2 VSPH 66/2012-A-13
MSPH 77 INS 17929/2011 2 VSPH 66/2012-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Adama Huška, bytem Vlkova 37, Praha 3, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 17929/2011-A-8 ze dne 18.listopadu 2011

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 17929/2011-A-8 ze dne 18.listopadu 2011 se m ě n í tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 77 INS 17929/2011-A-8 ze dne 18.11.2011 odmítl insolvenční návrh, jímž se Adam Hušek (dále jen dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení. Usnesením č.j. MSPH 77 INS 17929/2011-A-5 ze dne 5.10.2011 vyzval soud dlužníka, aby doplnil insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení tak, že u seznamu majetku doplní finanční hotovost a výši peněžních prostředků na bankovních účtech a sdělí, zda má penzijní připojištění a stavební spoření; u seznamu závazků uvede u každého ze závazků okolnosti, které vedly k jeho vzniku, a s ohledem na skladbu a hodnotu svého majetku uvede, na jaké účely byly půjčené finanční prostředky použity. Protože dlužník přes výzvu soudu návrh nedoplnil, soud podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání tvrdil, že výzva k doplnění insolvenčního návrhu mu nebyla doručena s tím, že neměl označenu poštovní schránku. Uvedl, že se o této skutečnosti dozvěděl až se zpožděním z insolvenčního rejstříku a že má nadále zájem o to, aby mu bylo oddlužení povoleno.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona odmítne insolvenční soud insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení -2-MSPH 77 INS 17929/2011

§ 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje ust. § 103 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona. Kromě požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání, musí insolvenční návrh obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, musí v něm být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Ust. § 104 téhož zákona ukládá dlužníkovi, jenž podává insolvenční návrh, povinnost připojit k němu určité přílohy (seznamy majetku, závazků a zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek), a v odstavcích 2 a 3 vymezuje obsah seznamu majetku a seznamu závazků. Odstavec 4 dlužníkovi ukládá, aby seznamy (týká se všech požadovaných seznamů) podepsal a aby v nich výslovně uvedl, že jsou správné a úplné, a ohledně seznamů majetku a seznamu zaměstnanců vyžaduje, aby skutečnost, že žádné dlužníky nebo zaměstnance nemá, v těchto seznamech uvedl.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně vyzval dlužníka, jenž se insolvenčním návrhem ze dne 4.10.2011 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do 7 dnů od doručení výzvy doplnil insolvenční návrh o seznamy majetku a závazků, přičemž ve výzvě podrobně popsal jejich obsah a dlužníka poučil o následcích v případě, že listiny nepředloží a insolvenční návrh nedoplní. Odvolací soud z příloh k insolvenčnímu návrhu zjistil, že dlužník předložil seznam majetku, v němž uvedl, že jeho jediným majetkem je mobilní telefon Nokia, prohlásil, že nevlastní žádný jiný movitý, nemovitý majetek, pohledávky ze závazkových vztahů ani jiná majetková práva či penězi ocenitelné hodnoty. Dále předložil seznam závazků, z něhož plyne, že má vůči 11 věřitelům 14 závazků v celkové výši 470.098,02 Kč a v němž zákonem požadovaným způsobem označil své věřitele a uvedl právní důvod vzniku jednotlivých závazků. K oběma seznamům připojil prohlášení o jejich správnosti a úplnosti. Splatnost jednotlivých závazků uvedl u položky č. 06 návrhu.

Na rozdíl od soudu prvního stupně dospěl odvolací soud k závěru, že dlužník dostál své povinnosti již v rámci insolvenčního návrhu a příloh k němu připojených, popsal v seznamech majetku a závazků svou situaci zákonem požadovaným způsobem a nebyl důvod k výzvě k doplnění insolvenčního návrhu ani k odmítnutí návrhu dle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona. -3-MSPH 77 INS 17929/2011

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu a napadené usnesení změnil, jak uvedeno shora.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 4. června 2012

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová