2 VSPH 726/2013-A-13
MSPH 98 INS 5518/2013 2 VSPH 726/2013-A-13

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužníka Ing. Martina Zavadila, bytem Klimentská 1652/36, Praha 1, zahájené na návrh Josefa Janíčka, bytem Sloupského 1197, Uherské Hradiště, o odvolání Klaudie Zavadilové, bytem Klimentská 1652/36, Praha 1, zast. advokátem JUDr. Miroslavem Štorkánem, sídlem Nové náměstí 1370/17, Praha 10, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 98 INS 5518/2013-A-6 ze dne 13. března 2013

takto:

Odvolání s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze ve výroku označeným usnesením odmítl insolvenční návrh, jímž se Josef Janíček (dále jen navrhovatel) domáhal vydání rozhodnutí o zjištění úpadku Martina Zavadila (dále jen dlužník) a prohlášení konkursu na jeho majetek. Současně rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení se odvolala Klaudia Zavadilová (dále jen odvolatelka) a požadovala, aby je odvolací soud změnil tak, že se insolvenční řízení ve věci dlužníka zastavuje jen vůči navrhovateli.

Odvolací soud se nejprve zabýval tím, zda odvolatelka byla oprávněna k podání odvolání a zda je podala včas.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že dne 28.2.2013 došel soudu prvního stupně insolvenční návrh navrhovatele. Napadeným usnesením ze dne 13.3.2013 soud prvního stupně tento návrh odmítl. Toto usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 18.3.2013 a dlužníkovi dne 19.3.2013. Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání začala navrhovateli běžet dne 19.3.2013 a její poslední den připadl na úterý 2.4.2013. V případě dlužníka počala lhůta pro odvolání běžet dnem 20.3.2013 a její poslední den připadl na středu 3.4.2013. Dne 2.4.2013 došel soudu prvního stupně insolvenční návrh odvolatelky. Oznámením ze dne 12.4.2013 jí soud prvního stupně oznámil, že byl insolvenční návrh navrhovatele odmítnut. Podáním podaným osobně do podatelny soudu prvního stupně dne 26.4.2013 podala odvolatelka odvolání proti usnesení ze dne 13.3.2013, jímž byl návrh navrhovatele odmítnut.

Dle ust. § 107 insolvenčního zákona se další insolvenční návrh podaný na majetek téhož dlužníka dříve, než insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, považuje za přistoupení k řízení. Od okamžiku, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu, u kterého probíhá řízení o původním insolvenčním návrhu, se osoba, která jej podala, považuje za dalšího insolvenčního navrhovatele (odstavec 1). Pro dalšího insolvenčního navrhovatele platí stav řízení v době jeho přistoupení k řízení (odstavec 2). Byl-li další insolvenční návrh podán v době, kdy insolvenční soud již rozhodl o původním insolvenčním návrhu jinak než rozhodnutím o úpadku, avšak toto rozhodnutí dosud nedoručil účastníkům insolvenčního řízení, insolvenční soud vydané rozhodnutí doručí i dalšímu insolvenčnímu navrhovateli. Došel-li další insolvenční návrh insolvenčnímu soudu až po doručení rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu, avšak předtím, než toto rozhodnutí nabylo právní moci, může další insolvenční navrhovatel podat proti takovému rozhodnutí odvolání ve lhůtě počítané od jeho doručení poslednímu z těch účastníků, kteří jsou oprávněni podat proti rozhodnutí odvolání; to neplatí, jestliže rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu bylo dalšímu insolvenčnímu navrhovateli již dříve doručeno (odstavec 3). K dalšímu insolvenčnímu návrhu podanému poté, co insolvenční soud vydal rozhodnutí o úpadku, se nepřihlíží. Je-li součástí dalšího insolvenčního návrhu i návrh na způsob řešení dlužníkova úpadku, který byl podán dříve, než insolvenční soud o způsobu řešení dlužníkova úpadku rozhodl, zůstávají účinky návrhu na způsob řešení dlužníkova úpadku zachovány (odstavec 4).

Z toho, co uvedeno výše, vyplývá, že insolvenční návrh odvolatelky došel soudu prvního stupně až poté, kdy usnesení o odmítnutí původního insolvenčního návrhu bylo doručeno navrhovateli i dlužníkovi, avšak předtím než nabylo právní moci. Proto odvolatelka mohla podat odvolání proti tomuto usnesení ve lhůtě počítané od jeho doručení poslednímu z těch účastníků, kteří jsou oprávněni podat proti rozhodnutí odvolání, tedy navrhovateli a dlužníkovi. Vzhledem k tomu, že poslednímu účastníkovi-dlužníkovi bylo napadené usnesení doručeno dne 20.3.2013, mohla odvolatelka podat odvolání proti tomuto usnesení nejpozději ve středu 3.4.2013. Vzhledem k tomu, že odvolání podala až dne 26.4.2013, bylo podáno opožděně.

Za shora popsaného stavu věci proto odvolací soud odvolání odvolatelky jako opožděné podle ust. § 218a o.s.ř. odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 7. srpna 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová