KSHK 42 INS 7363/2011-B-10 ze dne 22.3.2012 byl konkurs zrušen, protože pro uspokojení věřitelů je majetek dlužnice zcela nepostačující. Až poté vydal soud prvního stupně napadené usnesení.

Z výše uvedených zjištění vyplývá, že v době, kdy soud prvního stupně vydal napadené usnesení, bylo již insolvenční řízení dlužnice Miluše Suchardové vyloučeno k samotnému řízení a konkurs vedený na její majetek byl dokonce usnesením č.j. KSHK 42 INS 7363/2011-B-10 ze dne 22.3.2012 již zrušen. Za tohoto stavu řízení proto nemohl soud prvního stupně v řízení vedeném pod sp.zn. KSHK 42 INS 7361/2011, pod níž bylo již vedeno pouze insolvenční řízení dlužníka, rozhodovat o tom, že pohledávka přihlášená za dlužnicí je duplicitní. Z týchž důvodů nebylo možné společně rozhodnout o odmítnutí přihlášky odvolatele vůči dlužníkovi i dlužnici a ukončit jeho účast v insolvenčním řízení dlužníka i dlužnice, jež již ve skutečnosti společně vedeno nebylo.

Za této situace nezbylo odvolacímu soudu než postupovat podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu, napadené usnesení zrušit pro vady řízení zmatečnostní povahy vylučující posouzení věcné správnosti napadeného rozhodnutí v odvolacím řízení a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 8. ledna 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva