2 VSPH 621/2012-A-53
KSPL 27 INS 20667/2011 2 VSPH 621/2012-A-53

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Ing. Lubomíra Soudka, bytem alej Svobody 882/60, Plzeň, zahájené na návrh Mgr. Petra Schopfa, bytem Vltavská 215/7, Brno, o odvolání Bohuslava Martinky, bytem U Vápenky 1348/10, Praha 5, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 20667/2011-A-17 ze dne 16.března 2012

takto:

Odvolání Bohuslava Martinky proti bodu I. výroku usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 20667/2011-A-17 ze dne 16.března 2012 se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni ve výroku označeným usnesením na návrh Mgr. Petra Schopfa (dále jen navrhovatel) rozhodl pod bodem I. výroku o úpadku Ing. Lubomíra Soudka (dále jen dlužník), insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Josefa Cupku (bod II. výroku), rozhodl o tom, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod III. výroku). V dalších bodech výroku promítl účinky rozhodnutí o úpadku, na den 17.5.2012 nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů a informoval o tom, že jeho rozhodnutí budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku, a navrhovateli uložil zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení podal Bohuslav Martinka (dále jen odvolatel) včasné odvolání, jež svým obsahem směřovalo proti bodu I. výroku, jímž byl zjištěn dlužníkův úpadek, a požadoval, aby bylo v této části zrušeno. Namítal, že dlužník řádně a pravidelně uspokojuje věřitele podle jejich pořadí v exekučních řízeních, a proto nevidí důvod pro zahájení insolvenčního řízení.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda je odvolatel oprávněn podat proti uvedenému usnesení odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle ust. § 141 odst. 1 věty druhé insolvenčního zákona se proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu věřitele může odvolat pouze dlužník.

Z citovaného ustanovení plyne, že insolvenční zákon přiznává právo odvolat se proti rozhodnutí o úpadku pouze dlužníkovi, a nikoliv jinému účastníkovi řízení. Odvolatel proto k podání odvolání proti napadenému usnesení oprávněn nebyl. -2-KSPL 27 INS 20667/2011

Odvolací soud proto podle ust. § 218 písm. b) a c) o.s.ř. jeho odvolání jako nepřípustné odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 4. června 2012

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová