2 VSPH 677/2011-P10-7
KSUL 46 INS 5564/2011 2 VSPH 677/2011-P10-7

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníků Milana Vorreitera a Viery Vorreiterové, bytem Sídliště Za Chlumem 751, Bílina, o odvolání CETELEM ČR, a.s., sídlem Karla Engliše 5/3208, Praha 5, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 5564/2011-P10-2 ze dne 13.května 2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 5564/2011-P10-2 ze dne 13.května 2011 se mění tak, že se přihláška pohledávky CETELEM ČR, a.s. neodmítá a její účast v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 46 INS 5564/2011-P10-2 ze dne 13.5.2011 odmítl přihlášku pohledávky CETELEM ČR, a.s. (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení týkajícího se Milana Vorreitera a Viery Vorreiterové (dále jen dlužníci) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 8.4.2011, jež bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku, rozhodl o úpadku dlužníků, povolil řešení jejich úpadku oddlužením a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky do insolvenčního řízení, aby tak učinili do 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku. Protože mu odvolatel doručil přihlášku pohledávky ve výši 43.524,-Kč do datové schránky opožděně až dne 10.5.2011, když zákonem stanovená lhůta pro podávání přihlášek uplynula dne 9.5.2011, rozhodl soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání namítal, že soud prvního stupně postupoval chybně, pokud konec lhůty pro přihlášení pohledávky vázal na datum doručení, a nikoli na datum dodání přihlášky do své datové schránky. Poukazoval na to, že v této věci byla přihláška pohledávky dodána do datové schránky soudu již dne 9.5.2011 ve 20:00:25, a proto ji nelze považovat za opožděnou.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona kratší 30 dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně usnesením č.j. KSUL 46 INS 5564/2011-A-9 ze dne 8.4.2011 rozhodl o úpadku dlužníků, povolil jejich oddlužení a věřitele vyzval k podání přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku.

Protože insolvenční zákon neupravuje běh lhůt k provedení procesních úkonů, je i v insolvenčním řízení třeba aplikovat ust. § 57 občanského soudního řádu. Jelikož ke zveřejnění usnesení došlo dne 8.4.2011 (v 15 hod. 20 min.), počala třicetidenní lhůta k podání přihlášek plynout následujícím dnem, tj. 9.4.2011, a konec lhůty tak připadl na neděli 8.5.2011. V tom případě byl podle ust. § 57 odst. 2 věty druhé občanského soudního řádu posledním dnem lhůty, jak správně uvedl soud prvního stupně, nejblíže následující pracovní den, tj. pondělí 9.5.2011.

Pro výsledek odvolacího řízení je tudíž podstatné, zda obstojí argumentace odvolatele postavená na tom, že pro posouzení zachování lhůty k podání přihlášky pohledávky doručované prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky je určující den, v němž byla přihláška dodána (a nikoli doručena) do datové schránky insolvenčního soudu.

Při řešení této problematiky je nutno aplikovat zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, jehož předmětem je kromě jiného úprava doručování (dodávání) dokumentů mezi orgány veřejné moci (mezi něž náleží i soudy) a fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami (dále jen fyzické a právnické osoby) prostřednictvím datových schránek. Úprava doručování dokumentů orgánů veřejné moci fyzickým a právnickým osobám je obsažena v ust. § 17 zákona o elektronických úkonech. Z třetího odstavce tohoto ustanovení vyplývá, že dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.

Provádění úkonů prostřednictvím datové schránky opačným směrem, tj. od fyzických a právnických osob k orgánům veřejné moci, je upraveno v ust. § 18 zákona o elektronických úkonech. Toto ustanovení však (na rozdíl od ust. § 17 odst. 3, kdy je odesílatelem orgán veřejné moci) úpravu, jež by určila okamžik doručení dokumentu odesílaného fyzickou či právnickou osobou (podatelem) do datové schránky orgánu veřejné moci (soudu), postrádá.

Vzhledem ke skutečnosti, že lhůta k podávání přihlášek stanovená dle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona v rozhodnutí o úpadku je lhůtou procesně právní, je dle ust. § 57 odst. 3 občanského soudního řádu zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Úkon je učiněn u soudu především tehdy, bylo-li podání odevzdáno u příslušného soudu (zpravidla v jeho podatelně). Orgánem, který má povinnost doručit podání, se rozumí držitel poštovní licence, věznice pro osoby ve výkonu trestu nebo ve vazbě, zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy pro osoby v nich umístěné apod.

Je přitom zřejmé, že podání učiněné formou elektronického úkonu prostřednictvím datové schránky (jež je pouze elektronickým úložištěm sloužícím k přenosu datové zprávy) nelze charakterizovat jako úkon učiněný prostřednictvím držitele poštovní licence ani odevzdáním orgánu, který má povinnost je doručit. K zachování lhůty stanovené v ust. § 57 odst. 3 občanského soudního řádu je proto třeba, aby podání učiněné prostřednictvím datové schránky bylo v poslední den lhůty předáno soudu (k obdobné problematice týkající se telefaxového podání srovnej závěr obsažený v usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 2378/99 ze dne 18.12.2000, z něhož plyne, že učiní-li účastník řízení podání telefaxem, je pro posouzení včasnosti takového podání rozhodné, kdy došlo soudu).

Odvolací soud je přitom ve shodě s odvolatelem přesvědčen o tom, že podání učiněné prostřednictvím datové schránky je soudu odevzdáno (doručeno) již okamžikem, kdy bylo dodáno do datové schránky soudu (okamžikem, jímž se podání dostalo do sféry dispozice soudu, resp. okamžikem, kdy soud nabyl objektivní možnost se s ním seznámit), a nikoli až okamžikem, kdy se soud s obsahem podání skutečně seznámil (kdy se do datové schránky soudu přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu).

Je tomu tak proto, že by bylo v rozporu se základními principy civilního procesu akceptovat stav, kdy by se okamžik doručení podání vázal na libovůli soudu. Jinými slovy, je nepřípustné, aby to byl soud (jako orgán veřejné moci), a nikoli podatel (jako soukromá osoba), kdo svým postupem určí okamžik, odkdy se bude podání považovat za doručené. K zachování lhůty stanovené v ust. § 57 odst. 3 občanského soudního řádu proto postačuje, je-li podání poslední den lhůty dodáno do datové schránky soudu. Kdy se soud prostřednictvím k tomu oprávněné osoby do datové schránky přihlásí a s obsahem podání seznámí, není při posuzování včasnosti takového podání právně významné.

Shora uvedené závěry se při absenci speciální úpravy v insolvenčním zákoně logicky prosadí i při posuzování lhůty pro podání přihlášek do insolvenčního řízení stanovené v ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona.

V posuzovaném případě z detailu zprávy z datové schránky vyplývá, že přihláška pohledávky odvolatele byla do datové schránky soudu prvního stupně skutečně dodána (již) dne 9.5.2011 (ve 20:00:16), tj. poslední den zákonné přihlašovací lhůty. Odvolatel ji tedy podal včas a soud prvního stupně pochybil, když o jeho přihlášce a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným, a napadené usnesení proto podle ust. § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 občanského soudního řádu změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 9.června 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová