2 VSPH 680/2014-P5-15
KSLB 57 INS 11206/2011 2 VSPH 680/2014-P5-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníků Vladislava Kavúra a Agáty Kavúrové, obou bytem Hejnice 154, o odvolání FORSET COLLECT LIMITED, sídlem Agiou Nikolaou 67-69, Nicosia, Kyperská republika, zast. advokátkou JUDr. Terezou Novobílskou, sídlem Haštalská 27, Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 57 INS 11206/2011-P5-7 ze dne 16.ledna 2014

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci usnesením č.j. KSLB 57 INS 11206/2011-P5-7 ze dne 16.1.2014 (dále jen napadené usnesení) rozhodl o tom, že mění své usnesení č.j. KSLB 57 INS 11206/2011-P5-5 ze dne 16.10.2013 tak, že odmítá přihlášku pohledávky FORSET COLLECT LIMITED (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení vedeného na majetek Vladislava Kavúra a Agáty Kavúrové (dále jen dlužníci) s tím, že účast odvolatele v řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že odvolatel přihlásil do insolvenčního řízení dne 14.11.2013 pohledávku v celkové výši 483.386,60 Kč na základě směnky. Usnesením ze dne 16.10.2013 (č.d. P5-5), jež vydal asistent soudce, rozhodl soud o tom, že se přihláška neodmítá, přestože mu insolvenční správce Konkursní, v.o.s. (dále jen správce) podáním ze dne 9.10.2013 navrhl, aby ji pro neodstranění vad přihlášky odmítl. Protože se správce proti tomuto usnesení odvolal s tím, že odvolatel nedoplnil skutková tvrzení o přihlášené pohledávce, a soud shledal odvolání správce důvodným, rozhodl o něm za použití ust. § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb. předsedou senátu napadeným usnesením, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil a aby rozhodl o tom, že se jeho přihláška neodmítá. V odvolání namítal, že na výzvu správce přihlášku doplnil jak o rozhodné skutečnosti týkající se vzniku pohledávky zajištěné směnkou (označil smlouvu o úvěru a uvedl, že směnka byla vyplněna dle směnečného prohlášení obsaženého v článku 5.4 obchodních podmínek), tak o výpočet dlužné částky.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že usnesením ze dne 7.4.2014 (č.d. B-28), jež nabylo právní moci dne 10.4.2014, schválil Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci konečnou zprávu správce ze dne 8.1.2014 a vyúčtování jeho odměny a hotových výdajů s tím, že k rozdělení mezi věřitele není žádný výtěžek, zrušil konkurs vedený na majetek dlužníků z důvodu, že je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a správci uložil povinnosti dle ust. § 313 insolvenčního zákona. Usnesením ze dne 14.5.2014 (č.d. B-30), jež nabylo právní moci dne 4.6.2014, zprostil správce funkce.

Protože se vzhledem k těmto skutečnostem stalo odvolání odvolatele proti napadenému usnesení bezpředmětným, odvolací soud je podle ust. § 218 písm. c) občanského soudního řádu odmítl.

Pouze pro úplnost považoval odvolací soud za této situace za nutné upozornit soud prvního stupně na to, že odvolatel přihlásil do insolvenčního řízení toliko pohledávku v celkové výši 83.386,62 Kč sestávající z jistiny ve výši 79.830,30 Kč a úroku ve výši 3.556,30 Kč a že se správce v odvolání proti usnesení ze dne 16.10.2013 (č.d. P5-5) domáhal toliko toho, aby soud odmítl přihlášku pohledávky odvolatele do výše 37.253,40 Kč s tím, že ve zbývajícím rozsahu (co do výše 42.132,60 Kč) byla na přezkumném jednání konaném dne 20.12.2011 zjištěna.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 9.září 2014

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová