2 VSPH 676/2010-A-18
MSPH 59 INS 6744/2010 2 VSPH 676/2010-A-18

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka PhDr. Petra Schwarcze, bytem Imrychova 982/5, Praha 4, zahájené na návrh a) JUDr. Rostislava Blažka, bytem Budovcova 429/III, Poděbrady, a b) Michala Technika, bytem Hládkov 13/993, Praha 6, o odvolání navrhovatelů a) a b) proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 6744/2010-A-9 ze dne 16.července 2010

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 6744/2010-A-9 ze dne 16.července 2010 se mění tak, že se insolvenční návrh navrhovatelů a) a b) neodmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze ve výroku označeným usnesením odmítl insolvenční návrh, jímž se JUDr. Rostislav Blažek (dále jen navrhovatel a) a Michal Technik (dále jen navrhovatel b) domáhali rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na majetek PhDr. Petra Schwarcze (dále jen dlužník).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že jelikož insolvenční návrh neobsahoval náležitosti vymezené v ust. § 103 a § 105 insolvenčního zákona (dále jen IZ), usnesením č.j. MSPH 59 INS 6744/2010-A-6 ze dne 18.6.2010 navrhovatele a) a b) vyzval, aby je do 5 dnů od doručení usnesení doplnili tak, že doloží existenci svých splatných pohledávek za dlužníkem a k návrhu připojí svoje přihlášky. Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě, která uplynula dnem 30.6.2010, nebyl insolvenční návrh doplněn, postupoval soud prvního stupně podle ust. § 128 odst. 2 IZ a insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se navrhovatelé a) a b) včas odvolali a požadovali, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání namítali, že přihlášky svých pohledávek soudu osobně doručili v poslední den lhůty (30.6.2010), a to i přesto, že jim výzva k doplnění návrhu nebyla řádně doručena. Poukazovali na to, že písemnost jim sice v souladu s ust. § 74 odst. 2, § 75 odst. 1 IZ a § 49 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) byla doručována do vlastních rukou, avšak pošta se ji nepokusila osobně doručit či zanechat výzvu k jejímu vyzvednutí na poště, a namísto toho ji vložila do poštovní schránky.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Náležitosti insolvenčního návrhu stanoví ust. § 103 odst. 1 a 2 IZ s tím, že insolvenční navrhovatel je povinen k insolvenčnímu návrhu připojit předepsané přílohy a listinné důkazy, kterých se dovolává; přílohy a listiny však nejsou součástí insolvenčního návrhu (ust. § 103 odst. 3, věta druhá IZ). K tomu ust. § 105 IZ stanoví, že podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku.

Ust. § 128 odst. 2 IZ pak určuje, že nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle ust. § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Soudní praxe dovozuje (viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSUL 43 INS 384/2008, 1 VSPH 7/2008-A ze dne 31.3.2008 publikované pod č. 12/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), že záměrem zákonodárce bylo vyloučit rozhodování insolvenčního soudu ve věci nejen v případě, kdy mu nebyl předložen řádný insolvenční návrh, tj. kdy návrh neobsahuje všechny předepsané náležitosti, ale i tehdy, kdy k návrhu nebyly připojeny zákonem požadované přílohy obsahující stanovené náležitosti. Takovou nezbytnou přílohou je v případě insolvenčního návrhu podaného věřitelem dlužníka dle ust. § 105 IZ i přihláška jeho splatné pohledávky vůči dlužníku, jíž lze dle ust. § 176 IZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti a přílohy stanoví ust. § 21 a § 22 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení, a jenž je bezplatně přístupný na adrese www.insolvencnizakon.cz zřízené ministerstvem spravedlnosti. Uvedený požadavek zákona je zjevně veden úvahou, že pokud v insolvenčním řízení již od jeho zahájení uplatňují věřitelé svoje pohledávky právě přihláškou, pak věřitel, který podá insolvenční návrh, aniž by se současně uspokojení své pohledávky přihláškou domáhal, fakticky osvědčuje, že na řízení nemá ekonomický zájem.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že navrhovatelé a) a b) nepřipojili k insolvenčnímu návrhu přihlášky svých pohledávek vůči dlužníku. Proto je soud prvního stupně usnesením ze dne 18.6.2010 vyzval, aby do 5 dnů od doručení výzvy doplnili insolvenční návrh o chybějící přihlášky, a poučil je o tom, že nebude-li insolvenční návrh požadovaným způsobem doplněn, odmítne jej. Z doručenek prokazujících doručení výzvy, resp. z obálek vzoru III., jež byly dle instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 27.5.2009 č.j. 58/2009-OD-Org. k doručení použity (č.l. A-6), je zřejmé, že ji insolvenční soud nařídil doručit běžným (obyčejným) způsobem podle ust. § 50 OSŘ, a nikoli do vlastních rukou podle ust. § 49 OSŘ, jak tvrdí navrhovatelé. Takový postup byl plně v souladu se zákonem, neboť ten nestanoví, že by soud byl povinen usnesení podle ust. § 128 odst. 2 IZ, jímž navrhovateli ukládá, aby doplnil insolvenční návrh, doručovat do vlastních rukou adresáta.

Pro rozhodnutí o odvolání je ovšem podstatné, že navrhovatelé ve stanovené lhůtě dne 30.6.2010 insolvenční návrh na předepsaném formuláři skutečně doplnili o přihlášky svých pohledávek za dlužníkem (č.l. P-1, P-2) a že tak učinili předtím, než insolvenční soud dne 16.7.2010 rozhodl o jeho odmítnutí. Odvolací argumentací, že nebyly splněny podmínky pro náhradní doručení výzvy k doplnění insolvenčního návrhu, se již proto nebylo třeba zabývat. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 3 OSŘ a napadené usnesení změnil způsobem ve výroku uvedeným.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 14.září 2010

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová