2 VSPH 645/2011-B-368
MSPH 60 INS 628/2011 2 VSPH 645/2011-B-368

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka SAZKA, a.s., sídlem K Žižkovu 851, Praha 9, zast. advokátem JUDr. Jaromírem Císařem, sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, o odvolání věřitele E-INVEST, a.s., sídlem Václavské náměstí 773/4, Praha 1, zast. advokátem JUDr. Rostislavem Dolečkem, sídlem Seifertova 9, Praha 3, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 628/2011-B-199 ze dne 23.května 2011

takto:

Odvolání proti bodu I. výroku usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 628/2011-B-199 ze dne 23.května 2011 se odmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 60 INS 628/2011-B-199 ze dne 23.5.2011 odmítl návrh ze dne 17.5.2011, jímž se insolvenční věřitel E-INVEST, a.s. (dále jen odvolatel) domáhal nařízení předběžného opatření, jímž by soud uložil insolvenčnímu správci SAZKA, a.s. (dále jen dlužník) JUDr. Josefu Cupkovi (dále jen správce) zdržet se přezkoumávání podaných přihlášek pohledávek dle ust. § 188 odst. 1 insolvenčního zákona, a to až do pravomocného rozhodnutí o návrhu dlužníka na zproštění správce jeho funkce (bod I. výroku). Současně zamítl návrh odvolatele na změnu termínu přezkumného jednání a navazující schůze věřitelů z 26.5.2011 a stanovení pozdějšího termínu nejméně o jeden měsíc (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že odvolatel nesložil jistotu podle ust. § 75a odst. 1 o.s.ř. ani neosvědčil spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Proto podle ust. § 75b odst. 2 o.s.ř. návrh na nařízení předběžného opatření odmítl. Soud neshledal ani podmínky pro nařízení předběžného opatření bez návrhu dle ust. § 82 odst. 1 věty druhé insolvenčního zákona, když podklady založené v insolvenčním spise vyhovění návrhu na nařízení předběžného opatření zatím nikterak nenasvědčují, zejména proto, že návrh dlužníka ze dne 10.5.2011 na zproštění funkce správce nebyl dostatečně zdůvodněn a doposud nebyly odstraněny pochybnosti o tom, zda statutární orgán dlužníka podepsal podání, jímž byl návrh doplněn. Pokud jde o návrh odvolatele na odročení přezkumného jednání a navazující schůze věřitelů, pak mu v souvislosti s výrokem pod bodem I. není důvod vyhovět.

Proti bodu I. výroku tohoto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud v této části změnil a aby rozhodl, že se návrh na nařízení předběžného opatření neodmítá, případně, aby je v této části zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Uváděl, že je na rozdíl od soudu prvního stupně, jenž v poučení o opravných prostředcích uvedl, že proti usnesení není odvolání přípustné, toho názoru, že odvolání proti bodu I. výroku je přípustné, neboť se nejedná o rozhodnutí učiněné při výkonu dohlédací činnosti. Předběžné opatření, jehož nařízení odvolatel navrhl, mohl přitom soud nařídit i bez návrhu v souladu s ust. § 82 odst. 1 insolvenčního zákona, a odvolatel tudíž nebyl povinen složit jistotu podle ust. § 75 odst. 2 o.s.ř.

Vzhledem k poučení o nepřípustnosti opravných prostředků uvedeném v napadeném usnesení a odlišnému názoru odvolatele považoval odvolací soud za nutné uvést, že rozhodnutí pod bodem I. výroku napadeného usnesení zjevně nenáleží mezi usnesení učiněná soudem při výkonu jeho dohlédací činnosti, a zastává názor, že odvolání proti němu je přípustné.

Vzhledem k dikci ust. § 82 odst. 1 insolvenčního zákona, podle něhož může insolvenční soud nařídit v insolvenčním řízení předběžné opatření i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak, a vzhledem k tomu, že taková odlišnost nemá v případě návrhu podaného odvolatelem oporu v zákoně, nezbylo odvolacímu soudu než přisvědčit i názoru odvolatele v tom, že v daném případě nebyl důvod k odmítnutí jeho návrhu na nařízení předběžného opatření, neboť neměl povinnost složit jistotu.

Pro rozhodnutí o odvolání je však podstatné to, že se přezkumné jednání, na němž byly přezkoumány pohledávky uplatněné v insolvenčním řízení, již dne 26.5.2011 konalo a byly na něm podané přihlášky vůči dlužníkovi přezkoumány. Odvolání proti bodu I. výroku napadeného usnesení, jímž byl odmítnut návrh odvolatele na nařízení předběžného opatření, jímž bude správci uložena povinnost zdržet se přezkoumání podaných přihlášek, je tak bezpředmětným. Odvolací soud proto podle ust. § 218 písm. c) o.s.ř. odvolání odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 13.června 2011

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová