2 VSPH 677/2016-A-12
KSCB 41 INS 3240/2016 2 VSPH 677/2016-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Martina Lišky a JUDr. Hany Homolové ve věci dlužníka Karla Holendy, bytem Putim 11, 397 01 Písek, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 41 INS 3240/2016-A-6 ze dne 17. března 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 41 INS 3240/2016-A-6 ze dne 17. března 2016, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením označeným shora odmítl návrh, jímž se Karel Holenda (dále jen dlužník ) domáhal vydání rozhodnutí o svém úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení shrnul soud zákonné požadavky na náležitosti insolvenčního návrhu podaného dlužníkem a uvedl, že dlužník spolu s insolvenčním návrhem nepředložil bezvadný seznam majetku a seznam závazků. Proto jej soud usnesením č.j. KSCB 41 INS 3240/2016-A-4 ze dne 15. 2. 2016 vyzval k doplnění návrhu o řádné seznamy majetku a závazků s poučením, jak doplnění provést. Tímto usnesením byl dlužník rovněž vyzván k doplnění návrhu na povolení oddlužení. K doplnění stanovil soud dlužníkovi lhůtu 7 dnů ode dne právní moci usnesení a zároveň ho poučil o tom, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, odmítne jej. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 18. 2. 2016 vhozením do domovní schránky a nabylo právní moci dne 5. 3. 2016. Lhůta k doplnění uplynula dnem 14. 3. 2016. Dne 2. 3. 2016 bylo soudu doručeno podání, jímž ho dlužník požádal o prodloužení lhůty k předložení písemností a k němuž připojil výpis z rejstříku trestů. Soud konstatoval, že dlužník jeho výzvě nevyhověl a seznamy majetku a závazků nedoplnil ani k datu vydání tohoto rozhodnutí, a podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto rozhodnutí se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil s tím, že seznamy majetku a závazků soudu doručil poté, co požádal o prodloužení lhůty k jejich předložení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 128 odst. 1 IZ odmítne insolvenční soud insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do sedmi dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř.), se nepoužije.

Podle ust. § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Podle § ust. 103 odst. 1 a 2 IZ musí být kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) v insolvenčním návrhu uvedeny také rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek. Podá-li insolvenční návrh dlužník, je dle ust. § 104 IZ povinen k němu připojit seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, seznam svých zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (odst. 1). V seznamu majetku je povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně specifikace svých pohledávek a vyjádření k jejich dobytnosti, a uvést informaci o soudních či jiných řízeních, jež ohledně jeho majetku proběhla či dosud probíhají (odst. 2). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč. (odst. 3). Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (odst. 4).

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že dlužník k insolvenčnímu návrhu připojil seznamy majetku a závazků, jež podepsal a opatřil prohlášením, že jsou správné a úplné. Předložené seznamy však požadavkům formulovaným v ust. § 104 IZ neodpovídaly, neboť v seznamu majetku dlužník označil co svůj majetek souhrnně rodinný dům a pozemky, aniž by je specifikoval, a v seznamu závazků uvedl, že má zajištěné závazky v celkové výši 831.774,-Kč a nezajištěné v celkové výši 928.000,-Kč, aniž by jmenovitě označil věřitele, kteří uplatňují právo na uspokojení ze zajištění, druh zajištění a důvod jeho vzniku. Někteří z dalších věřitelů nebyli řádně označeni jménem, příjmením, bydlištěm (sídlem), u podnikatelů identifikačním

číslem, u právnických osob obchodní firmou nebo názvem, sídlem, identifikačním číslem. Soud proto vyzval dlužníka usnesením ze dne 15. 2. 2016 k doplnění insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení a poučil jej, jakým způsobem je třeba nedostatky odstranit. K doplnění mu stanovil lhůtu 7 dnů od doručení usnesení a poučil jej o tom, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, odmítne jej. Výzva k doplnění insolvenčního návrhu byla dlužníkovi doručena dne 18. 2. 2016 a-jak popsáno shora-dlužník na ni reagoval pouze tím, že požádal o prodloužení lhůty k doplnění insolvenčního návrhu.

Konečně, podáním ze dne 22. 3. 2016 předložil dlužník soudu nový seznam závazků, do něhož však požadované údaje nedoplnil. Seznam majetku nepředložil vůbec, informace o svém nemovitém majetku neupřesnil, nedoplnil chybějící údaje o svých věřitelích, neoznačil věřitele, o nichž je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, ani věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u nichž je toto právo uplatňováno, ani druh zajištění a důvod jeho vzniku. Přes výzvu insolvenčního soudu tedy nesplnil povinnost dle ust. § 104 IZ, neboť soudu nepředložil řádné seznamy závazků a majetku. Postupu soudu, jenž za této situace odmítl jeho insolvenční návrh podle ust. § 128 odst. 2 IZ, proto nelze vytknout žádné pochybení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Pro úplnost považuje odvolací soud za vhodné upozornit dlužníka na to, že pravomocné odmítnutí insolvenčního návrhu, jímž se insolvenční řízení končí, nebrání tomu, aby podal nový, řádný insolvenční návrh opatřený všemi zákonem předepsanými náležitostmi poté, co bude mít k dispozici všechny podklady potřebné k jeho podání.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Praze dne 26. dubna 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík