2 VSPH 727/2015-P10-9
KSPL 52 INS 21860/2014 2 VSPH 727/2015-P10-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců Mgr. Martina Lišky a Mgr. Kláry Halové ve věci dlužníků: a) Aloise anonymizovano , anonymizovano , a b) Dagmar anonymizovano , anonymizovano , obou bytem Červené Dvorce 9, Sušice, o odvolání Serraghis Loan Management Ltd, sídlem Afentrikas 4, 6018 Larnaca, Kypr, zast. obecnou zmocněnkyní Karolínou Hrabětovou, adresa pro doručování: Celetná 988/38, Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 21860/2014-P10-2 ze dne 16. února 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 21860/2014-P10-2 ze dne 16. února 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni ve výroku označeným usnesením v insolvenčním řízení týkajícím se manželů Aloise anonymizovano a Dagmar anonymizovano (dále jen dlužníci) odmítl přihlášku pohledávky věřitelky č. 8 Serraghis Loan Management Ltd (dále jen Věřitelka) ve výši 174.787,99 Kč (dále jen Pohledávka) a současně deklaroval, že právní mocí usnesení účast Věřitelky v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud konstatoval, že insolvenční správce dlužníků JUDr. Josef Šťastný (dále jen Správce) vyrozuměním ze dne 27.1.2015 (dále jen Vyrozumění), jež bylo Věřitelce doručeno dne 28.1.2015, informoval Věřitelku o tom, že na přezkumném jednání konaném dne 16.12.2014, jehož se Věřitelka nezúčastnila, popřel pravost a výši Pohledávky, a současně ji poučil o možnosti podat žalobu na určení u insolvenčního soudu. Poukazuje na ust. § 197 odst. 2 a § 198 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a na usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. zn. 29 NSČR 42/2010 ze dne 30.8.2011 uveřejněné pod č. 13/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, uzavřel soud na tom, že jelikož Věřitelka zmeškala lhůtu k podání žaloby o určení pravosti a výše Pohledávky, přihlášku Pohledávky dle ust. § 185 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni podala Věřitelka včasné odvolání, v němž namítala, že jí insolvenční soud dle čl. 40 Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29.5.2000 o úpadkovém řízení (dále jen Nařízení) neinformoval o zahájení insolvenčního řízení. Proto požadovala, aby odvolací soud napadené usnesení změnil, tak že se přihláška Pohledávky neodmítá a účast Věřitelky v insolvenčním řízení nekončí, a že jí přizná právo na náhradu nákladů řízení.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c) IZ), dle ust. § 212 a § 212a občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle ust. § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle ust. § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že na přezkumném jednání konaném dne 16.12.2014 (č.d. B-4), jehož se Věřitelka nezúčastnila, Správce popřel pravost a výši Pohledávky (jako pohledávky nevykonatelné) z důvodu promlčení, a že Vyrozuměním, jež bylo Věřitelce doručeno dne 28.1.2015, Věřitelku o popření Pohledávky co do pravosti a výše vyrozuměl a zároveň jí poučil o možnosti podat u insolvenčního soudu proti němu žalobu na určení pravosti a výše Pohledávky, a to ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání s tím, že tato lhůta neskončí dříve než 15 dnů od doručení Vyrozumění. Věřitelka však přesto, že jí Vyrozumění (splňující náležitosti vymezené vyhláškou č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení IZ), bylo doručeno dne 28.1.2015, žalobu na určení pravosti a výše Pohledávky nepodala.

Za těchto okolností je odvolací argumentace Věřitelky, jež je založena na tom že jí insolvenční soud neinformoval dle čl. 40 Nařízení o zahájení insolvenčního řízení, zjevně neopodstatněná. V daném případě totiž nebyla přihláška Pohledávky odmítnuta proto, že by byla opožděná, nýbrž proto, a opakovaně to budiž zdůrazněno, že Věřitelka žalobu na určení pravosti a výše Pohledávky, jež byla přezkoumána jako nevykonatelná, nepodala, ač byla v tomto smyslu Vyrozuměním řádně poučena. Marným uplynutím lhůty k podání žaloby nastaly účinky uvedené v ust. § 198 odst. 1 IZ, a důvod pro postup podle ust. § 185 IZ byl tudíž dán.

Na základě výše uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení podle ust. § 219 OSŘ jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 16. července 2015

Mgr. Tomáš B r a u n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková