2 VSPH 73/2015-A-13
KSUL 85 INS 30569/2014 2 VSPH 73/2015-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Ivany Mlejnkové a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka KODAX, s.r.o., sídlem Mostecká 21, Litvínov, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 85 INS 30569/2014-A-8 ze dne 10. prosince 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 85 INS 30569/2014-

A-8 ze dne 10. prosince 2014 s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 85 INS 30569/2014-A-8 ze dne 10.12.2014 uložil KODAX, s.r.o. (dále jen dlužník), jež se insolvenčním návrhem domáhala vydání rozhodnutí o úpadku, aby do 3 dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že k insolvenčnímu návrhu dlužníka bylo dne 12.11.2014 zahájeno insolvenčního řízení, citoval ust. § 108 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona a vysvětlil, že účelem zálohy je zajištění finančních prostředků k výkonu funkce insolvenčního správce bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a k zajištění záruky, že budou uspokojeny jeho nároky v případě, že je nebude možné uhradit z majetkové podstaty. Protože z insolvenčního návrhu a seznamu majetku soud zjistil, že dlužník nevlastní žádný nemovitý majetek, ale pouze dva stolní počítače nulové hodnoty a pohledávku vůči Stavební společnosti Chomutov, s.r.o. ve výši 120.507,94 Kč, jež je předmětem dosud neskončeného soudního sporu, dovodil z toho, že je nutné, aby dlužník zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, a to ve výši 50.000,-Kč s přihlédnutím k tomu, že dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. činí odměna insolvenčního správce v konkursu nejméně 45.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se dlužník včas odvolal. Přestože je neodůvodnil, je z jeho odvolání zřejmé, že s napadeným usnesením nesouhlasí a požaduje, aby je odvolací soud změnil a povinnost zaplatit zálohu mu neuložil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do výše 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení lze uložit insolvenčnímu navrhovateli pouze tehdy, je-li tu důvodný předpoklad, že budoucí náklady řízení nebude možno zcela uhradit z majetkové podstaty a že prostředky k jejich krytí nelze zajistit jinak než zálohou. Pro posouzení, zda je namístě po navrhovateli zaplacení zálohy požadovat a v jaké výši, je tudíž nutné vzít v úvahu skutkové a právní okolnosti dané věci, jež jsou podstatné především pro úsudek o tom, jaký způsob řešení dlužníkova úpadku či hrozícího úpadku lze očekávat, jaké náklady (k jejichž krytí záloha slouží) si tento způsob pravděpodobně vyžádá, a zda-či do jaké míry-lze předpokládat uspokojení těchto nákladů z majetkové podstaty.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že dne 12.11.2014 podal dlužník insolvenční návrh, jímž se domáhal vydání rozhodnutí o úpadku. Z návrhu a k němu připojených seznamů majetku a závazků plyne, že vůči osmi věřitelům má splatné závazky v celkové výši 4.276.718,-Kč, zatímco jeho majetek tvoří pouze pohledávka vůči Stavební společnosti Chomutov, s.r.o. ve výši 120.507,94 Kč, již vymáhá v soudním řízení, a dva, dle dlužníka morálně zastaralé stolní počítače v účetní hodnotě po 15.000,-Kč, jejichž hodnota je dle jeho názoru nulová.

Vycházeje ze shora popsaných zjištění a s přihlédnutím k tomu, že úpadek dlužníka bude třeba řešit konkursem, za jehož provedení bude insolvenčnímu správci náležet přinejmenším odměna ve výši nejméně 45.000,-Kč bez daně z přidané hodnoty, přičemž dlužník nemá žádný majetek, z něhož by bylo možné hradit náklady insolvenčního řízení, dovodil odvolací soud, že soud prvního stupně postupoval správně, když dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení uložil, a nepochybil ani při stanovení její výše.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným, a napadené usnesení proto podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 21. srpna 2015

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: H. Borodáčová