2 VSPH 692/2011-P5-7
KSPH 38 INS 3772/2011 2 VSPH 692/2011-P5-7

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Věry Kopecké, bytem Polní 257, Cerhenice, o odvolání CCRB, a.s., sídlem V Celnici 948/6, Praha 1, zast. advokátem Mgr. Martinem Strakou, sídlem Londýnská 674/55, Praha 2, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 3772/2011-P5-2 ze dne 23.května 2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 3772/2011-P5-2 ze dne 23.května 2011 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 38 INS 3772/2011-P5-2 ze dne 23.5.2011 odmítl přihlášku pohledávky CCRB, a.s. (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení týkajícího se Věry Kopecké (dále jen dlužnice) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 15.4.2011 rozhodl o úpadku dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením a věřitele dlužnice vyzval k přihlášení pohledávek do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Lhůta pro podání přihlášek uplynula dnem 16.5.2011. Podáním, jež bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 20.5.2011, přihlásil odvolatel vůči dlužnici pohledávku ve výši 44.767,35 Kč. Z přihlášky zjistil soud prvního stupně, že ji odvolatel adresoval a dne 4.5.2011 též zaslal Krajskému soudu v Ústí nad Labem, jenž ji místně a věcně příslušnému Krajskému soudu v Praze odeslal dne 19.5.2011. S poukazem na ust. § 173 odst. 4 insolvenčního zákona, podle něhož nastávají účinky spojené s podáním u jiného než insolvenčního soudu až dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu, dospěl soud prvního stupně k závěru, že přihláška odvolatele je opožděná, a podle ust. § 185 téhož zákona rozhodl o jejím odmítnutí.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud-pokud tak neučiní soud prvního stupně-změnil a aby rozhodl o tom, že se přihláška neodmítá. V odvolání uvedl, že přihlášku podal včas již dne 3.5.2011, leč adresoval ji místně nepříslušnému Krajskému soudu v Ústí nad Labem, jemuž došla dne 4.5.2011. Podle jeho názoru měl Krajský soud v Praze přihlédnout k tomu, že odvolatel následně jednal v dobré víře, že pohledávku přihlásil do insolvenčního řízení včas, a že Krajský soud v Ústí nad Labem pochybil, když ho na skutečnost, že byla zaslána místně nepříslušnému soudu neupozornil. Tento soud navíc svým zdlouhavým postupem porušil povinnost vyplývající pro něj z ust. § 173 odst. 4 insolvenčního zákona postoupit přihlášku neprodleně insolvenčnímu soudu. O tom, že mu přihláška byla zaslána omylem, měl mít Krajský soud v Ústí nad Labem vědomost podle odvolatele mnohem dříve než 17.5.2011, kdy ve spise zn. KSUL 46 INS 15692/2010 vyhotovil záznam o mylném zařazení přihlášky.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 173 odst. 4 téhož zákona má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona kratší 30 dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z údajů v insolvenčním rejstříku odvolací soud ověřil, že dne 8.3.2011 v 11 hod. 39 min. bylo u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 38 INS 3772/2011 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužnice, v jehož průběhu rozhodl insolvenční soud dne 15.4.2011 o úpadku dlužnice a o povolení oddlužení (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne v 9 hod. 02 min.).

Co se týče usnesení č.j. KSPH 38 INS 3772/2011-A-13 ze dne 15.4.2011, jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužnice a o povolení oddlužení, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně třicetidenní lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a poučení o následcích jejího zmeškání. Posledním dnem lhůty pro podání přihlášek bylo v daném případě pondělí 16.5.2011.

Ze spisu odvolací soud dále zjistil, že odvolatel nejenže adresoval přihlášku pohledávky Krajskému soudu v Ústí nad Labem, jemuž ji též zaslal, ale navíc v ní vyznačil spisovou značku řízení, jež je u tohoto soudu vedeno pod sp. zn. KSUL 46 INS 15692/2010. Dle údajů v insolvenčním rejstříku ji proto Krajský soud v Ústí nad Labem dne 5.5.2011 přiřadil mezi přihlášky podané v této věci a až dodatečně dne 17.5.2011 zjistil, že se odvolatel dopustil omylu, když v přihlášce vyznačil nesprávnou spisovou značku a přihlášku zaslal místně nepříslušnému soudu.

Vzhledem k odvolací argumentaci považoval odvolací soud za nutné uvést, že postup jiného než insolvenčního soudu podle ust. § 173 odst. 4 insolvenčního zákona má-obdobně jako tomu je při podání odvolání jinému soudu, než u něhož je lze podat-umožnit nápravu pochybení věřitele spočívající v podání přihlášky u nepříslušného soudu, tj. jiného než insolvenčního soudu. Nemůže však zajistit včasné doručení podané přihlášky insolvenčnímu soudu a v žádném případě nezbavuje věřitele odpovědnosti podat včas přihlášku u insolvenčního soudu.

V daném případě tedy soud prvního stupně nepochybil, když o přihlášce odvolatele a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona, neboť-jak již bylo zmíněno výše-účinky spojené s podáním přihlášky podané u jiného než insolvenčního soudu nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu. Vzhledem k tomu, že přihláška odvolatele došla insolvenčnímu soudu opožděně dne 20.5.2011 po uplynutí stanovené lhůty k uplatnění pohledávek, jež skončila dnem 16.5.2011, neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 14.června 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová