2 VSPH 634/2013-A-29
KSPL 20 INS 32706/2012 2 VSPH 634/2013-A-29

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve vČci dlužníka Václava Matznera, bytem a místem podnikání Hunice 31, pošta Líš any, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 20 INS 32706/2012-A-11 ze dne 27. b ezna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 20 INS 32706/2012-A-11 ze dne 27. b ezna 2013 se v bodech III. a IV. výroku se potvrzuje.

Od vodnČní:

Krajský soud v Plzni usnesením .j. KSPL 20 INS 32706/2012-A-11 ze dne 27.3.2013 pod bodem I. výroku rozhodl o úpadku Václava Matznera (dále jen dlužník), insolvenním správcem ustanovil JUDr. Martina Litvana (bod II. výroku), odmítl návrh dlužníka na povolení oddlužení a prohlásil na jeho majetek konkurs (body III. až IV. výroku), rozhodl o tom, že úinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají zve ejnČním rozhodnutí v insolvenním rejst íku (bod V. výroku), vyzval vČ itele k p ihlášení pohledávek za dlužníkem a ke sdČlení zajiš ovacích práv, jež uplat ují na jeho vČcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách (body VI. a VIII. výroku), osoby, které mají závazky v i dlužníkovi, vyzval, aby plnČní neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvennímu správci (bod VII. výroku), na den 21.5.2013 na ídil p ezkumné jednání, svolal sch zi vČ itel a stanovil její program (body IX. a X. výroku), insolvennímu správci uložil, aby mu p edložil zprávu o hospodá ské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu (bod XI. výroku), a rozhodl, že svá rozhodnutí bude zve ej ovat v insolvenním rejst íku (bod XII. výroku).

V od vodnČní usnesení soud uvedl, že se dlužník insolvenním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení došlým dne 27.12.2012 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení. V insolvenním návrhu uvedl, že v i 12 vČ itel m má splatné závazky v celkové výši 1.882.591,-K, podniká v oblasti výroby sklenČných výplní oken a dve í, dle da ového p iznání za rok 2011 dosahuje mČsíního p íjmu ve výši 36.313,-K, je vlastníkem nemovitostí v k.ú. Hunice v hodnotČ 2,4 milionu K, vybavení domácnosti a vČcí sloužících k podnikání. Dlužník je ženatý a má t i dČti. Z podnikání má dle soudu závazky v i ýeské správČ sociálního zabezpeení, Finannímu ú adu, Všeobecné zdravotní pojiš ovnČ ýR a GE Money Bank, a.s., které celkem iní 467.000,-K, což p edstavuje 37 % z jeho nezajištČných závazk v celkové výši 1.252.591,-K. Protože soud zjistil, že je dlužník v úpadku ve formČ insolvence, rozhodl o jeho úpadku. S p ihlédnutím k tomu, že dlužník je podnikatelem a podstatná ást jeho závazk pochází z podnikání, odmítl soud návrh dlužníka na povolení oddlužení a rozhodl o ešení jeho úpadku konkursem.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni v rozsahu bod III. a IV. výroku se dlužník vas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a povolil ešení jeho úpadku oddlužením. V od vodní uvedl, že závazek v i GE Money Bank, a.s. ve výši 156.000,-K sice vznikl na základČ smlouvy o úvČru ze dne 18.12.2008, kterou mu jako podnikateli byl poskytnut úvČr ve výši 100.000,-K, prohlašuje však, že poskytnutou ástku nepoužil na podnikání, ale pro soukromé úely, když ji použil na po ízení kotle a zásobníku teplé užitkové vody do svého rodinného domu. Kotel a zásobník mu vetnČ montáže dodal v prosinci 2008 Ladislav Palán za 126.120,-K, jak o tom svČdí faktura a p íjmový doklad vystavené Ladislavem Palánem dne 31.12.2008. Z toho dovozoval, že jeho závazky z podnikání v i ýeské správČ sociálního zabezpeení, Finannímu ú adu a Všeobecné zdravotní pojiš ovnČ ýR, jež iní v soutu 311.000,-K, p estavují toliko 25 % z jeho závazk v i nezajištČným vČ itel m, a mČl zato, že není d vod odep ít mu možnost oddlužení, nebo za pČt let by byl schopen uspokojit v plném rozsahu nároky insolvenního správce a v rozsahu 98,86 % pohledávky nezajištČných vČ itel .

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle ust. § 389 odst. 1 insolvenního zákona m že dlužník, který není podnikatelem, navrhnout insolvennímu soudu, aby jeho úpadek nebo hrozící úpadek ešil oddlužením. Návrh na povolení oddlužení podaný opoždČnČ nebo nČkým, kdo k tomu nebyl oprávnČn, odmítne insolvenní soud podle ust. § 390 odst. 3 insolvenního zákona rozhodnutím, které doruí dlužníku, osobČ, která takový návrh podala insolvennímu správci a vČ itelskému výboru; odvolání m že podat pouze osoba, která takový návrh podala. Podle ust. § 396 odst. 1 insolvenního zákona rozhodne insolvenní soud souasnČ o zp sobu ešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vČdomí jeho zpČtvzetí nebo jej zamítne.

Pokud jde o výklad pojmu dlužník, který není podnikatelem, obsažený v ust. § 389 odst. 1 insolvenního zákona považoval odvolací soud za vhodné p ipomenout závČry usnesení Nejvyššího soudu ýR sp. zn. KSOS 34 INS 625/2008, 29 NSýR 3/2009-A ze dne 21.4.2009 publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 79/2009, podle nichž se dlužníkem, který není podnikatelem, rozumí taková fyzická nebo právnická osoba, která není zákonem považována za podnikatele a souasnČ nemá závazky (dluhy) vzešlé z jejího podnikání. To, zda existuje rozumný d vod nepokládat p i rozhodování o návrhu na povolení oddlužení nebo p i rozhodování o tom, zda se oddlužení schvaluje, za p ekážku bránící uplatnČní institutu oddlužení neuhrazený dluh z dlužníkova d ívČjšího podnikání, uváží insolvenní soud vždy p edevším s p ihlédnutím k dobČ vzniku konkrétního dlužníkova závazku (dluhu) z podnikání, dobČ ukonení jeho podnikání, etnosti neuhrazených závazk (dluh ) dlužníka z podnikání, výši konkrétního dlužníkova závazku (dluhu) z podnikání v porovnání s celkovou výší všech dlužníkových závazk a k tomu, zda vČ itel, o jehož pohledávku jde, je srozumČn s tím, že bude podrobena režimu oddlužení. Jak je z ejmé z od vodnČní napadeného usnesení, odmítl insolvenní soud návrh dlužníka nepovolení oddlužením a rozhodl o ešení jeho úpadku konkursem s p ihlédnutím k tomu, že dlužník byl a stále je podnikatelem a podstatná ást jeho závazk v i nezajištČným vČ itel m pochází z podnikání. I kdyby závazek dlužníka v i GE Money Bank, a.s. nebyl závazkem z podnikatelské innosti (ze smlouvy o úvČru p edložené dlužníkem je však z ejmé, že úvČr mu byl poskytnut jako podnikateli, a je tedy bez významu, zda tyto prost edky použil na svou podnikatelskou innost, i nikoli), je odvolací soud p esvČden o tom, že skutenost, že je podnikatelem a že zbývající závazky, které bez jakýchkoliv pochyb mají p vod v jeho podnikatelské innosti, p edstavují jak co do absolutní výše (310 tisíc K), tak co do podílu na závazcích v i nezajištČným vČ itel m (cca 25 %) natolik významnou ást tČchto závazk , že ešení úpadku dlužníka oddlužením vyluují.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka d vodným, nebo v postupu insolvenního soudu ani v napadeném usnesení neshledal žádné pochybení, a napadené usnesení v bodech III. a IV. výroku podle ust. § 219 obanského soudního ádu jako vČcnČ správné potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 9. prosince 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva