2 VSPH 69/2018-A
č. j. KSHK 33 INS 15741/2017 2 VSPH 69 /2018 -A 19

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Lišky a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Petra Vaňouse v insolvenční věci dlužnice: SVALESBOOM, s. t. o. v likvidaci, sídlem Akademika Heyrovského 1178/6, Hradec Králové, ICO: 28779878, 0 odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. KSHK 33 INS 15741/2017 A 12 ze dne 27. prosince 2017 takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. KSHK 33 INS 15741/2017 A-12 ze dne 27. prosince 2017 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud vHradci Králové ve výroku označeným usnesením zastavil insolvenční řízení ve věci dlužnice SALESBOOM, s. r. o. v likvidaci (dále jen dlužnice).

V odůvodnění uvedl, že usnesením ze dne 10. 8. 2017 (č. d. A 4) vyzval dlužníci k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč do pěti dnů od právní moci tohoto usnesení a zároveň ji dle ust. Š 108 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ) poučil, že může řízení zastavit, nebude li záloha zaplacena. S poukazem na to, že odvolací soud usnesením ze dne 26. 9. 2017 (č. d. A 9) jeho rozhodnutí potvrdil, avšak dlužnice uloženou povinnost ve stanovené lhůtě nesplnila, rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a žádala, aby je odvolací soud změnil tak, že se insolvenční řízení nezastavuje. Namítala, že napadené usnesení odporuje jak ustálené judikatuře, tak smyslu a účelu insolvenčního zákona. Odkazovala na usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 2 VSPH 450/2013 A-14 ze dne 21. 5. 2013, dle kterého by neměl insolvenční soud zálohu požadovat, a pokud tak učiní, neměla by skutečnost, že dlužník zálohu neuhradil, vést k zastavení insolvenčního řízení. Poukazovala dále na to, že Sice nedisponuje likvidnimi prostředky k úhradě zálohy, nicméně má majetek nejméně ve formě pohledávek vřádu milionů korun, jež bude možno v rámci konkursního řízení vymáhat, a je tudíž reálné, že odměna insolvenčního správce bude uspokojena z výtěžku zpeněžení. Zdůrazňovala rovněž, že za stávající Situace by bylo nutné v případě vymáhání pohledávek dlužnice hradit soudní poplatky, od nichž však bude insolvenční správce osvobozen. Za daného stavu je tudíž dle jejího názoru rozhodnutí o prohlášení konkursu jediným řešením situace, jinak nezbude jiná možnost, než dle $ 82 odst. 1 zákona o veřejných rejstřících podat návrh na výmaz společnosti dlužnice, přestože dlužnice má majetek, čímž budou věřitelé poškozeni.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející dle ust. Š 212 a 212a občanského soudního řádu (dále jen 0. S. ř.), a aniž v souladu s ust. Š 214 odst. 2 písm. c) téhož zákona nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle Š 108 odst. 2 IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního

Shodu s prvopisem potvrzuje jana \dasáková. z Vb'l'l l 69/2018

řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli -zaměstnanci nebo bývalému zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, S nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Podle 5 108 odst. 3 IZ výši zálohy podle odstavce 2 může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč. ]e li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně.

Vdaném případě odvolací soud z obsahu spisu ověřil, že insolvenční soud uložil dlužníci usnesením ze dne 10. 8. 2017 (č. d. A 4), aby do pěti dnů od jeho právní moci zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, a současně ji poučil o následku vpřípadě nesplnění uložené povinnosti spočívajícím vmožnosti zastavení insolvenčního řízení. Toto usnesení bylo k odvolání dlužnice potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 9. 2017 (č. d. A 9), jež bylo dlužnici doručeno prostřednictvím datové schránky dne 18. 10. 2017. Lhůta k zaplacení zálohy jí tak dle ust. $ 74 odst. 2 IZ počala běžet dne 19. 10. 2017 a Skončila dne 24. 10. 2017; záloha však zaplacena nebyla. Za této Situace soud prvého stupně postupoval správně, když insolvenční řízení zastavil.

Odvolací argumentace, jíž se dlužnice domáhala vydání rozhodnutí o konkursu bez nutnosti hradit zálohu na náklady insolvenčního řízení, přitom byla odvolacím soudem posouzena již v usnesení, jímž bylo potvrzeno vyměření zálohy (č. d. Am4), a pro závěr o splnění pravomocně uložené povinnosti je již irelevantní. Nadto nutno podotknout, že citovaná judikatura Vrchního

. soudu v Praze se vztahuje toliko k právní úpravě účinné do 31. 12. 2013.

Protože ke změně stavu věci (zaplacení zálohy) nedošlo ani v průběhu odvolacího řízení, odvolací soud napadené usnesení podle ust. Š 219 0. S. ř. jako věcně správné potvrdil.

Pro úplnost považoval odvolací soud za potřebné doplnit, že pravomocné rozhodnutí o zastavení řízení pro nezaplacení zálohy, jímž se insolvenční řízení končí, nebrání tomu, aby dlužnice podala insolvenční návrh znovu.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové k Nejvyššímu soudu CR.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta kpodání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

Praha 17. ledna 2018

Mgr. Martin Liška v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasakova. Í! %

/