2 VSPH 622/2013-A-20
MSPH 79 INS 46/2013 2 VSPH 622/2013-A-20

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužnice Ilony Bendové, bytem Valčíkova 1153/22, Praha 8, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 46/2013-A-12 ze dne 13.března 2013

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 46/2013-A-12 ze dne 13.března 2013 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 79 INS 46/2013-A-12 ze dne 13.3.2013 zastavil řízení o insolvenčním návrhu, jímž se Ilona Bendová (dále jen dlužnice) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. MSPH 79 INS 46/2013-A-11 ze dne 11.2.2013 uložil dlužnici, aby do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 4.000,-Kč. Výzva byla dlužnici doručena dne 15.2.2013, právní moc nastala dne 5.3.2013, lhůta pro úhradu zálohy uplynula dne 8.3.2013. Protože dlužnice ve stanovené lhůtě zálohu nezaplatila, postupoval soud prvního stupně podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a v řízení bylo dále pokračováno. V odvolání uvedla, že ze mzdy jí zůstává existenční minimum, tj. 7.000,-Kč. Z této částky není možné zálohu ve výši 4.000,-Kč uhradit. Do tíživé finanční situace se dostala v důsledku péče o invalidní rodiče.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že insolvenční soud uložil dlužnici usnesením č.j. MSPH 79 INS 46/2013-A-11 ze dne 11.2.2013, které jí bylo doručeno dne 15.2.2013, aby do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 4.000,-Kč. Současně ji poučil o následku v případě nesplnění povinnosti zaplatit zálohu spočívajícím v možnosti soudu zastavit řízení. Protože povinnost, jež jí byla uložena pravomocným soudním rozhodnutím, dlužnice ve stanovené lhůtě nesplnila, nelze soudu prvního stupně, jenž za této situace postupoval podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy, vytknout žádné pochybení.

Protože se tato situace nezměnila ani v průběhu odvolacího řízení (žádný doklad o zaplacení zálohy dlužnice odvolacímu soudu nepředložila), postupoval odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 5.srpna 2013

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová