2 VSPH 711/2012-B-37
KSCB 26 INS 7781/2010 2 VSPH 711/2012-B-37

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Janky Kubálové, bytem Běleč 34, pošta Mladá Vožice, o odvolání věřitelky České republiky-České správy sociálního zabezpečení proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 26 INS 7781/2010-B-31 ze dne 10.května 2012

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích v záhlaví označeným usnesením v konkursu vedeném na majetek Janky Kubálové rozhodl o rozvrhu výtěžku zpeněžení majetkové podstaty ve výši 487.780,-Kč mezi věřitele zjištěných pohledávek v celkové výši 487.780,-Kč tak, že budou uspokojeny ve výši 100 %, přičemž ve výroku označil věřitele názvem nebo obchodní firmou s uvedením právní formy a sídla a uvedl výši částek, jež jim mají být vyplaceny. Současně uložil insolvenčnímu správci JUDr. Janu Kubálkovi, aby rozvrh provedl do 15 dnů ode dne právní moci usnesení, aby mu o tom podal zprávu do 30 dnů ode dne právní moci usnesení a aby zapsal do upraveného seznamu přihlášek ke každé přihlášce, jaká částka byla na ni vyplacena nebo složena do úschovy u soudu. Věřitelům uložil, aby bez zbytečného odkladu po obdržení usnesení oznámili správci číslo účtu, na nějž má být poukázána částka na ně připadající, nebo aby mu navrhli jiný vhodný způsob převzetí této částky.

Proti tomuto usnesení podala věřitelka Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení včasné odvolání, které podáním ze dne 25.5.2012 vzala zpět. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 4.června 2012

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová