2 VSPH 724/2010-A-9
KSPL 29 INS 8562/2010 2 VSPH 724/2010-A-9

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Karla Antoše, bytem nám. Svobody 55, Planá, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 8562/2010-A-4 ze dne 9.srpna 2010

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 8562/2010-A-4 ze dne 9.srpna 2010 se mění tak, že se dlužníkovi ukládá zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč do deseti dnů od právní moci tohoto usnesení v hotovosti do pokladny nebo na účet Krajského soudu v Plzni.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 29 INS 8562/2010-A-4 ze dne 9.8.2010 uložil Karlu Antošovi (dále jen dlužník), jenž se insolvenčním návrhem ze dne 29.7.2010 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do sedmi dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud s poukazem na ust. § 108 insolvenčního zákona vysvětlil, že smysl zálohy spočívá v potřebě poskytnout insolvenčnímu správci nezbytné finanční prostředky k výkonu jeho funkce a poskytnout záruku úhrady jeho odměny a hotových výdajů. Potřeba úhrady zálohy je podle soudu vyvolána tím, že z insolvenčního návrhu a jeho příloh nelze usuzovat na dostatečnost majetku dlužníka na krytí nákladů insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání poukazoval na to, že-jak uvedl v návrhu a v seznamu majetku-disponuje majetkem v obvyklé ceně 17.700,-Kč, a vyjádřil přesvědčení, že výtěžek jeho zpeněžení bude postačovat na úhradu nákladů insolvenčního řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, překlenout tak nedostatek finančních prostředků bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespoň části nároků insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o úpadku s tím, že vůči třem věřitelům má splatné závazky ve výši 353.000,-Kč, jeho majetek tvoří pouze vybavení domácnosti-elektronika v hodnotě 17.700,-Kč, jeho měsíční příjem tvoří částečný invalidní důchod ve výši 7.600,-Kč a jeho otec mu pravidelně poskytuje finanční výpomoc ve výši 3.000,-Kč měsíčně.

Dle názoru odvolacího soudu je z údajů obsažených v insolvenčním návrhu a listinách předložených dlužníkem zřejmé, že jeho úpadek bude řešen buď oddlužením, nebo konkursem, přičemž žádný z těchto způsobů řešení úpadku nebude s přihlédnutím k počtu věřitelů a rozsahu majetku dlužníka vyžadovat v prvotní fázi insolvenčního řízení vynaložení nijak značných výdajů spojených s výkonem funkce insolvenčního správce. Na rozdíl od soudu prvního stupně je proto odvolací soud toho názoru, že přiměřenou je v daném případě záloha ve výši 3.000,-Kč.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 3 občanského soudního řádu a napadené usnesení co do výše zálohy a lhůty k jejímu uhrazení změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 14.října 2010

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová