2 VSPH 623/2012-B-20
KSPL 56 INS 23249/2011 2 VSPH 623/2012-B-20

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Jana Holzknechta, trvalým pobytem Hunčice 27, Líšťany, t.č. bytem Pod Lesem 3, Plzeň, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 23249/2011-B-4 ze dne 10.dubna 2012

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 56 INS 23249/2011-B-4 ze dne 10.4.2012 zamítl návrh Jana Holzknechta (dále jen dlužník) na povolení oddlužení (bod I. výroku), na majetek dlužníka prohlásil konkurs, který bude projednán jako nepatrný (body II. a III. výroku), a insolvenční správkyni Miroslavě Šafránkové, MBA, uložil, aby mu do deseti dnů od doručení tohoto usnesení předložila zprávu o hospodářské situaci dlužníka (bod IV. výroku).

Toto usnesení napadl dlužník podáním ze dne 26.4.2012, doručeným soudu prvního stupně dne 27.4.2012, v němž uvedl, že podává odvolání proti bodům I. a II. výroku.

Protože v rozporu s ust. § 205 odst. 1 občanského soudního řádu dlužník neuvedl, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu a čeho se v odvolacím řízení domáhá, nezbylo předsedovi senátu odvolacího soudu než ho podle ust. § 93 odst. 1 insolvenčního zákona vyzvat k doplnění podání a k odstranění vad odvolání.

Na výzvu, která byla doručena postupem podle ust. § 50 odst. 2 o.s.ř., když na úřední desku soudu byla vyvěšena dne 10.12.2012, dlužník nereagoval a odvolání nedoplnil. Protože své podání ze dne 26.4.2012 dlužník nedoplnil a vytčené nedostatky neodstranil, odvolací soud je pro absenci zákonem předepsaných náležitostí podle ust. § 43 odst. 2 občanského soudního řádu za použití ust. § 211 téhož zákona odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 21.prosince 2012

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová