2 VSPH 73/2013-B-60
MSPH 78 INS 12651/2011 2 VSPH 73/2013-B-60

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice RNDr. Zdeňky Kořínkové, bytem Praha 1, Újezd 405/25, o odvolání advokáta JUDr. Pavla Čížkovského, sídlem Praha 1, Václavské nám. 18, jako soudem ustanoveného zástupce PhDr. Milana Kořínka, bytem Praha 1, Újezd 405/25, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 78 INS 12651/2011-B-48 ze dne 8. listopadu 2012 takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 78 INS 12651/2011-B-48 ze dne 8. listopadu 2012 se v bodě II. výroku z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze ve výroku označeným usnesením v insolvenčním řízení vedeném na majetek RNDr. Zdeňky Kořínkové (dále jen dlužnice) v bodě I. výroku zamítl návrh na zrušení usnesení č.j. MSPH 78 INS 12651/2011-B-18 ze dne 11.4.2012, jímž ustanovil zástupcem manžela dlužnice PhDr. Milana Kořínka (dále též jen manžel dlužnice, popř. zastoupený) advokáta JUDr. Pavla Čížkovského (dále též jen odvolatel), a v bodě II. výroku zamítl návrh odvolatele na změnu téhož usnesení požadující obměnu v osobě soudem ustanoveného zástupce.

V odůvodnění soud uvedl, že usnesením č.j. MSPH 78 INS 12651/2011-B-18 ze dne 11.4.2012 ustanovil zástupcem manžela dlužnice odvolatele, jenž posléze podáním ze dne 11.6.2012 požádal o zrušení tohoto usnesení z důvodu ztráty důvěry mezi ním a zastupovaným. Protože Vrchní soud v Praze v usnesení č.j. 1 VSPH 1160/2012-B-45 ze dne 7.9.2012 k odvolání zastoupeného vyslovil názor, že důvod pro zrušení usnesení o ustanovení zástupce není dán, přičemž nejsou ani důvody pro změnu v osobě zástupce, insolvenční soud-jsa vázán právním názorem odvolacího soudu-rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti bodu výroku II. tohoto usnesení Městského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že jeho ustanovení zástupcem zruší a zástupcem ustanoví jiného advokáta. Soudu prvního stupně především vytýkal, že rozhodl předčasně, neboť mu měl v návaznosti na usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7.9.2012 stanovit lhůtu k doložení důvodů, o něž opírá svůj závěr o narušení nezbytné důvěry mezi ním jako advokátem a klientem. Při podání návrhu totiž vycházel z toho, že je vázán mlčenlivostí, avšak dle sdělení České advokátní komory v rozsahu stížností, jež na něj zastoupený podal, mlčenlivostí vázán není, a proto může okolnosti svědčící o ztrátě důvěry podrobněji zdůvodnit a doložit. K odvolání připojil opis korespondence s Českou advokátní komorou týkající se stížností, jež na něj zastoupený podal.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že usnesením ze dne 11.4.2012 (č.l. B-18 spisu) vyhověl soud prvního stupně návrhu manžela dlužnice na ustanovení advokáta ex offo, neboť z předloženého potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech vyplynulo, že splňuje podmínky pro osvobození od placení soudních poplatků, a současně shledal, že jeho opakovaná podání činěná v insolvenčním řízení jsou nepřesná, nekonkrétní a nesrozumitelná, z čehož dovodil, že k ochraně jeho zájmů je potřeba ustanovit mu zástupce. Z obsahu uvedeného usnesení rovněž plyne, že odvolatel byl zastoupenému ustanoven jako zástupce pro celé insolvenční řízení.

Z podání odvolatele ze dne 11.6.2012 (č.l. B-24 spisu) vyplývá, že důvod navrhovaného zrušení jeho ustanovení zástupcem byl postaven toliko na tvrzení, že poskytl blíže nespecifikované poučení a doporučení dalšího postupu, která zastoupený nechce akceptovat (s ohledem na povinnost mlčenlivosti advokáta neuvedl žádné podrobné argumenty), což zástupce považoval za narušení nezbytné důvěry, a proto se dožadoval postupu podle ust. § 20 odst. 2 zákona o advokacii.

Usnesením č.j. MSPH 78 INS 12651/2011-B-37 ze dne 23.7.2012 ve znění opravného usnesení č.j. MSPH 78 INS 12651/2011-B-41 ze dne 27.8.2012 zrušil insolvenční soud své rozhodnutí ze dne 11.4.2012, jímž ustanovil odvolatele zástupcem. K odvolání zastoupeného Vrchní soud v Praze usnesením č.j. MSPH 78 INS 12651/2011, 1 VSPH 1160/2012-B-45 ze dne 7.9.2012 toto usnesení insolvenčního soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V odůvodnění uzavřel na tom, že v řízení trvají i nadále důvody, pro něž byl manželu dlužnice ustanoven zástupce z řad advokátů a že ustanovený advokát JUDr. Pavel Čížkovský prozatím ničím neosvědčil skutečnosti, pro něž by bylo lze zprostit ho zastupování a odvolateli ustanovit zástupce jiného, neboť jeho tvrzení o narušení nezbytné důvěry mezi ním a zastoupeným jsou paušální, nekonkrétní a ničím nedoložená. V závislosti na tomto rozhodnutí pak vydal soud prvního stupně odvoláním napadené usnesení.

Rozhodnutí o ustanovení zástupce vydávané soudem dle ust. § 30 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) musí být odůvodněno (nejde o usnesení, jež by dle ust. § 169 odst. 2 o.s.ř. nemuselo obsahovat odůvodnění), a to způsobem zákonem předepsaným v ust. § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. tak, aby z něj bylo patrné, z jakých konkrétních skutkových a právních závěrů soud při posuzování důvodnosti návrhu na ustanovení zástupce vycházel a na jakém podkladě své závěry učinil; totéž platí i pro rozhodnutí, jímž je usnesení o ustanovení zástupce měněno či rušeno i usnesení, jímž soud návrhu na změnu či zrušení takového rozhodnutí nevyhoví.

Těmto požadavkům však soud prvního stupně zjevně nedostál. V odůvodnění napadeného usnesení totiž pouze odkázal na návrh odvolatele ze dne 11.6.2012, konstatoval, že dle usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7.9.2012 není důvod pro zrušení usnesení o ustanovení zástupce PhDr. Kořínkovi, který bude zastoupen pro celé řízení sp.zn. MSPH 78 INS 12651/2011 , nejsou dány ani důvody pro změnu v osobě zástupce a s odkazem na to, že je i přes svůj případný nesouhlas se závěry odvolacího soudu soud prvního stupně vázán právním názorem soudu odvolacího , bez dalšího rozhodl o tom, že zastupování PhDr. Kořínka nebude zrušeno a že JUDr. Čížkovský zůstane nadále zástupcem PhDr. Kořínka. Neuvedl přitom jediné (pro věc podstatné) skutkové zjištění, z něhož při rozhodování vycházel, ani to, na základě jakých konkrétních úvah dospěl k závěru, že důvody pro změnu v osobě zástupce manžela dlužnice, jichž se odvolatel dovolával, nejsou dány, popř. nebyly prokázány. Je přitom zřejmé, že právní názor odvolacího soudu vyslovený ve vztahu k navrhované změně v osobě zástupce manžela dlužnice, jejž měl soud prvního stupně respektovat, byl ten, že v důsledku paušálních, nekonkrétních a ničím nedoložených tvrzení zástupce v návrhu nelze prozatím (tj. bez doplnění návrhu, popř. před marným uplynutím lhůty určené k doplnění skutkových tvrzení a důkazů) o případné změně v osobě zástupce rozhodnout.

Na základě těchto zjištění a veden názory shora vyjádřenými shledal odvolací soud napadené usnesení nepřezkoumatelným pro nedostatek důvodů, a proto je podle ust. § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. v odvoláním napadeném bodě II. výroku zrušil a věc dle ust. § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V jeho průběhu se soud vypořádá s tvrzeními odvolatele a navrženými důkazy po skutkové stránce, řádně je vyhodnotí, přijme odpovídající právní závěry a vše v souladu s ust. § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. uvede v odůvodnění svého rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Městského soudu v Praze k Nejvyššímu soudu ČR.

V Praze dne 21. března 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová