2 VSPH 728/2013-B-69
KSPH 40 INS 6324/2009 2 VSPH 728/2013-B-69

USNES EN Í

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužníka Viliama Pavlovského, bytem Odřepsy 64, Libice nad Cidlinou, o odvolání JUDr. Jaroslava Hrnčíře, sídlem Drážďanská 37, Ústí nad Labem, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 6324/2009-B-61 ze dne 20.března 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 6324/2009-B-61 ze dne 20.března 2013 se v bodě II. výroku zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Od ůvo d ně n í:

Krajský soud v Praze ve výroku označeným usnesením v insolvenčním řízení vedeném na majetek Viliama Pavlovského (dále jen dlužník) schválil konečnou zprávu ze dne 9.10.2012 (bod I. výroku), schválil vyúčtování odměny insolvenčního správce Ing. Ivana Chrtka (dále též jen správce) ve výši 73.564,-Kč včetně 20% DPH s tím, že částka 50.000,-Kč bude uhrazena ze složené zálohy na náklady insolvenčního řízení, a zbylou částku ve výši 23.564,-Kč je povinna uhradit Česká republika z bankovního účtu Krajského soudu v Praze do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení, a uložil mu, aby ze své odměny uhradil původnímu insolvenčnímu správci JUDr. Jaroslavu Hrnčířovi (dále též jen původní správce) částku 620,-Kč (bod II. výroku), schválil vyúčtování výdajů správce ve výši 51.647,35 Kč s tím, že tato částka bude uhrazena z prostředků majetkové podstaty (bod III. výroku), zrušil ko nk ur s vedený na majetek dlužníka a uložil správci povinnosti za účelem ukončení insolvenčního řízení (body IV. a V. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že mu správce předložil dne 15.10.2012 konečnou zprávu a vyúčtování své odměny a hotových výdajů ze dne 9.10.2012. Pokud se týká vyúčtování odměny správce a jeho výdajů, soud v odůvodnění pouze uvedl, že v průběhu insolvenčního řízení byly získány celkové peněžní prostředky ve výši 850.301,15 Kč (z toho činila záloha na náklady insolvenčního řízení 50.000,-Kč), tzn. že majetková podstata nedisponuje peněžními prostředky, které bude možné užít k úhradě celé odměny a hotových výdajů správce, které proto budou hrazeny částečně ze složené zálohy a částečně státem.

Proti bodu II. výroku tohoto usnesení Krajského soudu v Praze se původní správce včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil v bodě II. výroku a v této části věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentoval zejména tím, že byl insolvenčním správcem ustanoven usnesením ze dne 20.11.2009 a odvolán byl na schůzi věřitelů konané dne 7.1.2010. Po dobu výkonu funkce přezkoumal osm přihlášek, zpracoval jejich seznam, provedl šetření o majetku dlužníka a zpracoval soupis majetkové podstaty, zpracoval zprávu o své činnosti a zúčastnil se přezkumného jednání a schůze věřitelů. Podáním ze dne 12.1.2010 vyúčtoval hotové výdaje ve výši 620,-Kč a uplatnil požadavek na přiznání odměny. Přestože správce v konečné zprávě uvedl, že rozhodnutí o odměně původního správce ponechává na rozhodnutí insolvenčního soudu, ten o ní nerozhodl. Odvolatel má zato, že mu kromě náhrady hotových výdajů náleží i podíl na odměně.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení Krajského soudu v Praze v části napadené odvoláním včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Ze spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č.j. KSPH 40 INS 6324/2009-A-22 ze dne 20.11.2009 byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Jaroslav Hrnčíř. Usnesením č.j. KSPH 40 INS 6324/2009-B-9 ze dne 6.1.2010 soud konstatoval, že ho schůze věřitelů konaná téhož dne odvolala z funkce a novým insolvenčním správcem ustanovila Ing. Ivana Chrtka. Podáním ze dne 11.1.2010 vyúčtoval původní správce své hotové výdaje ve výši 620,-Kč, podal zprávu o své činnosti a navrhl, aby mu insolvenční soud určil odměnu podle ust. § 6 vyhlášky č. 313/2007 Sb. Podáním ze dne 9.10.2012 předložil správce soudu konečnou zprávu a vyúčtování odměny a výdajů, podle něhož činí odměna 73.564,-Kč a hotové výdaje 51.647,35 Kč s tím, že v řízení byl zpeněžen nemovitý majetek, který sloužil k zajištění pohledávky zajištěného věřitele NEWCOLLECTORS, a.s. v celkové výši 875.976,77 Kč, a zajištěnému věřiteli byla vyplacena částka 798.359,-Kč. Soud prvního stupně konečnou zprávu a vyúčtování odměny a výdajů zveřejnil dne 30.11.2012 a na den 30.1.2013 nařídil jednání k projednání konečné zprávy. Napadeným usnesením konečnou zprávu spolu s vyúčtováním schválil.

Podle ust. § 302 odst. 1 insolvenčního zákona předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu konečnou zprávu a současně vyúčtování své odměny a výdajů. Podle odst. 2 podá vyúčtování odměny a výdajů i předběžný správce a další správci, kteří se podíleli na správě majetkové podstaty a jsou osobami rozdílnými od insolvenčního správce a jejich odměna netvoří součást jeho odměny.

Postup při projednání konečné zprávy upravuje ust. § 304 insolvenčního zákona, podle něhož insolvenční soud přezkoumá konečnou zprávu insolvenčního správce a jeho vyúčtování a odstraní po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené (odst. 1). O konečné zprávě insolvenčního správce po její úpravě uvědomí insolvenční soud účastníky řízení tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky; námitky se podávají u insolvenčního soudu dvojmo s tím, že jedno vyhotovení se doručuje insolvenčnímu správci k vyjádření (odst. 2). K projednání konečné zprávy insolvenčního správce a jeho vyúčtování nařídí insolvenční soud jednání. Termín a místo tohoto jednání uvede ve vyhlášce na úřední desce; předvolání k tomuto jednání insolvenční soud zvlášť doručí insolvenčnímu správci, dlužníku, věřitelům, kteří podali námitky proti konečné zprávě, a věřitelskému výboru (odst. 3).

Ust. § 38 odst. 3 insolvenčního zákona určuje, že vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti.

Podle ust. § 6 vyhlášky č. 313/2007 Sb. bylo-li v insolvenčním řízení činných více insolvenčních správců, náleží každému z nich podíl odměny odpovídající zejména délce doby, rozsahu a náročnosti jejich činností.

Dále považoval odvolací soud za nutné zdůraznit, že se podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., nestanoví-li zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Z tohoto ustanovení insolvenčního zákona lze mimo jiné dovodit, že i usnesení vydaná soudem v insolvenčním řízení musí odpovídat požadavkům vymezeným v příslušných ustanoveních o.s.ř. (míněno je zejména ust. § 155 odst. 1, § 169 a § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2). To se týká i usnesení, jímž soud rozhoduje o schválení konečné zprávy a vyúčtování odměny a hotových výdajů správce.

Z citovaných ustanovení je zřejmý postup při projednání a schválení konečné zprávy a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce včetně situace, kdy v něm působilo více správců. V daném případě přitom není možné přehlédnout, že ještě před tím než soud uvědomil úpadce a konkursní věřitele o předložené zprávě, bylo jeho povinností přezkoumat ji a po slyšení správce odstranit zjištěné chyby anebo nejasnosti a na jednání ji měl přezkoumat též z pohledu skutečností, které se do uplynutí lhůty k podání námitek proti konečné zprávě podávaly z obsahu spisu.

Jak již vysvětleno shora, v insolvenčním řízení se postupně činili dva insolvenční správci a oba byli povinni vyúčtovat svou odměnu a hotové výdaje. Správce tak učinil v konečné zprávě a ve vyúčtování své odměny a výdajů, původní správce pouze v podání ze dne 11.1.2010 připomněl, že by soud měl určit jeho odměnu podle ust. § 6 vyhlášky č. 313/2007 Sb. Soud prvního stupně se otázkou jeho odměny vůbec nezabýval a vady a nejasnosti v předloženém vyúčtování správce, které vyúčtování odměny původního správce neobsahovalo, se nezabýval. Konečnou zprávu a vyúčtování odměny a výdajů správce schválil, aniž by se zabýval tím, jaká odměna a náhrada hotových výdajů náleží původnímu správci. Navíc správci uložil, aby ze své odměny uhradil původnímu správci 620,-Kč odpovídající výši hotových výdajů původního správce, přestože se hotové výdaje insolvenčního správce hradí z majetkové podstaty, a nikoliv z odměny insolvenčního správce.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora dospěl odvolací soud k závěru, že se soud prvního stupně dopustil v řízení vad, jež mohly mít-a zjevně měly-za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a za odvolacího řízení nemohla být zjednána náprava. Postupoval proto podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř., napadené usnesení v bodě II. výroku zrušil a v tomto rozsahu vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Po uče ní : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 7.srpna 2013

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová