2 VSPH 643/2016-B-27
KSCB 28 INS 21006/2014 2 VSPH 643/2016-B-27

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Náměstí Přemysla Otakara II. 2/2, České Budějovice, adresa pro doručování: Staroměstská 2056/3, České Budějovice, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 21006/2014-B-17 ze dne 22. února 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS

21006/2014-B-17 ze dne 22. února 2016 se v bodech I. a II. výroku p o t v r z uj e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích v bodě I. výroku shora označeného usnesení zrušil schválené oddlužení Martina anonymizovano (dále jen dlužník), v bodě II. výroku prohlásil na jeho majetek konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný (bod IV. výroku), v bodě III. výroku deklaroval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku, a v bodě V. výroku uložil insolvenčnímu správci dlužníka JUDr. Jiřímu Švihlovi (dále jen Správce), aby do 7 dnů od právní moci usnesení předložil zprávu o své činnosti a o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu.

V odůvodnění usnesení soud reprodukoval dosavadní průběh řízení zejména tak, že: 1) usnesením ze dne 10.9.2014 (č.d. A-7) zjistil úpadek dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením a do funkce insolvenčního správce ustanovil Správce, isir.justi ce.cz

2) na přezkumném jednání konaném dne 28.11.2014 (č.d. B-5) byly všechny přihlášené (nezajištěné) pohledávky v celkové výši 144.183,90 Kč zjištěny, 3) ze zprávy Správce o plnění oddlužení ze dne 8.9.2015 (č.d. B-10) plyne, že za období od ledna do srpna 2015 neobdrželi věřitelé v rámci splátkového kalendáře žádné plnění, a že dlužník přišel o práci a vzhledem k jeho zdravotnímu stavu pro něj není jednoduché získat zaměstnání, 3) na jednání o zrušení oddlužení konaném dne 30.9.2015 (č.d. B-13): -Správce uvedl, že Marie anonymizovano , anonymizovano (dále jen Dárkyně), odstoupila od darovací smlouvy ze dne 7.8.2014, jíž se zavázala dlužníkovi poskytovat finanční dar ve výši 2.300,-Kč měsíčně, -dlužník uvedl, že dle jeho názoru bude Dárkyně schopna poskytovat dar v minimální výši 2.100,-Kč, -soud poskytl dlužníkovi lhůtu do konce do října 2015 k tomu, aby prokázal, že má dostatečné příjmy, z nichž bude možné realizovat schválené oddlužení, 4) ze zprávy Správce ze dne 6.1.2016 (č.d. B-16) plyne, že k finančnímu plnění ze strany Dárkyně nedošlo.

Jelikož z výše uvedeného je nepochybné, že dlužník není schopen najít si zaměstnání, přislíbený dar není poukazován a nezajištění věřitelé nejsou dlouhodobě uspokojováni, soud prvního stupně dle ust. § 418 odst. 1 písm. a) a b) insolvenčního zákona (dále jen IZ) schválené oddlužení dlužníka zrušil a současně rozhodl o prohlášení konkursu na jeho majetek.

Proti bodům I. a II. výroku tohoto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích podal dlužník dne 15.3.2016 (č.d. B-18) včasné odvolání, v němž tvrdil, že v lednu 2016 byl na účet majetkové podstaty poukázán dar ve výši 4.200,-Kč s tím, že v následujících měsících nebyl dar Dárkyní poukázán z důvodu vydání napadeného usnesení, přičemž odpovídající částka je na účtu Dárkyně připravena. Dále uvedl, že od 1.3.2016 nastoupil do nového zaměstnání, v němž bude pobírat čistou měsíční mzdu ve výši 9.640,-Kč. Z toho dovozoval, že s přihlédnutím k vyživovací povinnosti vůči jeho nezletilé dceři (Patricie Vomáčková) lze z jeho mzdového příjmu měsíčně srážet 1.278,-Kč, k čemuž je třeba připočíst finanční dar v měsíční výši 2.100,-Kč. Rozvedl, že v rámci oddlužení by byl (bude) schopen uhradit 165.260,-Kč (srážky ze mzdy za zbývajících 45 měsíců trvání splátkového kalendáře by činily 57.510,-Kč, dar by činil 94.500,-Kč a již uhrazená částka činí 13.250,-Kč). Po odečtení odměny Správce ve výši 65.340,-Kč by tak na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů zůstala částka 99.920,-Kč, což představuje uspokojení v rozsahu 69,30 % (99.920,-Kč /144.183,-Kč). Proto požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení v bodech I. a II. výroku zrušil.

Vrchní soud v Praze dle ust. § 212 a 212a občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) přezkoumal napadené usnesení v rozsahu napadeném odvoláním včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a aniž za souhlasu dlužníka a Správce projednal odvolání na ústním jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 418 IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odst. 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 3). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 3 (odst. 4).

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle ust. § 414 a násl. IZ. Pokud se však v průběhu oddlužení ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů, pak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v ust. § 418 IZ ukončit.

Při posouzení důvodnosti odvolání považoval odvolací soud za podstatné, že dlužníkovi se oproti jeho očekávání ani v odvolacím řízení nepodařilo prokázat, že bude schopen splnit podstatnou část splátkového kalendáře.

Ze sdělení Správce ze dne 17. 10. 2016 (č. d. B-24) totiž plyne, že s ohledem na aktuální nulovou míru uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů a s ohledem na to, že dlužník dluží na dlužném výživném (Martin Radychovskyj) 28.190,-Kč a na odměně Správce 6.955,-Kč, by-k tomu, aby byl dlužník schopen uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů v zákonem stanoveném minimálním 30 % rozsahu (43.255,-Kč)-musela minimální výše měsíční splátky do konce trvání splátkového kalendáře činit nejméně 3.200,-Kč.

Z měsíčního mzdového příjmu dlužníka, jak argumentoval v odvolání, ovšem lze srážet toliko 1.278,-Kč. Odvolací soud při kalkulaci výše předpokládaných měsíčních příjmů dlužníka přitom nevzal v potaz příjem ze smlouvy o důchodu ve výši 3.200,-Kč, již dlužník uzavřel dne 17.10.2016 opětovně s Dárkyní (č.d. B-25), neboť Dárkyně poskytla na základě předchozí darovací smlouvy na oddlužení za 23 měsíců trvání splátkového kalendáře jen 4.200,-Kč, ačkoli měla poskytnout částku ve výši 52.900,-Kč. Za tohoto stavu není předpoklad, že Dárkyně svým povinnostem z aktuálně uzavřené důchodové smlouvy dostojí.

Odvolací soud proto dospěl k závěru, že dle ust. § 418 odst. 1 písm. b) IZ se v řízení ukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, resp. že dlužník není (nebude) schopen hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného způsobu oddlužení. Odvolání tudíž důvodným neshledal a napadené usnesení v rozsahu napadeném odvoláním proto podle ust. § 219 OSŘ jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

V Praze dne 30. listopadu 2016

Mgr. Tomáš B r a u n , v.r. předseda senátu Za správnost: J. Vlasáková