2 VSPH 72/2013-A-16
MSPH 90 INS 20642/2012 2 VSPH 72/2013-A-16

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Tomáše Mlejnka, trvale bytem Blanická 32, Praha 2, fakticky bytem Nad Lesním divadlem 12, Praha 4, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 90 INS 20642/2012-A-11 ze dne 4. prosince 2012

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 90 INS 20642/2012-A-11 ze dne 4. prosince 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 90 INS 20642/2012-A-11 ze dne 4.12.2012 zastavil insolvenční řízení zahájené na návrh Tomáše Mlejnka (dále jen dlužník).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že se dlužník domáhal insolvenčním návrhem vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení. Usnesením č.j. MSPH 90 INS 20642/2012-A-6 ze dne 31.8.2012 mu soud uložil, aby do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatili zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč, přičemž ho současně poučil o následcích v případě nezaplacení zálohy. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 21.9.2012. Podáním ze dne 10.10.2012 (ve vyhotovení napadeného usnesení je nesprávně uvedeno datum 10.9.2012) sice dlužník požádal o snížení zálohy na 5.000,-Kč nebo o povolení zaplatit zálohu ve třech splátkách, leč na výzvu soudu, zda je toto podání odvoláním proti usnesení ze dne 31.8.2012 neuvedl, že by tomu tak bylo. Usnesení tak nabylo právní moci dne 9.10.2012 a lhůta k zaplacení zálohy marně uplynula dne 12.10.2012. Protože dlužník zálohu (ani její část) neuhradil, soud podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal, požadoval, aby je odvolací soud zrušil, a tvrdil, že zálohu ve výši 10.000,-Kč zaplatí dne 19.1.2013.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že usnesením ze dne 31.8.2012, jež nabylo právní moci dne 9.10.2012, byla dlužníkovi uložena povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč do 3 dnů od právní moci usnesení. Dlužník, ač řádně poučen o možných následcích, povinnost uloženou pravomocným soudním rozhodnutím do okamžiku vydání napadeného rozhodnutí nesplnil. Dlužno přitom poznamenat, že ji dle obsahu spisu neuhradil ani dodatečně po jeho vydání, byť v odvolání tvrdil, že tak učiní dne 19.1.2013.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 25. ledna 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva