2 VSPH 641/2012-B-44
KSLB 57 INS 7270/2010 2 VSPH 641/2012-B-44

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Sklárna BJ, s.r.o., sídlem Osvobození 512, Kamenický Šenov, o odvolání Ing. Jiřího Šony, bytem Mrkvičkova 1374/16, Praha 6, zast. advokátem Mgr. Martinem Jančou, sídlem Mikulášské nám. 11, Plzeň, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 57 INS 7270/2010-B-37 ze dne 3.dubna 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 57 INS 7270/2010-B-37 ze dne 3.dubna 2012 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci ve výroku označeným usnesením odmítl jako opožděné odvolání jednatele dlužnice Ing. Jiřího Šony (dále jen odvolatel) proti usnesení č.j. KSLB 57 INS 7270/2010-B-26 ze dne 10.11.2011 (dále jen Usnesení o pokutě).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že Usnesením o pokutě uložil odvolateli pořádkovou pokutu ve výši 30.000,-Kč, jelikož insolvenčnímu správci nepředložil nájemní smlouvy týkající se provozního areálu dlužnice, nespecifikoval tržby, jež dlužnice obdržela za zboží v posledních třech letech, a nepředložil seznam zaměstnanců s uvedením pracovních činností a míst, kde tyto činnosti vykonávali, ačkoli mu tyto povinnosti byly uloženy soudem. Usnesení o pokutě obsahující poučení o tom, že proti němu lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, bylo odvolateli doručeno dne 5.12.2011 vhozením do domovní schránky podle ust. § 50 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ). Odvolací lhůta tak skončila dnem 20.12.2011 a Usnesení o pokutě nabylo právní moci dnem 21.12.2011. Protože odvolatel podal odvolání prostřednictvím svého zástupce až dne 16.1.2012, soud je podle ust. § 208 odst. 1 OSŘ odmítl.

Proti tomuto usnesení podal odvolatel včasné odvolání, v němž namítal, že v době, kdy měl soudem vyžádané listiny předložit, byl ve špatném zdravotním stavu a trpěl vážnými zdravotními problémy. Proto nebylo v jeho možnostech poskytnout soudu či insolvenčnímu správci náležitou součinnost, účastnit se jednání nebo se z účasti na nich řádně omlouvat anebo si zvolit zástupce, který by za něj tyto úkony provedl. Dále poukazoval na to, že mu Usnesení o pokutě bylo doručeno pouze vhozením do schránky a že z důvodu své zdravotní indispozice nebylo v jeho silách schránku kontrolovat ani přijímat příslušná opatření či postupovat náležitými právními kroky k odvrácení důsledků takto doručené písemnosti. Z těchto důvodů navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil. Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Z ust. § 71 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) plyne, že se rozhodnutí soudu vydaná v insolvenčním řízení doručují vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu a jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku, ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby rovněž zvláštní způsob doručení. Zvláštní způsob doručení spočívá v tom, že v zákonem stanovených případech je usnesení doručeno zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Význam zvláštního způsobu doručení spočívá v tom, že je s ním spojen pro adresáta počátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, ačkoli jinak platí, že usnesení mu bylo doručeno dnem, popřípadě okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Při zvláštním způsobu doručení soud doručuje do vlastních rukou, tedy postupem podle ust. § 49 OSŘ tam, kde to IZ výslovně ukládá (viz ust. § 75 odst. 1 IZ). Tento postup, tj. doručení do vlastních rukou, IZ předepisuje např. v ust. § 82 odst. 5, § 103 odst. 4, § 107 odst. 5, § 113 odst. 2, § 138 odst. 1, § 160 odst. 3, § 190 odst. 2, § 214 odst. 1, § 309 odst. 1, § 344 odst. 2, § 399 odst. 2 a § 406 odst. 4 a 5. V ostatních případech, kde IZ předepisuje doručení zvlášť, soud usnesení doručuje postupem podle ust. § 50 OSŘ. Je třeba zdůraznit, že vhodil-li doručující orgán písemnost do domovní schránky adresáta v souladu se zákonem, nemá zásadně žádný právní význam okolnost, kdy se písemnost k adresátu dostala nebo že se k němu nedostala vůbec, byly-li podmínky pro daný postup splněny.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že Usnesení o pokutě bylo odvolateli doručeno dne 5.12.2011 do jeho domovní schránky z důvodu, že nebyl při doručování zastižen, což v odvolání nezpochybňoval. Tento postup byl správný, jelikož IZ zde nepředepisuje doručení do vlastních rukou. Z doručenky, jež je součástí spisu (viz vedlejší dokument k č.l. B-26), se podává, že adresát nebyl zastižen a zásilka (písemnost) byla vložena do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky dne 5.12.2011, čímž dle ust. § 50 OSŘ došlo k náhradnímu doručení zásilky. Následujícího dne počala odvolateli běžet dle ust. § 204 OSŘ lhůta pro podání odvolání. Konec lhůty k podání odvolání připadl na úterý 20.12.2011. Nejpozději v tento den musel odvolatel podat odvolání u soudu nebo je odevzdat orgánu, který má povinnost je doručit. Protože je podal na poštu až dne 16.1.2012, je zřejmé, že bylo podáno opožděně.

Z odvolací argumentace, v níž, jak výše uvedeno, nebyly zpochybněny údaje na průkazu doručení, plyne, že se odvolatel s doručovanou zásilkou (Usnesením o pokutě) nemohl seznámit kvůli své zdravotní indispozici. Tato argumentace však na posuzovaný případ nemůže mít žádný vliv za situace, kdy odvolatel (včas) nepodal návrh na určení neúčinnosti doručení podle ust. § 50d OSŘ.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud dle ust. § 219 OSŘ a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Pouze pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné připomenout, že uloženou pořádkovou pokutu může předseda senátu insolvenčního soudu podle ust. § 53 odst. 2 OSŘ dodatečně prominout, jestliže to bude odůvodňovat pozdější chování odvolatele.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 23.května 2012

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová