2 VSPH 708/2010-A-20
KSPL 54 INS 840/2010 2 VSPH 708/2010-A-20

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka EXACT-METAL, s.r.o., sídlem Cihlářská 533, Domažlice, zast. advokátem Jaroslavem Melzerem, sídlem Na Poříčí 1079/3a, Praha 1, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 840/2010-A-14 ze dne 8.července 2010

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 840/2010-A-14 ze dne 8.července 2010 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 54 INS 840/2010-A-14 ze dne 8.7.2010 odmítl insolvenční návrh, jímž se EXACT-METAL, s.r.o. (dále jen dlužník) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že mu byl dne 1.2.2010 doručen insolvenční návrh dlužníka. Protože k insolvenčnímu návrhu (zjevně nedopatřením soud uvedl, že s ním byl spojen návrh na povolení oddlužení) dlužník nepřipojil seznamy obsahující zákonem požadované údaje, vyzval ho soud k doplnění příloh a poučil ho o tom, jaké údaje má do seznamů doplnit a o následcích, pokud tak neučiní. Přes poučení soudu nepředložil dlužník soudu řádný seznam svého majetku, neboť v něm-na rozdíl od seznamů pohledávek a závazků-výslovně neuvedl, že je správný a úplný, a toto prohlášení vtělil pouze do průvodní zprávy připojené k insolvenčnímu návrhu. Soud proto postupoval podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona a insolvenční návrh dlužníka odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, popřípadě aby je změnil a sám insolvenčnímu návrhu vyhověl. V odvolání podrobně zrekapituloval průběh řízení před soudem prvního stupně, přičemž akcentoval, že každou jednotlivou stranu seznamů majetku, pohledávek a závazků, které spolu s prohlášením, že nemá žádné zaměstnance, připojil k insolvenčnímu návrhu, podepsal jeho jednatel. Až po více než 3 měsících od zahájení řízení, tj. v rozporu se zásadami rychlosti a hospodárnosti insolvenčního řízení, mu byla doručena výzva k doplnění předložených seznamů, v níž mu soud vytkl toliko nedostatek spočívající v tom, že v seznamu pohledávek dostatečně určitě a srozumitelně neuvedl skutečnosti, na nichž se pohledávky zakládají, neoznačil dostatečně určitě své věřitele a nevyjádřil se k dobytnosti pohledávek, a že v seznamu závazků neoznačil řádně všechny osoby, o nichž je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva. Zbývající body výroku výzvy soudu jsou dle dlužníka toliko citacemi ust. § 104 odst. 2 a 4 insolvenčního zákona, přičemž mu soud ve výzvě nevytkl, že by předložené seznamy trpěly dalšími vadami. Dlužník proto podáním ze dne 15.6.2010 předložil nové seznamy pohledávek a závazků doplněné způsobem, o němž se domníval, že po něm soud požaduje. Podle názoru dlužníka pochybil soud již tím, že měl zato, že dlužník nesplnil povinnost předložit řádný seznam majetku, přestože všechny strany předloženého seznamu byly podepsány jeho jednatelem a k insolvenčnímu návrhu bylo připojeno jeho prohlášení o tom, že všechny seznamy jsou správné a úplné. Pokud snad tento názor není správný, je dlužník přesvědčen o tom, že soud pochybil tím, že ho jednoznačně a srozumitelně nevyzval k tomu, aby seznam majetku doplnil o prohlášení o jeho správnosti a úplnosti.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Ust. § 104 téhož zákona ukládá dlužníkovi, jenž podává insolvenční návrh, povinnost připojit k němu určité přílohy (seznamy majetku, závazků a zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek), a v odstavcích 2 a 3 vymezuje obsah seznamu majetku a seznamu závazků. Odstavec 4 dlužníkovi ukládá, aby seznamy (týká se všech požadovaných seznamů) podepsal a aby v nich výslovně uvedl, že jsou správné a úplné, a ohledně seznamů majetku a seznamu zaměstnanců vyžaduje, aby skutečnost, že žádné dlužníky nebo zaměstnance nemá, v těchto seznamech uvedl.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že dlužník skutečně připojil k insolvenčnímu návrhu zákonem požadované přílohy, přičemž všechny strany seznamů opatřil svým podpisem jeho jednatel, a k návrhu připojil též prohlášení svého jednatele, že předkládané seznamy jsou správné a úplné. V této souvislosti je třeba uvést, že tím dlužník nedostál požadavkům zákona, neboť každý z předložených seznamů měl být opatřen prohlášením dlužníka o tom, že je správný a úplný, a navíc-pokud se týče seznamů pohledávek a závazků-toto prohlášení skutečnosti zcela neodpovídalo (neúplnost těchto seznamů soud správně dlužníkovi vytkl a požadoval zjednání nápravy jejich doplněním). Dlužníkovi je však třeba přisvědčit v tom, že v odůvodnění usnesení č.j. KSPL 54 INS 840/2010-A-6 ze dne 30.4.2010, jímž ho vyzval k doplnění předložených seznamů, soud prvního stupně přesně neuvedl, v čem spočívají nedostatky předložených seznamů, a omezil se na zcela obecné konstatování, že dlužník k insolvenčnímu návrhu nedoložil příslušné seznamy se všemi údaji, zákonem předepsanými jako přílohy insolvenčního návrhu , a že ho proto vyzval, aby přílohy, resp. údaje doplnil způsobem popsaným ve výroku, v němž mu výslovně vytkl toliko nedostatky v údajích uvedených v seznamech pohledávek a závazků a kromě toho citoval část ust. § 103 odst. 1 a § 104 odst. 2 a 3 insolvenčního zákona. Vzhledem k nedostatečnosti výzvy k doplnění zákonem požadovaných příloh o stanovené náležitosti, je odvolací soud toho názoru, že podmínky opravňující insolvenční soud k postupu podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona nebyly v důsledku shora popsané vady řízení v daném případě splněny.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným, postupoval proto podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu, napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 7.prosince 2010

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová