2 VSPH 650/2012-A-22
MSPH 94 INS 16635/2011 2 VSPH 650/2012-A-22

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Lubomíra Horáčka, bytem Bajkonurská 4/736, Praha 4, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 16635/2011-A-14 ze dne 16.února 2012

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 94 INS 16635/2011-A-14 ze dne 16.2.2012 zamítl insolvenční návrh, jímž se Lubomír Horáček (dále jen dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, a rozhodl o tom, že po právní moci rozhodnutí dlužníkovi vrátí zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč.

Toto usnesení napadl dlužník podáním ze dne 1.3.2012, jež označil jako odvolání proti shora uvedenému rozhodnutí a v němž se omezil na sdělení, že je zdůvodní po poradě s právním zástupcem.

Protože v rozporu s ust. § 205 odst. 1 občanského soudního řádu dlužník neuvedl, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu vedoucího k jeho vydání (odvolací důvod) a čeho se domáhá, vyzval ho soud prvního stupně usnesením č.j. MSPH 94 INS 16635/2011-A-17 ze dne 17.4.2012 k doplnění podání a k odstranění vad odvolání do patnácti dnů od doručení výzvy, přičemž ho současně poučil o následku spočívajícím v odmítnutí odvolání v případě, že vytčené vady neodstraní a v řízení nebude možné pokračovat.

Protože na výzvu, jež mu byla doručena vložením do domovní schránky dne 20.4.2012, dlužník nereagoval, své podání nedoplnil a vytčené nedostatky neodstranil, odvolací soud jeho odvolání pro absenci zákonem předepsaných náležitostí podle ust. § 43 odst. 2 občanského soudního řádu za použití ust. § 211 téhož zákona odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 21.května 2012

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová